Tallinna Kuristiku Gümnaasium english russian  

Sündmused

18. apr - Maa päeva tähistamine
  ehk 1. klassid istutavad puid

22.-28. apr - Koolivaheaeg
30. aprill - Koolibändide
   volbrijämm :: vaata lisainfot

Vaata meie koolilehte
       DigiKresku

Viimati muudetud
Maa päeva tähistati pihlakate istutamisega 19.04
Toitlustamine 17.04
Maikuu pikapäevarühma toiduraha 17.04
 
Viimased pildialbumid
Raamatukogubuss ja kaitset...
Sõbrapäev 14. veebruaril...
Naistepäev 8. märtsil 20...
Külas luuletaja Contra 8....
Eesti Vabariigi aktused 22...
 
KiirviitedKalenderOutlook.com/
kuristiku.ee

Kuristiku Intra

Loov- ja uurimistööde keskkond
uta.kuristiku.ee

E-raamatukogu

 
Õpetajate sünnipäevad
20.04 – Raino Liblik
22.04 – Anu Karus
24.04 – Uno Liiv
29.04 – Valentina Tsirihhova
30.04 – Merilyn Martis
03.05 – Eve Neito
 
kuristiku.ee soovitab

Kuristiku
õpetajate blogi


Kuristiku
aktiivõppepäevade
blogi


Kuristiku
haridustehnoloog
soovitab


Kuristiku
klassiõpetajate
koduleht


Kuristiku
kehalise kasvatuse
koduleht


TKG koolileht Kresku

Tallinna
Koolijuhtide Ühendus
Õpetaja.eu

Eesti 100 tamme

Foxacademy

Berit kontsert
Märka ja aita

Lastefond
Aiesec


Kiida õpetajat!SA Innove
Eksamikeskus


Lasnamäe Linnaosa Valitsus
Lasnamäe
Linnaosa Valitsus

Tallinna Haridusamet

Kooli Tervishoid

Meie oleme:

Tervist edendav kool


Esileht » Teave » Avalik teave » Kodukord

Tule meie kooli õppima! Loe vastuvõtu kohta lähemalt...

Kodukord

Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi kodukord 

1. ÜLDOSA

1.1 Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis reguleerivad õpilaste käitumist Eesti Vabariigi seadused, nende alusel välja töötatud õigusaktid, kooli põhimäärus, käesolev kodukord ning erinevad väljatöötatud kooli õigusaktid. 
1.2 Kodukorras lähtutakse üldinimlikest eetika-, moraali- ja käitumisnormidest. 
1.3 Kodukorda tutvustab klassijuhataja õpilasele ning tema vanemale või hooldajale õppeaasta alguses või kooli astumisel, vajadusel teavitab muudatustest. 
1.4. Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi kodukord on kohustuslik kõigile kooliõpilastele koolimajas, kooli territooriumil ning kõigil kooli poolt organiseeritud üritustel. 

2. ÕPILASTE ÕIGUSED 

Õpilastel on õigus: 
2.1. saada kooli juhtkonnalt ja õpetajatelt teavet koolikorralduse, õppimisvõimaluste ja hindamise kohta (hinnatakse 1-5 palli süsteemis ja trimester/kursus/aasta). Teavitatakse: kirjalikult paberkandjal kaks/neli korda aastas ning elektrooniliselt igapäevaselt e-kooli vahendusel;
2.2. hindamine toimub vastavalt õppekava järgi;
2.3. saada õpetajatelt kord nädalas täiendavat õpiabi õppekava ulatuses; 
2.4. saada põhjendatud vajadusel täiendavat abi koolilt (süvaõpe, parandusõpe, individuaalõpe, koduõpe, klassivälise tegevuse juhendamine, nõustamine) 
2.5. saada meditsiinilist, logopeedilist, psühholoogilist ja sotsiaalpedagoogilist abi;
2.6. moodustada koolis õpilasesindus; 
2.7. õpilasesinduse liikmel olla valitud hoolekogusse; 
2.8. osaleda kooli ringide töös, mille sihid ja tegevus ei ole vastuolus kooli kasvatustaotlustega; 
2.9. kasutada sihtotstarbeliselt oma kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid tööpäeva vältel ning ettenähtud tingimustel; 
2.10. olümpiaadi koolivoorus osalevad õpilased on samal päeval õppetööst vabastatud, piirkonnavooruks valmistuvatel õpilastel on õigus ühele vabale päevale ja vabariikliku olümpiaadi eel kahele päevale; 
2.11. teha läbimõeldud ettepanekuid õpilasesindusele või kooli juhtkonnale koolikorralduses muutuste sisseviimiseks; 
2.12. pöörduda oma õiguste kaitseks klassijuhataja, kooli juhtkonna, õpilasesinduse poole;
2.13. saada valvelauast informatsiooni tundide toimumise ja klassiruumide kohta. 

