Tallinna Kuristiku Gümnaasium english russian  

Sündmused

Koolimaja suletud 16.-29. juuli.
   Kantselei suletud 16.07-6.08.

   Ülejäänud aegadel koolimaja
       avatud kell 9.00-16.00.


Vaata meie koolilehte
       DigiKresku

Viimati muudetud
Eelkool 2018/2019. õa 09.07
Uue õppeaasta eelinfo 05.07
Koolivormi tellimine 03.07
 
Viimased pildialbumid
11. klassi äriideede esit...
Tallinna Nobenäpp 3. mail...
Võistlusmäng Autobahn 16...
Rohelise kooli prügi sort...
Eesti Vabariik 100 aktused...
 
KiirviitedKalenderOutlook.com/
kuristiku.ee

Kuristiku Intra

Loov- ja uurimistööde keskkond
uta.kuristiku.ee

E-raamatukogu

 
Õpetajate sünnipäevad
20.07 – Kadri Käärd
21.07 – Ami Kalamets
22.07 – Priit Ratassepp
26.07 – Katrin Koit
27.07 – Kristi Pajur
 
kuristiku.ee soovitab

Kuristiku
õpetajate blogi


Kuristiku
aktiivõppepäevade
blogi


Kuristiku
haridustehnoloog
soovitab


Kuristiku
klassiõpetajate
koduleht


Kuristiku
kehalise kasvatuse
koduleht


TKG koolileht Kresku

Tallinna
Koolijuhtide Ühendus


Foxacademy

Berit kontsert
Märka ja aita

Lastefond
Aiesec


Kiida õpetajat!SA Innove
Eksamikeskus


Lasnamäe Linnaosa Valitsus
Lasnamäe
Linnaosa Valitsus

Tallinna Haridusamet

Kooli Tervishoid

Meie oleme:

Tervist edendav kool


Esileht » ÕE » ÕE põhikiri

Tule meie kooli õppima! Loe vastuvõtu kohta lähemalt...

ÕE põhikiri

TALLINNA KURISTIKU GÜMNAASIUMI ÕPILASESINDUSE PÕHIMÄÄRUS

I. ÜLDSÄTTED
1.1 Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi Õpilasesindus (edaspidi ÕE) tegutseb aadressil Kärberi 9, Tallinn 13814.
1.2 ÕE on kooli õpilaskonna vabatahtlik esindus, kuhu võivad soovi korral kuuluda kõik vähemalt rahuldava õppeedukuse ja hea käitumisega 7.-12. klassi õpilased, erandjuhtudel ka nooremate klasside õpilased.
1.3 ÕE juhindub oma tegevuses kooli põhimäärusest, kokkulepetest kooli juhtkonna ja ÕE vahel, ÕE põhimäärusest ning Eesti Vabariigi õigusaktidest.
1.4 ÕE ei ole juriidiline isik. Tal on vastavalt kokkuleppele kooli juhtkonnaga õigus kasutada kooli kui haridusasutuse rekvisiite. Võimaluse korral võib kooli eelarves näha ette vahendid õpilasesinduse tegevuse rahastamiseks, arvestades õpilasesinduse ja õpilaste vajadusi.
1.5 ÕE on rangelt apoliitiline

II. EESMÄRGID
2.1 kaitsta õpilaste huve ja seaduslikke õigusi ja tõsta õpilaskonna vastutust kooli ees;
2.2 aidata kaasa õppetöö ja koolielu korraldamisele;
2.3 aidata kaasa koolielu probleemide lahendamisele;
2.4 kujundada üksteist austavaid käitumistavasid õpilaste omavahelises suhtluses, suhetes õpetajatega ja kooli juhtkonnaga;
2.5 järgida ja edendada kooli traditsioone;
2.6 hea seista õpilaste õpimotivatsiooni ja õpikeskkonna kvaliteedi eest;
2.7 Tagada kooli hea maine
2.8 Aidata kaasa kooli osalemisel erinevates projektides

