Tallinna Kuristiku Gümnaasium english russian  

Sündmused

13. dets 13.00 - Rammumees
     ja võimlemispidu 2018

13. dets 18.00 - UVpidu 1.-6. kl
19. dets 18.30 - Jõulukontsert
   Kaarli kirikusVaata meie koolilehte
       DigiKresku

Viimati muudetud
Sportlikud tegevused 13. detsembril 10.12
Õpilaspilet 10.12
Maailmaharidusnädal meie koolis 10.12
 
Viimased pildialbumid
Maailmaharidusnädal 3.-7....
Haridustöötajate võrkpa...
Kohtulahingud inglise keel...
Isadepäeva kontsert 8. no...
Rebaste ristimise nädal 8...
 
KiirviitedKalenderOutlook.com/
kuristiku.ee

Kuristiku Intra

Loov- ja uurimistööde keskkond
uta.kuristiku.ee

E-raamatukogu

 
Õpetajate sünnipäevad
05.12 – Mall Vister
09.12 – Natalja Kedrov
 
kuristiku.ee soovitab

Kuristiku
õpetajate blogi


Kuristiku
aktiivõppepäevade
blogi


Kuristiku
haridustehnoloog
soovitab


Kuristiku
klassiõpetajate
koduleht


Kuristiku
kehalise kasvatuse
koduleht


TKG koolileht Kresku

Tallinna
Koolijuhtide Ühendus


Foxacademy

Õpetaja.eu

Eesti 100 tamme

Berit kontsert
Märka ja aita

Lastefond
Aiesec


Kiida õpetajat!SA Innove
Eksamikeskus


Lasnamäe Linnaosa Valitsus
Lasnamäe
Linnaosa Valitsus

Tallinna Haridusamet

Kooli Tervishoid

Meie oleme:

Tervist edendav kool


Esileht » Õppetöö » Vastuvõtt
Vastuvõtt

Kord kehtestatakse lähtudes Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lg 5, Tallinna Linnavolikogu 02. detsembri 2010 määruse nr 60 § 2 „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete osaline delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele ja Tallinna Haridusameti juhatajale“  ja Tallinna linnavalitsuse 21.detsembri 2011 määrusele „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord“.

Info 1. klassi lastevanematele Haridusameti kodulehel.

1. Üldsätted

1.1 Vastuvõtu korraga sätestatakse Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi (edaspidi Kool) õpilaste
• 1. klassi vastuvõtu kord;
• 2.–9. klassi ja 11.–12. klassi vastuvõtu kord;
• 10. klassi vastuvõtu kord.
1.2 Vastuvõtu 1.–3. kooliastmes tagame õpilasele, kelle elukoht vastavalt Eesti rahvastikuregistri andmetele asub Tallinnas, vabade kohtade olemasolul. Vabade kohtade olemasolul võtame vastu soovijaid ka väljastpoolt Tallinna.
1.3 Gümnaasiumiastmesse vastuvõtmist võib taotleda põhihariduse või sellele vastava välisriigi haridustaseme omandanud õpilane.
1.4 Kool avalikustab vastuvõtu korra „Avaliku teabe seaduse” alusel oma kodulehel.
1.5 Vastuvõtmisel kohaldatavat vastuvõtu korda ei  muudeta 1. märtsist järgmise õppeaasta alguseni.
1.6 Kool lähtub õpilaskohtade arvu määramisel „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §26 ja §27“ ja sotsiaalministri 29.08.2003 määruse nr 109 „Tervisekaitsenõuded koolidele“ §4.
1.7 Kooli direktor kinnitab kooli õpilaste nimekirja käskkirjaga õppeaasta alguses.

Vastuvõtt eelkooli - vaata siit

2. Vastuvõtt 1. klassi

Esimestesse klassidesse vastuvõtt 2018. aastal. Vaata ka Haridusameti lehelt.

Kõigile Eesti rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elavatele lastele on tagatud koolikoht ühes munitsipaalkoolis. Taotluse elukohajärgse kooli määramiseks saab esitada 1.-15. märtsini 2018.