3.ÕPILASTE KOHUSTUSED

Õpilane 
3.1. järgib Eesti Vabariigi seadusi ja täidab õppenõukogu kinnitatud kodukorda; 
3.2. suhtub õpikohustustesse vastutustundega; 
3.3. tagab tunnis töörahu, ei sega kaasõpilasi; 
3.4. täidab koolikohustust, võtab osa kõigist vastava kooliastme õppekavas määratletud tundidest; 
3.5. käitub vahetunnis enda ja kaasõpilaste vaimset ning füüsilist tervist säästvalt; 
3.6. korrapidaja õpilane (määratud klassijuhataja poolt) kustutab tuled, puhastab tahvli ja informeerib kohe õpetajat, kooli juhtkonda klassi inventari lõhkumisest; 
3.7. teavitab puudumise korral klassijuhatajat ja aineõpetajat; 
3.8. teavitab haigestumise korral samal päeval kooli oma puudumisest ning esitab puudumistõendi kolme päeva jooksul pärast kooli tulemist; 
3.9. on välimuselt ja riietuselt korrektne ning kannab vahetusjalatseid. Vahetusjalatsiteks ei loeta spordijalatseid ja saapaid;
3.10. käitub viisakalt kaasõpilaste ja täiskasvanutega; 
3.11. esindab ennast ja oma kooli väärikalt; ei kahjusta avalikus ruumis (Internet, meedia jms) kooli mainet; 
3.12. käitub terviseteadlikult; 
3.13. täidab koolis kehtestatud ohutusnõudeid; 
3.14. suhtub kooli ja kaasinimeste varasse hoolivalt, tagastab kooli poolt väljastatud vahendid õigeaegselt; 
3.15. hüvitab koolile teadlikult või hoolimatult tekitatud materiaalse kahju; 
3.16. kannab kaasas õpilaspiletit, hoiab seda hoolikalt ega anna teistele kasutada, vt Lisa 11; 
3.17. 1. – 5. klassi õpilane kasutab koolilogoga õpilaspäevikut;
3.18. riietub koolis vastavalt Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi riietumisstandardile, vt Lisa 1; 
3.19. on kohustatud esindama kooli erinevatel õppetegevust toetavatel üritustel (spordi-võistlused, olümpiaadid jne). Õpilane võib kooli esindamisest loobuda vaid mõjuval põhjusel. 
3.20. ei kahjusta oma tegevusega ühelgi juhul kaasinimeste turvalisust. 

4. ÕPILASEL ON KEELATUD: 

4.1. ropendamine; 
4.2. alkoholi, sigarettide, e-sigarettide, energiajookide, energiakommide, tubakatoodete ja narkootiliste ainete omamine, tarvitamine, müümine, vahendamine;
4.3. hasartmängude mängimine, sealhulgas on-line hasartmängud;
4.4.  igasugune äritegevus ilma direktsiooni loata; 
4.5. kaasinimeste füüsiline ja vaimne ahistamine; 
4.6. enda ja teiste tervist ohustavate ehete kandmine; 
4.7. õpetaja loata  kasutada koolitunnis mobiiltelefoni ja muid elektroonilisi seadmeid. Õppetöö ajal on mobiiltelefon hääletul režiimil, värinalarmita ja koolikotis (õpetajal on õigus tunnitööd segavad vahendid koolipäeva lõpuni enda kätte hoiule võtta); 
4.8. õppetööks mittevajalike asjade kasutamine õppetunnis; 
4.9. võimalike ohuallikate kooli toomine (noad, tikud, relvad ja nendesarnased esemed, välgumihklid, plahvatusohtlikud ained jne) ning pornograafilise sisuga trükiste kooli toomine. Õpilane on kohustatud loetletud esemed andma koolitöötajale esimesel nõudmisel. Õpilastelt äravõetud tarbetud esemed saab lapsevanem kätte õppealajuhatajalt või direktorilt; Kui ese võib olla tõendiks seadusrikkumisele, teeb kooli töötaja avalduse politseile ja annab eseme üle politseile.
4.10.  avaldada Internetis (sh e-kirjad) ega mobiiltelefoni vahendusel halvustavaid või solvavaid tekste, pilte, videoid; 
4.11.  filmida, pildistada ja teksti salvestada kooli territooriumil ilma loata. 

5. ÕPILASTE KIITMINE JA TUNNUSTAMINE 

Õpilast tunnustatakse ja tänatakse väga heade õpitulemuste, isikliku silmapaistva saavutuse ja kooli esindamise eest järgmiselt: 
5.1. kirjalik kiitus õpilaspäevikus, E-päevikus; 
5.2. kiitus koos tänukirjaga; 
5.3. kiitus direktori käskkirjaga, sellest teavitamine kooli stendil; 
5.4. õppenõukogu kiitus klassitunnistusele kandmisega; 
5.5. premeerimine diplomi ja raamatuga olümpiaadidest, konkurssidest, viktoriinidest, võistlustest tubli osavõtu eest; 
5.6. kutse direktori vastuvõtule; 
5.7. õpilast tunnustatakse kiituskirjaga kooli õppenõukogu poolt kehtestatud tingimustel ja korras; 
5.8. väga heade tulemuste eest õppetöös ja eeskujuliku käitumise eest gümnaasiumiastmes kas hõbe- või kuldmedaliga. 