III. ÕE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1 Oma eesmärkide saavutamiseks on ÕE-l õigus:
3.1.1 osaleda kooli õppetöö ja tegevuse korraldamisel;
3.1.2 osaleda koolisisestel nõupidamistel ja koosolekutel vastavalt kokkulepetele kooli juhtkonnaga;
3.1.3 kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkuleppes ettenähtud korras saada koolilt ainelist abi oma tegevuse korraldamiseks;
3.1.4 kaitsta kooli õpilaste huve juhtkonna ja õppenõukogu ees, samuti väljaspool kooli;
3.1.5 viia läbi küsitlusi õpilaste, õpetajate, koolijuhtkonna seas ja analüüsida nende tulemusi, sellest tulenevalt teha ettepanekuid asjaomastele isikutele;
3.1.6 algatada korjandusi oma tegevuse arendamiseks koolijuhtkonna nõusolekul;
3.1.7 algatada üritusi ja korraldada neid kooli juhtkonna nõusolekul;
3.1.8 luua sidemeid teiste koolide õpilaste ja organisatsioonidega nii kodu- kui ka välismaal;
3.1.9 esindada kooli õpilaste huve kolmandate isikute ees ja teistes organisatsioonides;
3.1.10 nõustada kooli juhtkonda, õppenõukogu ja hoolekogu koolielu puudutavates küsimustes;
3.1.11 luua uusi traditsioone
3.1.12 algatada ja korraldada erinevaid üritusi ja projekte;
3.2 ÕE-l ei ole õigust sekkuda õppeprotsessi ja ignoreerida õppemetoodikat, küll aga teha ettepanekuid või esitada oma arvamus selle parandamiseks või muutmiseks.
3.3 ÕE järgib koolis väljakujunenud traditsioone ja tavasid.
3.4 ÕE järgib kooli põhimäärust ja kooli sisekorraeeskirju, peab kinni kooli juhtkonna ja õpilaskogu vahelistest kokkulepetest.

IV. SISEKORRALDUS
4.1 ÕE tegevuse aluseks on kooli ÕE põhimäärus;
4.1.1 põhimääruse võtab vastu teine koosolek lihthäälteenamusega;
4.1.2 põhimäärus jõustub pärast selle kinnitamist direktori poolt.
4.2 Iga õppeaasta alguses võib iga 7.-12. klassi õpilane ÕE-ga liituda;
4.2.1 Vajadusel võivad olla esindatud ka nooremad klassid;
4.2.2 Erandjuhtudel võib ÕE-ga liituda ka õppeaasta keskel.
4.3 ÕE tegevus võib toimuda nii tundide ajal kui ka peale tunde;
4.4 ÕE koosolekud toimuvad iga nädal ning nende aeg pannakse paika esimesel koosolekul
4.5 Erakorraline koosolek kutsutakse kokku, kui seda soovib 2/3 ÕE liikmetest või kooli juhtkond või ÕE juhatus.
4.6 Otsused võetakse vastu üldkoosolekul avalikult lihthäälteenamusega, välja arvatud:
4.6.2 kõik isikuvalimsed koosolekul tehakse salajase hääletamisega
4.6.3 kui otsuse salajast hääletamist nõuab vähemalt 1 ÕE liige
4.7 ÕE pädevuses on :
4.7.1 ÕE presidendi, asepresidendi ja valdkonnajuhtide valimine;
4.7.3 presidendi ja revidendi aruannete kuulamine ja nende kinnitamine;
ettepanekute tegemine kooli juhtkonnale, õppenõukogule ja hoolekogule;
4.7.4 põhimääruse muutmine;
4.7.5 teiste Õpilasesinduste, linna- või üleriigiliste omavalitsusstruktuuridega ühinemise üle otsustamine.
4.8 ÕE tegevusest, ettepanekutest ja otsustest teavitavad õpilasi ja direktsiooni ÕE liikmed, juhatus ja revident.
4.9 Kõik ÕE koosolekud protokollitakse, otsused fikseeritakse protokollis. Protokollile kirjutavad alla president ja sekretär.
4.10 ÕE koosoleku protokollid säilitatakse. Protokollidega on õigus tutvuda kõigil ÕE liikmetel. Vajadusel saadetakse protokollide või otsuste koopiad klassidele, kooli juhtkonnale, õpetajatele.