Koolikohustuslik on laps, kes saab 1. oktoobriks 7-aastaseks.

Taotluse esitamine on vajalik eelkõige perele, kuna see annab olulist teavet õppekeele valikust ja õdede-vendade õppimisest samas koolis. Samuti on vanemal võimaluse avaldada soovi kooli valikul, mida võimalusel arvestatakse.

Taotluse võib esitada alates 1. märtsist, kas:
eKooli kaudu (eKooli kasutajaks saamise ja taotluse täitmise juhend Haridusameti lehel)
või
•  Paberkandjal Tallinna Haridusametis (Estonia pst 5a, III korrus)
E: 8.15-18.00 
T-N: 8.15-17.00  
R: 8.15-16.00 

Olulised tähtajad kooli astumisel 2018. aastal: 
• 1.-15. märtsil saab esitada taotlusi eKoolis või kirjalikult Tallinna Haridusametisse. 
• Hiljemalt 20. mail teavitab Tallinna Haridusamet lapsevanemaid elukohajärgsest koolist eKooli kaudu e-posti aadressil või kui taotlus on esitatud paberkandjal, siis lapse rahvastikuregistri järgsel aadressil.
• Hiljemalt 10. juuniks tuleb lapsevanemal koolile teatada, kas laps hakkab seal õppima või mitte. 
• Kinnitamata koolikohad jäävad vabaks. 
• Alates 11. juunist on koolil õigus vabaks jäänud õppekohad komplekteerida kooli vastuvõtu tingimuste ja korra järgi.

Kooli 1. klassi õpilaste nimekirja registreerimiseks on vajalikud:
• lapsevanema avaldus (lapse nimi ja kontaktandmed); 
• lapse tervisekaart;
• lapse sünnitunnistus;
• lapsevanema dokument; 
• digitaalne foto õpilaspileti jaoks;
• koolivalmiduskaart.

Õpilased võetakse 1. klassi vastu ilma katseteta. Kooliküpsuse ja lapse lähtetaseme väljaselgitamiseks korraldab kool vajaduse korral 1. klassi astuvatele lastele suulise vestluse, mille teemaks on lapse elu ja teda ümbritsev keskkond. 

Jälgitakse lapse tähelepanuvõimet, vaatlusoskust, kuulamisoskust, jutustamisoskust, sõnavara ja suulist väljendusoskust. Vanemal on õigus olla lapsega läbiviidava suulise vestluse juures ja saada informatsiooni oma lapse kooliküpsuse kohta. 

Juhul, kui vanem soovib kooli vahetada, teatab ta oma soovist koolile kirjalikult. 

3. Vastuvõtt 2.–9. klassi ja 11.–12. klassi 

3.1. Kool võtab vastu uusi õpilasi 2.–9. klassi ja 11.–12. klassi vabadele kohtadele kirjaliku taotluse alusel. 
3.2. Kooli õpilaste nimekirja registreerimiseks on vajalikud: 
• lapsevanema avaldus (lapse nimi ja kontaktandmed) 2.–9. klassi astumisel  ja  õpilase avaldus gümnaasiumisse 11.-12. klassi astumisel; 
• sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse) ametlikult kinnitatud ärakiri; 
• tervisekaardi väljavõte; 
• lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia; 
• digitaalne foto õpilaspileti jaoks; 
• kinnitatud väljavõte õpilasraamatust. 

3.3.Soovi korral õppima asuda gümnaasiumi 11.–12. klassi on vastuvõtu aluseks sobivus eelnevas õppeasutuses läbitud õppekavaga. Lisaks tuleb esitada põhikooli lõputunnistuse originaal. 

4. Vastuvõtt 10. klassi 

4.1 Õpilasi võetakse vastu 10. klassi sisseastumiskatsete, vestluse ja põhikooli lõputunnistuse tulemuste alusel. 

4.2. Kooli õpilaste nimekirja registreerimiseks on vajalikud: 
• õpilase avaldus; 
• põhikooli lõputunnistus; 
• sisseastuja isikut tõendava dokumendi koopia; 
• tervisekaardi väljavõte; 
• lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia;  
• digitaalne foto õpilaspileti jaoks. 