6. VAIMSE JA FÜÜSILISE TURVALISUSE TAGAMINE KOOLIS

6.1. Kool tagab õpilase koolis viibimise ajal tema vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise kaitse.
6.2. Õpilaste ja koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamiseks tagatakse koolis järelevalve õpilaste üle kogu õppepäeva vältel. 
6.3. Kool kasutab õpilaste ja koolitöötajate turvalisust ohustava olukorra ennetamiseks ning olukorrale reageerimiseks kooli territooriumil jälgimisseadmestikku turvaseaduses sätestatud tähenduses ja korras, arvestades isikuandmete kaitse seaduses sätestatud nõudeid.
6.4. Jälgimisseadmestiku kasutamise kord sätestatakse kooli kodukorras LISA 9.

7. TUGI- JA MÕJUTUSMEETMETE RAKENDAMINE ÕPILASE SUHTES

Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi õpilaste tugi- ja mõjutusmeetmete süsteem on kooskõlas järgmiste seaduste ja määrustega: põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (09.06.2010) § 58; individuaalse õppekava järgi õppimise kord (haridusministri määrus nr 61 § 1 lg 2, 08.12.2004), alaealiste mõjutusvahendite seadus (28.01.1998).

7.1. Tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamine õpilase suhtes
Eesmärgiga mõjutada õpilasi kooli kodukorra kohaselt käituma ja teistest lugu pidama ning ennetada turvalisust ohustavate olukordade tekkimist koolis, võib õpilase suhtes rakendada põhjendatud, asjakohaseid ja proportsionaalseid tugi- ja mõjutusmeetmeid. 
Enne tugi- või mõjutusmeetme määramist kuulatakse ära õpilase selgitused ja põhjendatakse õpilasele tugi- või mõjutusmeetme valikut. Õpilasel ja käesoleva paragrahvi lõike 6.3. punktis 16 sätestatud mõjutusmeetme rakendamisel ka vanemal võimaldatakse enne mõjutusmeetme rakendamist anda arvamus õpilase käitumise ja mõjutusmeetme rakendamise kohta. 
Õpilase suhtes võib rakendada käesolevas korras sätestatud tingimustel ja korras kohaldatavaid tugimeetmeid (sealhulgas arenguvestluse läbiviimine, individuaalse õppekava rakendamine, õpilase vastuvõtmine pikapäevarühma, kooli juures tegutsevasse huviringi, tugispetsialisti teenuse osutamine) ning üht või mitut järgmist mõjutusmeedet:

1. Individuaalne suuline märkus.
2. Kirjalik märkus õpilaspäevikus või e-koolis.
3. Käitumishinde alandamine „mitterahuldavaks“.
4. Õpilase käitumise arutamine vanemaga.
5. Õpilasega tema käitumise arutamine direktori või õppealajuhataja juures.
6. Õpilasega tema käitumise arutamine õppenõukogus, hoolekogus või õpilasesinduses.
7. Õpilasele tugiisiku määramine.
8. Kirjalik noomitus direktori käskkirjaga.
9. Vali noomitus direktori käskkirjaga.
10. Esemete, mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga, kooli hoiulevõtmine.  
11. Õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida määratud kohas ja saavutada tunni lõpuks nõutavad õpitulemused.
12. Konfliktolukorras osalenud poolte lepitamine eesmärgiga saavutada kokkulepe edasiseks tegevuseks.
13. Kooli jaoks kasuliku tegevuse elluviimine, mida võib kohaldada vaid õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema nõusolekul.
14. Pärast õppetundide lõppemist koolis viibimise kohustus koos määratud tegevusega kuni 1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul.
15. Ajutine keeld võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis, näiteks üritustest ja väljasõitudest (otsustab aineõpetaja/klassijuhataja).
16. Ajutine õppes viibimise keeld (poolaastas kuni 2 nädalat s.o. 10 päeva). Otsuse teeb koolidirektor. Kui õpilane on ajutiselt koolist kõrvaldatud, siis on tal kohustus saavutada selle aja lõpuks nõutavad õpitulemused individuaalse õppimise teel. Kool (klassijuhataja isikus) väljastab õpilasele selleks ajaks individuaalse õppekava. Otsus koolist kõrvaldamise kohta vormistatakse kirjalikult ja informeeritakse vanemat. 
17. Teatis saadetakse posti teel või antakse vanemale allkirja vastu.
18. Kohaliku omavalitsuse alaealiste asjade komisjoni suunamine.
19. Kui õpilane kooli territooriumil suitsetab või tarvitab alkohoolset jooki, narkootilist või psühhotroopset ainet, on toime pannud õigusvastase teo või ei täida koolikohustust, siis kool informeerib vastavalt EV õigusaktides sätestatud korrale lapsevanemat, politseid, alaealiste komisjoni või esitab avalduse kohtule. Ebaõpilasliku käitumise kohta on õpilane kohustatud kirjutama direktorile või tema asetäitjatele juhtumi kirjelduse.
20. Õpilaste vaimse ja füüsilise turvalisuse huvides võimaldab kool politseil läbi viia operatsioone narkootikumidega seotud õigusrikkumiste ennetamiseks ja avastamiseks ning seadustatud juhtudel õpilasi üle kuulata.