V. ÕPILASESINDUSE LIIGE
5.1 Igal liikmel on õigus:
5.1.1 Igal ajal ÕE-st lahkuda, esitades selleks lahkumisavalduse;
5.1.2 Vaidlustada Juhatuse poolt vastu võetud otsuseid;
5.1.3 Kandideerida presidendi ja valdkonnajuhtide kohale;
5.1.4 Avaldada soovi kuuluda sekretariaati;
5.1.5 Võtta sõna koosolekutel;
5.1.6 Algatada ideid ja neid ellu viia;
5.1.7 Teha ettepanek mõne juhatuse liikme tagandamiseks.
5.2 Iga liige on kohustatud:
5.2.1 täitma talle usaldatud ülesande;
5.2.2 kontrollima kogu kooli territooriumil, et seal ei tehtaks midagi, mis on vastuolus hea tava või kooli kodukorraga;
5.2.3 osa võtma kõigist ÕE koosolekutest, v.a. mõjuva põhjuse olemasolul;
5.2.4 osa võtma võimalikult paljudest erinevatest koolis toimuvatest üritustest, et osata muuta neid paremaks ja tutvuda koolis valitseva õhkkonnaga;
5.2.5 tegutsema ÕE põhimääruses nimetatud eesmärkide nimel;
5.2.6 ÕE liikmele sätestatud kohustused kehtivad kõigile ÕE liikmetele s.h. presidendile, asepresidendile, sekretariaadile ja valdkonnajuhtidele;
5.3 ÕE liikmel on keelatud igasuguste meelemürkide ja tubaka kasutamine ja vägivalla tarvitamine kooli territooriumil;

VI. JUHATUS
6.1 Juhatus koosneb presidendist, asepresidendist, peasekretärist, revidendist, ja toimkondade juhtidest.
6.2 juhatus saab kokku vähemalt 2 korda kuus;
6.3 Juhatuse ülesandeks on tagada ÕE korrapärane toimimine;
6.4 Juhatuse ülesanded on:
6.4.1 viia ellu ÕE otsused;
6.4.2 vastutada ÕE sisereeglistiku täitmise eest;
6.4.3 esindada ÕE-d kooli juhtkonna, õppenõukogu või hoolekogu juures, samuti teiste koolide omavalitustes;
6.4.4 kooli juhtkonnaga kooskõlastades võtta vastu otsuseid õpilaste vääritut käitumist puudutavates küsimustes;
6.4.5 volitada presidenti või teisi juhatuse liikmeid täitma ÕE otsustest tulenevaid ülesandeid;
6.4.6 võtta vastu otsuseid kooli juhtkonna, õppenõukogu, hoolekogu, ÕE esindajate ja kooli õpilaste ettepanekute elluviimiseks;
6.4.7 vastavalt ÕE volitusele arutada läbi ja volitada presidenti alla kirjutama kokkulepetele kooli juhtkonnaga;
6.4.8 täita kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkuleppeid;
6.4.9 kooskõlas kooli juhtkonnaga teha otsuseid tunni- ja kooliväliste ürituste korraldamiseks;
6.4.10 kinnitada korjanduste ja annetuste teel saadud ning kooli eelarves ettenähtud rahaliste ja mitterahaliste vahendite kasutamine ürituste korraldamiseks;