4.3. Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis saavad õpilased jätkata õpinguid  kas humanitaar-keelte, loodusainete–reaal või majanduse–ettevõtluse õppesuunas. Lisaks valitud õppesuunale, teeb iga gümnasist individuaalseid valikuid vastavalt kooli õppekavale (meediaõpetus, riigikaitse, autotehnika jm). 16. märtsil 2018 toimuvad katsed meie koolis õppivatele 9. klasside õpilastele, kes soovivad jätkata õpinguid Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis. 

4.4. Teiste koolide õpilastele toimuvad katsed 23. märtsil 2018 kell 15.00. Kaasa tuleb võtta kirjutusvahend, joonlaud ja klassitunnistus (vaadatakse käimasoleva õppeaasta kolme esimese veerandi või kahe trimestri põhiõppeainete hindeid). 

4.5. Katsetel osalemiseks tuleb end eelnevalt registreerida telefonil 634 0212 või e-maili teel aadressil kuristiku@kuristiku.ee. Meili tuleb kirja panna ees- ja perekonnanimi; kool, kus põhiharidust omandatakse; A-võõrkeel; millisesse õppesuunda soovitakse kandideerida. 

4.6. Sisseastumiseks peavad kandideerijad  sooritama eesti keele osaoskuste, inglise keele ja matemaatika testi. 

Testidega kontrollitakse järgmisi oskusi:
Eesti keel: kirjavahemärgid, suur ja väike algustäht, kokku- ja lahkukirjutamine, võõrsõnad, vormiõpetus, kirjandusmõisted. 
Inglise keel: tegusõnade ajavormide kasutamine, küsimuste moodustamine, eessõnade ja artiklite kasutamine, valikvastused. 
Matemaatika: algebra avaldiste lihtsustamine, ruutvõrrandi lahendamine, protsendi leidmine, täisnurkse kolmnurga lahendamine, ratsionaalarvudega arvutamine. 

Humanitaar–keelte õppesuunda ja majandus–ettevõtluse õppesuunda kandideerijatel lähevad  lisaks testide tulemustele arvesse eesti keele, inglise keele, vene keele, ajaloo ja matemaatika I-II trimestri või I–III õppeveerandi hinded. 

Loodusainete-reaali õppesuunda kandideerijatel lähevad lisaks testide tulemustele  arvesse eesti keele, inglise keele, matemaatika, füüsika ja keemia I-II trimestri või I–III õppeveerandi hinded. 

4.7. Testide ja klassitunnistuste I-III veerandi või I-II trimestri põhiõppeainete hinnete põhjal koostatakse õpilaste pingeread, mille alusel kutsutakse õpilaskandidaadid vestlusele. 

4.8. Kui sooviavaldusi 10. klassi astumiseks on rohkem kui 10. klassides õppekohti, siis koolil on õigus arvestada pingereas eespool olevaid õpilasi gümnaasiumisse vastuvõtmisel. 

4.9. Dokumentide vastuvõtt toimub 22. juunil 2018. aastal kell 10.00-13.00. Eelduseks on põhikooli lõputunnistusel positiivsed hinded.

4.10. Lõpliku otsuse õpilaskandidaatide vastuvõtmise kohta teeb komisjon põhikooli lõputunnistuse ja testide pingerea tulemuste alusel 25. juunil 2018. aastal.


Seotud lehed:
Koolivorm 1.-6. kl   
Õpilaspileti tellimine   
Vastuvõtt kooli!   
Teated

DigiKresku uued lood

* Astumas Tammsaare jälgedes ehk kuidas abituriendid poole päevaga Põhja-Eestile ringi peale tegid

* "Ma usun tegutsemisse!"

* Lahkuv USA suursaadik: "Kõige rohkem jään igatsema eestlasi."

* 8.a ja 8.b hariv vaheajareis PeterburiVaata ja loe meie koolilehte: kresku.kuristiku.ee


Söökla menüü


SpordiedetabelKuristiku GÜmnaasium | www.kuristiku.ee | 2001-2015 | web | Etomite
 
in English po russkii