Käesoleva paragrahvi lõikes 6.1. sätestatud mõjutusmeetmete rakendamise otsustab direktor või tema volitatud isik, välja arvatud lõike 6.1. punktis 16 sätestatud mõjutusmeetme rakendamise, mida otsustab õppenõukogu. 

7.2. Arenguvestluste läbiviimine

Arenguvestluste läbiviimine  Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis toimub vastavalt  direktori 26.aprilli 2010  käskkirjaga nr 1-2/213 kinnitatud arenguvestluste läbi viimise korrale. 

7.2.1. Arenguvestluse eesmärk on õppija kaasamine oma õpingute kavandamisse, samuti õppija arengu toetamine vastavalt tema individuaalsetele vajadustele, aidata õpilasel saavutada adekvaatne enesehinnang. Õpilasega läbiviidavast arenguvestlusest võtab osa lapsevanem (eestkostja,hooldaja), kaasatakse ka teisi õpetajaid ja koolitöötajaid 
7.2.2. Arenguvestlus on õpilase ja õpilaste ning kaasataud isikute arvamuste vahetus, mis peab viima üksteise paremale mõistmisele, suurendama õpilase õpitahet ning entusiasmi. 
7.2.3. Arenguvestlus on regulaarne, hästi ettevalmistatud vestlus, kus arutatakse õpilase tulevikuplaane, pädevuste omandamise võimalusi ning lepitakse kokku tulevase perioodi tegevuste suhtes.
7.2.4. Arenguvestluse käigus arutatakse, kuivõrd saab õpetaja õpilase püstitatud eesmärkide 
saavutamisel kaasa aidata. 
7.2.5. Arenguvestluse ajaks on nii õpilane, lapsevanem kui õpetaja läbi mõelnud, mida soovitakse arutada  seoses õpilase isikliku arenguga. 
7.2.6. Arenguvestlus kui vastastikune kokkulepe. Klassijuhataja ja õpilase vahel peaks  saavutama kokkuleppe eesmärkide püstitamisel ja realiseerimisel.

8. GÜMNAASIUMIHARIDUST OMANDAVA ÕPILASE VÄLJAHEITMISE TINGIMUSED JA KORD 

8.1. Koolikohustusliku ea ületanud põhiharidust omandav õpilane arvatakse õppeaasta lõpus koolist välja, kui ta ohustab oma käitumisega teiste õpilaste turvalisust koolis või ei osale õppetöös; 
8.2. Gümnaasiumiharidust omandav õpilane heidetakse välja vastavalt kooli hindamisjuhendi paragrahv 13 punkt (3) ja (4); 
8.3. Regulaarse kooli kodukorra nõuete eiramise eest; 
8.4. Ühekordse jämeda kooli kodukorra rikkumise eest, milleks loetakse kooli- (sh klassi-) üritustel alkoholi- või narkojoobes viibimist, vägivalla tarvitamist kaasõpilaste või kooli personali suhtes. 
Koolist väljaheitmise otsuse teeb õppenõukogu direktsiooni ettepanekul. 

9. KOOLIVÄGIVALLA JUHTUMITEST TEAVITAMISE NING NENDE JUHTUMITE LAHENDAMISE KORD 

Koolivägivalla juhtumi avastamisel tuleb toimida järgmiselt: 
9.1. õpilane pöördub lähedaloleva täiskasvanu poole, kes osutab esmast abi ja pöördub klassijuhataja, tervishoiutöötaja, sotsiaalpedagoogi või õppealajuhataja poole juhtumi lahendamiseks; 
9.2. ulatuslikuma vägivallajuhtumi korral teavitab õpilane või lapsevanem klassijuhatajat. Juhtumi lahendamiseks kaasatakse tervishoiutöötaja, psühholoog, sotsiaalpedagoog, kooli juhtkond; 
9.3. vajadusel kaasab kooli juhtkond juhtumi lahendamiseks linnaosa sotsiaaltöötaja, lastekaitsespetsialisti ja/või politsei; 
9.4. kooli juhtkond teavitab tõsisematest juhtumitest kooli hoolekogu ja haridusametit. 