VII. PRESIDENT
7.1 Presidendi valivad ÕE liikmed õppeaasta esimesel koosolekul. Hääletusel teisele kohale tulnud kandidaat saab asepresidendiks. President valitakse 1-3 aastaks.
7.2 President juhib ÕE tööd ja juhatab kõik ÕE koosolekuid
7.3 Presidendil on õigus:
7.3.1 nõuda ülevaadet kõigest ÕEs toimuvast;
7.3.2 määrata ÕE liikmete seast revident
7.3.3 määrata koos asepresidendiga sekretariaat
7.3.4 kokku kutsuda koosolekuid
7.3.4 õigus osaleda kõikide ürituste korraldamises;
7.3.5 volitada asepresidenti asendama end kõigis ametiülesannetes;
7.3.6 ametist põhjendatult tagandada sekretariaadi liikmeid
7.3.7 2/3 ÕE liikmete nõusolekul tagandada ÕE liige juhatusest või valdkonna juhtimisest
7.3.8 2/3 ÕE liikmete nõusolekul heita liige ÕE koosseisust välja (täpsem punktis X)
7.4 President on kohustatud:
7.4.1 esindama ÕEd õppenõukogus, kooli hoolekogus ja direktsioonis;
7.4.2 vastutama ÕE toimimise ja tegevuste eest

VIII. ASEPRESIDENT
8.1 Asepresidendiks saab presidendivalimistel teiseks tulnud kandidaat. Asepresidendi tegevusperiood on 1-3 aastat.
8.2 Presidendi puudumisel koolist, võtab asepresident koheselt üle kõik presidendiesindusõigused ja kohustused;
8.3 On ÕE presidendi esimene nõuandja;
8.4 Asepresidendil on õigus:
8.4.1 kokku kutsuda ÕE koosolekuid;
8.4.2 esindada ÕE liikmeid vastavate presidendi volituste alusel;
8.5 Asepresident on kohustatud:
8.5.1 kontrollima ÕE erinevate toimkondade tööd;
8.5.2 oma tegevusest aru andma ÕE presidendile.
8.6  Asepresidendi otseses alluvuses töötab ÕE sekretariaat, mida juhib peasekretär;
8.6.1 Määrab peasekretäri, kes vastutab sekretariaadi kohustuste täitmise eest;

IX. TOIMKONNAD
9.1 ÕE-sse kuuluvad väikeste-, kunsti-, spordi-, kultuuri-, ja välissuhetetoimkond
9.2 Igal toimkonnal on alaliselt olemas vaid toimkonnajuht;
9.2.1 Toimkondade juhid valitakse esimesel ÕE koosolekul
9.2.2 Toimkonnajuht valitakse üheks õppeaastaks
9.3 ÕE toimkondade juhid kuuluvad juhatusse;
9.4 Toimkondade juhid võivad kaasata oma tegevusse kõiki kooli õpilasi;
9.4.1 Toimkondade juhid peavad hoidma oma töögruppide liikmeid toimuvaga kursis
9.5 Toimkodade esindajate ülesandeks on iga poolaasta lõpul (detsembris ja mais) teha ÕE koosolekul ettekanne toimkonna tegevusest.
9.6 Iga toimkonnajuht vastutab ainult oma kindla ala või talle usaldatud ülesande eest.

X. KULTUURITOIMKONNA JUHT
10.1 Presidendi ja asepresidendi puudumisel koolist, võtab koheselt üle kõik presidendi esindusõigused ja kohustused;
10.2 On õigus:
10.2.1 osaleda kõikide ürituste korraldamises;
10.2.2 moodustada oma toimkonna alluvuses toimivaid töögruppe;
10.2.3 valida endale ise juhiabi;
10.3 On kohustatud:
10-3-1 hea seisma õpilaste kultuursuse eest;
10.3.2 hoidma kooli traditsioone (halloween, moeshow, stiilinädal, jõuluball);
10.3.3 korraldama vähemalt korra veerandis kultuuriga seotud ürituse;