10. VÄIKSEMATEST ÕNNETUSJUHTUMITEST KOOLIS VÕI ÕPPEKÄIGUL TEAVITAMISE NING NENDE JUHTUMITE LAHENDAMISE KORD 

Õnnetusjuhtumi avastamisel tuleb toimida järgmiselt: 
10.1. Vahetult sündmusega kokkupuutuv koolitöötaja osutab kannatanule esmast abi, kutsub vajadusel kooliõe või kiirabi.
10.2. Vahetult sündmusega kokkupuutuv koolitöötaja teavitab klassijuhatajat, lapsevanemat ja kooli direktorit. 
10.3. Vajadusel kaasab kooli juhtkond juhtumi lahendamiseks kriisimeeskonna ja politsei
10.4. Vajadusel teavitab kooli juhtkond tõsisematest õnnetusjuhtumitest kooli hoolekogu ja haridusametit.

11. KOOLIPÄEVA ÜLDINE KORRALDUS 

11.1. õppetöö algab üldjuhul kell 8.00. Õppetunni pikkus on 45 minutit; 
11.2. õpilane tuleb kooli vähemalt 5 minutit enne tundide algust; 
11.3. õppetegevusest annab märku koolikell; 
11.4. õppetegevust reguleerib tunniplaan; 
11.5. muudatustest tunniplaanis teavitab õppealajuhataja klassijuhatajaid ja aineõpetajaid, kes omakorda informeerivad õpilasi; 
11.6. koolipäeva jooksul on õpilasel lubatud koolist lahkuda ainult lapsevanema, klassijuhataja, aineõpetaja või tervishoiutöötaja kirjaliku loaga. 

12. ÕPPETÖÖ 

12.1. õpilane ootab tunni algust tunniplaanis ettenähtud klassiruumi juures; 
12.2. õpetaja puudumisest teavitab klassivanem õppealajuhatajat; 
12.3. tundi alustab ja lõpetab õpetaja; 
12.4. tunni alustamisel ja külalise sisenemisel seisab õpilane püsti, kui õpetaja ei otsusta teisiti; 
12.5. tundidesse ei hilineta. Hilinemise põhjused teatatakse aineõpetajale ja klassijuhatajale; 
12.6. õpilane on kohustatud kaasa võtma tunniks vajalikud õppevahendid; 
12.7. vajadusel on õpetajal õigus õpilase istekohta klassis muuta; 
12.8. vastamiseks tõstab õpilane käe ja vastab ainult siis, kui õpetaja on selleks loa andnud; 
12.9. kehalise kasvatuse tunnist tervislikel põhjustel vabastatud õpilane jälgib tunnis toimuvat, osaledes sel moel õppeprotsessis; 
12.10. puudumine ei vabasta koduste tööde tegemisest; 
12.11. kodustel põhjustel puudumine on lubatud kuni 3 päeva, milleks on vajalik lapsevanema kirjalik teade; 
12.12. Autokoolis käimine ja õppesõit ei ole puudumiseks mõjuvad põhjused; 
12.13. Puudumise korral tuleb algklassi õpilasel esitada lapsevanema kirjutatud puudumistõend õpilaspäevikus, põhikooli- ja gümnaasiumiõpilasel kirjalik tõend kas õpilaspäevikus või paberkandjal; 
12.14. mittetervislikel põhjustel rohkem kui kolme päeva puudumiseks tuleb taotleda direktori eriluba, millel on fikseeritud aineõpetajate ja klassijuhataja nõusolek. 
12.15. Tundide ajal toimuvad õpilasüritused ja õppekäigud peab eelnevalt kooskõlastama juhtkonnaga. 

13. VAHETUND

13.1. vahetunniks lahkuvad õpilased üldjuhul klassist; 
13.2. õpilane korrastab oma töökoha enne klassist lahkumist; 
13.3. õpilane käitub vahetunni ajal viisakalt ja kaasõpilasi häirimata, ei kuritarvita infotehnoloogiliste vahendite kasutamist; 
13.4. põhikooli õpilastel on õppetöö ajal kooli territooriumilt lahkumine ilma loata keelatud; 
13.5. keelatud on treppidel jooksmine, tõuklemine; 
13.6. garderoobis ja WC-s vajaduseta viibimine ja kogunemine on keelatud; 