XI. VÄLISSUHETETOIMKONNA JUHT
11.1 Presidendi, asepresidendi ja kultuuritoimkonna juhi puudumisel koolist, võtab koheselt üle kõik presidendi esindusõigused ja kohustused;
11.2 On õigus:
11.2.1 moodustada oma toimkonna alluvuses toimivaid töögruppe;
11.2.2 valida endale juhiabi;
11.2.3 korraldada koolidevahelisi üritusi
11.3 On kohustatud:
11.3.1 arendama sõprussuhteid erinevate koolidega;
11.3.2 kursis olema kõigi koolis toimuvate välisprojektidega;
11.3.3 vastutama kõikide väliskülastuste ja väliskülaliste vastuvõtmise eest;

XII. SPORDITOIMKONNA JUHT
12.1 Presidendi, asepresidendi, Kultuuritoimkonna juhi ja Välissuhetetoimkonna juhi puudumisel koolist, võtab koheselt üle kõik presidendi esindusõigused;
12.2 On õigus:
12.2.1 moodustada oma toimkonna alluvuses toimivaid töögruppe;
12.2.2 valida endale juhiabi;
12.3 On kohustatud:
12.3.1 hea seisma võimalikult erinevate spordialade viljelemise eest koolis;
12.3.2 korraldama võimalikult paljusid õpilasi kaasavaid võistlusi;
12.3.3 esindama õpilaste huve spordipäevade korraldamises;
12.3.4 tõstma ja hoidma koolisisest huvi spordi vastu;

XIII. KUNSTITOIMKONNA JUHT
13.1  Presidendi, asepresidendi, Kultuuritoimkonna juhi ja Välissuhetetoimkonna juhi ja Sporditoimkonna juhi puudumisel koolist, võtab koheselt üle kõik presidendi esindusõigused
13.2 On õigus:
13.2.1 moodustada oma toimkonna alluvuses toimivaid töögruppe
13.2.2 valida endale juhiabi
13.3 On kohustatud:
13.3.1 tegutsema kooli välimuse paranemise nimel;
13.3.2 tegema kooliüritustele reklaami (video, plakat, flaierid jms)

XIV. VÄIKESTETOIMKONNA JUHT
14.1 On õigus:
14.1.1 moodustada oma toimkonna alluvuses toimivaid töögruppe;
14.1.2 valida endale juhiabi;
14.2 On kohustus:
14.2.1 tegutsema algkooli ja põhikooli õpilaste heaolu nimel;
14.2.2 korraldama vähemalt korra veerandis väikestega seotud ürituse;

XV. SEKRETARIAAT
15.1 Sekretariaat koosneb 4st liikmest, kelle määravad president ja asepresident ühiselt;
15.2 Sekretariaadi koosseisu kuulub ka presidendi poolt määratud revident
15.3 On otseses alluvuses asepresidendile;
15.4 Sekretariaadi tööd juhib peasekretär, kes on määratud ametisse vastavalt punktile 15.1
15.4.1 Peasekretäri kohutuseks on protokollida kõiki koosolekuid või puudumise korral määrata seda tegema mõni teine sekretariaadi liige
15.4.2 Peasekretär kuulub juhatusse
15.5 Sekretariaat vastutab:
15.5.1 info kulgemise eest ÕEs (s.h. infomail, stend, kuulutused ja veebikeskkonnad nagu Facebook jms)
15.5.2 kõikide väliskülaliste vastuvõtu eest, tuginedes külalise kutsunud toimkonna või presidendi enda juhtnööridele, toetudes heale tavale ning etiketile;
15.5.3 kogu ÕE paberimajanduse eest;
15.6 Sekretariaadi kohustuseks on:
15.6.1 abistada kõiki toimkondi ja nende juhte paberimajandust puudutavate küsimustega;
15.6.2 kontrollida liikmete kohalolekut koosolekutel ning sellest tulenevalt saata välja hoiatusi ja teadiseid;
15.6.3 viia läbi vähemalt kord aastas erinevaid küsitlusi;