14. SÖÖKLA 

14.1. õpilasi toitlustatakse sööklas klasside alusel kindlaksmääratud kellaaegadel: 
 9.35-9.55 1.-4. kl 
 10.40-11.00 5.-8. kl
 11.45-12.05 9.-12. kl
 13.45-14.05 pikapäevarühm
14.2. põhikooliõpilasi toitlustatakse sööklas õpilaspiletite alusel; 
14.3. gümnaasiumiõpilasi toitlustatakse õpilaspiletite alusel või sularaha eest; 
14.4. 
14.5. õpetajaid toitlustatakse nii sööklas kui puhvetis väljaspool järjekorda; 
14.6. 1.-5. klass tuleb sööklasse koos klassijuhataja või aineõpetajaga; 
14.7. 1.-5. klassi õpilastel on salat, joogid, puuvili ja leib laual; 
14.8. söökla korrapidamine toimub õpetajate korrapidamisgraafiku alusel; 
14.9. korrapidajaõpetajad peavad korda 2. ja 3. söögivahetunnil; 
14.10. gümnaasiumiõpilaste toiduraha tasutakse üks kord kuus kindlaks kuupäevaks ülekandega toitlustusfirma arvele; 
14.11. õpilase puudumisest informeerib lapsevanem klassijuhatajat, kes omakorda teavitab sööklat. Tasaarveldus toimub alates teisest päevast; 
14.12. puhvetit võib õpilane kasutada kõikidel vahetundidel; 
14.13. eelisõigus puhvetis laua taga istuda on neil õpilastel, kes on midagi puhvetist tellinud; 
14.14. õpilane võib tasuta piima juua soovitavalt oma söögivahetunni ajal; 
14.15. õpilased järgivad lauakombeid, kultuurse käitumise reegleid ega söö püsti seistes; 
14.16. söömise lõpetades viib iga õpilane oma sööginõud ära; 
14.17. õpilased ei vii toitu sööklast ega puhvetist välja; 
14.18. õpilane, kes ei söö, ei viibi söögivahetunnil söögisaalis; 
14.19. köök lõpetab toidu väljastamise kella helisedes. 

15. GARDEROOB 

15.1. üleriided jäetakse garderoobi, vahetatakse jalatsid. Muid isiklikke asju ega koolile kuuluvaid õpikuid garderoobis ei hoita; 
15.2. üleriiete taskutesse ei jäeta dokumente, võtmeid, raha, mobiiltelefone ega muid väärisesemeid; 
15.3. kooli garderoobist antakse ülerõivaid kätte tundide ajal ja enne tundide lõppu vahetunnis vaid lapsevanema, klassijuhataja või aineõpetaja kirjalikul loal; 
15.4. koolimaja puhtuse ja kõigi õpilaste tervise huvides on vajalik kanda vahetusjalatseid. Nendeks ei sobi saapad ega kummikud ja sügava tallamustriga jalanõud, mis jätavad põrandale musti jutte; 
15.5. õpilane käitub garderoobis nii kaasõpilaste kui ka kooli töötajatega viisakalt; 
15.6. õpilane tervitab kaasõpilasi ja kooli töötajaid; 
15.7. õpilased võtavad kooli sisenemisel mütsi või kapuutsi peast. 

16. PÕHIKOOLI ÕPILASTELE TASUTA KASUTADA ANTUD ÕPPEVAHENDITE NING GÜMNAASIUMI ÕPILASTELE TASUTA KASUTADA ANTUD ÕPIKUTE, TÖÖRAAMATUTE, TÖÖVIHIKUTE JA TÖÖLEHTEDE KASUTAMISE NING KOOLILE TAGASTAMISE TINGIMUSED JA KORD 

16.1. Kool võimaldab põhiharidust omandaval õpilasel tasuta kasutada kooli õppekava läbimiseks vajalikke õpikuid, tööraamatuid ja töövihikuid ning gümnaasiumiharidust omandaval õpilasel vähemalt kooli õppekava läbimiseks vajalikke õpikuid; 
16.2. õpikud tuleb katta ümbrispaberiga; 
16.3. õpikute kasutamise ja koolile tagastamise kord on sätestatud “Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi raamatukogu kodukorras”. 

17. PUUDUMINE JA HILINEMINE 

17.1. Õpilasel on õigus ja kohustus osaleda kõigis õppekavas ettenähtud tundides. 
17.2. Õpilase puudumise seoses kooli esindamisega põhjendab vastutav õpetaja kaks päeva enne puudumist. 
17.3. Direktor või tema äraolekul õppealajuhataja kinnitab oma allkirjaga kooli esindavate õpilaste nimekirja ning tal on õigus mitte lubada õppetöö ajal kooli esindama õpilasi, kellel on raskusi kooli õppekava täitmisega. 
17.4. Õpilase puudumiseks enam kui kolm päeva perekondlikel põhjustel esitab vanem nädal aega enne puudumist vormikohase vabastusavalduse, millele õpilane võtab allkirjad kõigilt aineõpetajatelt. Antud perioodi õppematerjali on õpilane kohustatud omandama iseseisvalt. 
17.5. Põhikooli- ja gümnaasiumiõpilase lapsevanem on kohustatud oma lapse koolist puudumist põhjendama teavitades hiljemalt õppest puudumise esimesel õppepäeval kooli
õpilase õppest puudumisest ja selle põhjustest. Kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud, teavitab kool sellest vanemat hiljemalt järgmisel õppepäeval. Hiljemalt ülejärgmisel õppepäeval pärast puudumise põhjuste äralangemist teavitab vanem kooli puudumise kestusest.
17.6 Kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud ning koolil ei õnnestu puudumise põhjust välja selgitada, teavitab kool hiljemalt järgmisel õppest puudumise päeval sellest õpilase elukohajärgset valla- või linnavalitsust. 
17.7. Põhikooli õpilane esitab klassijuhatajale puudumise kohta tõendi puudumisele järgneval päeval. 
17.8. Kui põhikooli- või gümnaasiumiõpilane lahkub koolist õppepäeva jooksul, teavitab ta sellest eelnevalt klassijuhatajat või aineõpetajat. 

HILINEMISTE JA PÕHJUSETA PUUDUMISTE PUHUL TARVITUSELE VÕETAVATE PEDAGOOGILISTE MEETMETE RAKENDAMISE KORD  

1. Tundidesse hilinemine: 

1.1. Alates 1.-4. hilinemisest: vestlus klassijuhatajaga 
1.2.Alates 5. hilinemisest: seletuskiri klassijuhatajale 
1.3. Hilinemise lisandumisel vestlus sotsiaalpedagoogi ja/või psühholoogiga 
1.4.Alates 2. seletuskirjast: vestlus direktsioonis 
1.5.Hilinemise kordumisel: direktori käskkiri ja käitumishinde alandamine. 

Märkused: 
Fikseeritud hilinemiste arvestus on trimestrite kaupa. 

2. Põhjuseta puudumine: 

2.1.Hiljemalt 2. põhjuseta puudumise tunnil: klassijuhataja teavitab kodu. 
2.2. Alates 5 puudumisest vestlus klassijuhatajaga.
2.3.  Alates 10. puudumisest: vestlus psühholoogi või sotsiaalpedagoogiga.
2.4. Vestlus direktsioonis koos lapsevanemaga.
2.5. Põhjuseta puudumise lisandumisel: direktori käskkiri. 
2.6.1. direktori käskkiri: käitumishinne ei saa olla rohkem kui rahuldav. 
2.7.Alates 2. direktori käskkirjast: käitumishinne mitterahuldav. 
2.8. Kui eespool olevad karistused ei ole positiivset mõju avaldanud, siis esitatakse õpilase kohta andmed linnaosa alaealiste komisjonile. 

Märkused: 
1. Põhjuseta puudumiste arvestus on trimestrite kaupa. 
2. Gümnaasiumis punktid VI, VII ja VIII ei rakendu. 

LÕPPSÄTTED

2. Kodukorraga tutvumist tõendab iga Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi õpilane oma allkirjaga. 
3. Muudatused kodukorras tehakse vajadusel enne õppeaasta algust. 

Lisa 1 

TALLINNA KURISTIKU GÜMNAASIUMI IGAPÄEVANE RIIETUS JA VÄLIMUS 

Igapäevane riietus on klassikaliselt korrektne. 
1.– 7. klassi õpilane kannab tumesinist koolilogoga vesti, mille all on kraega triiksärk/pluus või koolilogoga polosärk. Koolilogoga polosärki võib kanda ka ilma vestita septembris ja mais.
Noormeestel klassikalise lõikega püksid (lubatud ka teksapüksid) 
Neidudel seelik, kleit või klassikalise lõikega püksid (lubatud ka teksapüksid) 
Triiksärk, pluus või korrektne T-särk 
Džemper, kampsun, vest või pintsak 
Tagasihoidlik meik ja ehted 
Vahetusjalatsid on heleda tallaga
Soeng peab olema hoolitsetud 

Pidulik riietus 
Pidulik riietus on nõutav aktustel ja kokkulepitud üritustel. 

Selleks on: 
a) noormeestel soovitatavalt tume ülikond või viigipüksid, valge või ühevärviline särk, soovitavalt lips. Pidulikel üritustel kantakse alati kingi. 

b) neidudel tume seelik, kostüüm või kleit, valge või hele pluus. Soovi korral tagasihoidlikud aksessuaarid. Pidulikel üritustel kantakse alati kingi. 

c) pidulikul üritusel võib pintsaku asemel või valge/ühevärvilise särgi peal kanda koolilogoga vesti.

Sobimatu riietus 
Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi õpilane ei kanna koolis dresse (v.a. kehalise kasvatuse tund), kapuutsiga dressipluuse, jakke ning pusasid, keha paljastavat või neoonvärvides riietust, rebitud teksaseid, lühikesi pükse ja vulgaarse sisuga rõivaid, samuti ei kanna õpilane koolis mütsi või muud peakatet. 
Kehalise kasvatuse rõivad 

Kehalise kasvatuse tunnis tuleb kanda spordidresse või sportimiseks mõeldud riietust ning sobivaid jalanõusid. 

Lisa 2 

LIIKLUSVAHENDID 

1. Jalgrataste, rulade, tõukerataste jm sõiduvahendite hoidmiseks sobilikud võimalused on koolimaja ees parklas ja rattahoidlas ning sisehoovis rattahoidlas.
2. Rattahoidla on mõeldud ainult jalgrataste hoidmiseks.
3. Jalgrataste, rulade, tõukerataste jm sõiduvahendite parkimise eest vastutavad õpilased ise. 
4. Autode parkimine jt mootorsõidukite parkimine on lubatud ainult selleks vastavalt joonitud koolimaja esises parklas.
5. Jalgrataste, rulade, tõukerataste jm sõiduvahenditega sõidetakse selleks ette nähtud teedel. Spordirajatistel nagu staadion ja pallimängu väljak sõitmine keelatud. 