XVI. RAHANDUS
16.1 ÕE poolt korraldatud üritustelt ja muudelt ettevõtmistelt saadud raha kuulub ÕE-le.
16.2 ÕE raha hoitakse Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi seifis.
16.3 ÕE raha kasutatakse vastavalt ÕE otsustele.
16.4 ÕE rahaga arveldab ÕE revident
16.5 Revidendi ülesandeks on:
16.5.1 kontrollida ÕE rahaliste vahendite liikumist ja kasutamist;
16.5.2 esitada ÕE üldkoosolekul revisjoni aruanne;
16.6 Revidendil on õigus saada teavet kooli juhtkonnalt kooli eelarve ja kooli eelarves ÕE tegevuse toetuseks ettenähtud rahalistest vahenditest;

XVII. TAGANDAMINE ja VÄLJAHEITMINE
17.1 Liikme (ka toimkonna juhi, sekretariaadi liikme ja asepresidendi) tagandamise ja väljaheitmise ettepaneku võib kirjalikult presidendile esitada iga ÕE liige 
17.2 Kõik tagandamise (vä sekretariaadi) ja väljaheitmise otsused võetakse vastu üldkoosolekul
17.2.1 Sekretariaadi liikme tagandamise üle otsustab president, kooskõlastades otsust asepresidendiga
17.2.2 Tagandamise otsus kehtib ½ ÕE liikmete nõusolekul
17.2.3 Väljaheitmise otsus kehtib 2/3 ÕE liikmete nõusolekul
17.3 ÕE liikme võib oma positsioonilt tagandada kui liige:
17.3.1 ei täida oma ametikohustusi;
17.3.2 ei tegutse oma valdkonna huvides
17.3.3 ei saa enam tööd jätkata õppeedukuse või tervisliku seisundi tõttu
17.4 ÕE liikme võib omavalitsusest välja arvata:
17.4.1 põhjuseta puudumisel kolmest järjestikusest koosolekust
17.4.1.1 Põhjuseks loetakse trenne ja huviringe, haiguse või perekondliku põhjuse tõttu koolist puudumist ja ette teatatud üritusel osalemist;
17.4.2 pideva ülesannete mittetäitmise korral
17.4.3 tema ebasobiliku või ebasõbraliku käitumise pärast;
17.4.4 ÕE autoriteedi ja usaldatavuse kahtluse alla seadmisel
17.4.5 kui tema teod on vastuolus ÕE põhimääruse või muude otsustega;
17.4.6 kooli maine kahjustamisel
17.5 Presidendi võib tagandada, kui seda soovib 2/3 ÕE liikmetest ja:
17.5.1 president ei ole võimeline ÕE tööd juhtima oma vähese aktiivsuse, tervisliku seisundi või õppeedukuse tõttu;
17.5.2 presidendi tegevus ei vasta ÕE või kooli põhimäärusele või president ei täida ÕE otsuseid või kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkuleppeid;

XVIII. TEGEVUSE LÕPETAMINE
18.1 Ettepaneku ÕE tegevuse lõpetamiseks koos vastava põhjendusega võib teha president, juhatus või 2/3 liikmetest, kooli juhtkond, samuti 2/3 kooli õpilaskonnast.
18.1.1 Ettepanek peab olema põhjendatud ja esitatud peavad olema ettepanekud ÕE jätkamise suunast, sihtotstarbeliste summade kasutamisest või üleandmisest.


Seotud lehed:
Uued tööpakkumised    Koolivorm 1.-6. kl   
Õpilaspileti tellimine   
Vastuvõtt kooli!   
Teated

DigiKresku uued lood

* "Ma usun tegutsemisse!"

* Lahkuv USA suursaadik: "Kõige rohkem jään igatsema eestlasi."

* 8.a ja 8.b hariv vaheajareis Peterburi

* Kanal 2 ja Postimees kaks kärbest ühe hoobigaVaata ja loe meie koolilehte: kresku.kuristiku.ee


Söökla menüü


SpordiedetabelKuristiku GÜmnaasium | www.kuristiku.ee | 2001-2015 | web | Etomite
 
in English po russkii