Lisa 3 

RAAMATUKOGU KODUKORD 

1. Kooliraamatukogu lugejaks võivad olla kõik meie kooli õpilased, õpetajad, haldus- ja teenindav personal. Kooliraamatukogu  põhiteenused – kohalkasutus, kojulaenutus, teatmeteenindus, arvutite kasutamine on tasuta. 
2. Teenused.
3. Printimise- ja paljundamiseteenus on tasuline (vastavalt hinnakirjale. Alus : Haridusameti juhataja  08.06.2010 käskkiri 1-2 / 321 ).
4. Raamatukogu laenutab lugejatele raamatuid ja muid teavikuid nii raamatukogus kasutamiseks kui ka koju. Koju ei laenutata teavikuid, mis on mõeldud kohapeal kasutamiseks (lugemissaali raamatud, teatmeraamatud, entsüklopeediad), uusi ajakirju ja ajalehti, eriti väärtuslikke ainueksemplare. 
5. Kojulaenutatavate raamatute tagastustähtaeg on 2 nädalat, ajakirjadel, ajalehtedel ja auvistel 1 nädal. Lugeja võib tagastustähtaega pikendada ka korduvalt, kui teavikut ei ole soovinud lugeda teised lugejad. Tagastamata (kaotatud) või rikutud teavikud on raamatukogu kasutaja kohustatud asendama samade või raamatukogu poolt võrdväärseks tunnistatud teavikutega.
6. Arvuti kasutamine on lubatud ainult õppetööks ja õppetööks vajaliku info otsimiseks. Arvutikasutajad on kohustatud järgima raamatukogu arvutite kasutamise eeskirja ja alluma ruumis oleva õpetaja või raamatukogutöötaja korraldustele.
7. Õppekirjandus.
8. Kool võimaldab põhiharidust omandaval õpilasel kasutada tasuta vähemalt kooli õppekava läbimiseks vajalikke õpikuid, tööraamatuid, töövihikuid ja töölehti ning üldkeskharidust omandaval õpilasel vähemalt kooli õppekava läbimiseks vajalikke õpikuid.
9. Kooliaasta alguses võtavad  klassijuhatajad klasside kaupa ( eelneva graafiku alusel ) enda arvele  klassile vajalikud õpikud, tööraamatud, töövihikud ja töölehed.
10. Kooliaasta lõpul tagastatakse põhikooli ja gümnaasiumi õpikud klasside kaupa  (eelneva graafiku alusel) raamatukogule. Tööraamatuid, töövihikuid ja töölehti tagastama ei pea. 
11. Raamatukogu peab arvestust õpikute  laenutuse, õppeaastal toimunud muudatuste  ja tagastuse kohta.
12. Käitumine raamatukogus.
13. Lugeja kasutab raamatukogu sihipäraselt : loeb, õpib, tutvub kirjandusega, kasutab arvutit  vms. Vajadusel pöördub abi saamiseks raamatukogutöötaja poole. Lahkudes korrastab oma töökoha.
14. Söömine on raamatukogus keelatud.
15. Raamatukogu reeglite mittetäitmise ja üldkäitumisnõuete mitte järgimise puhul on õigus raamatukoguhoidjal välja anda raamatukogukeeld kokkuleppeliseks tähtajaks. Suurema eksimuse korral otsustab karistuse kooli juhtkond.

Lisa 4 

ARVUTIKLASSI KASUTAMISE EESKIRI 

1. Arvutiklassi esmakordsel külastamisel peab õpilane tutvuma arvutiklassi kasutamise eeskirjaga. 
2. Enne arvuti kasutamist tuleb käed puhtaks pesta. 
3. Arvutiklassis viibimine on lubatud ainult koolitöötaja nõusolekul. 
4. Ühe arvutiga töötab üldjuhul üks kasutaja, kui õpetaja poolt ei ole määratud teisiti. 
5. Klassi külastaja austab arvutikasutajate privaatsust ega häiri neid oma tegevusega. 
6. Arvutiklassis töötatakse vaikselt ja teisi segamata (lärmamata, tõuklemata, trügimata jne). 
7. Interneti kasutaja järgib netiketi reegleid. 
8. Arvutiklassis on keelatud: 
8.1 programmide omavoliline installeerimine; 
8.2 riistvara konfiguratsiooni muutmine; 
8.3 inventari määrimine ja lõhkumine; 
8.4 isiklike diskettide, mälupulkade, CD-de ja muude andmekandjate kasutamine ilma õpetaja nõusolekuta; 
8.5 mobiiltelefoni kasutamine; 
8.6 arvutivõrkude ja operatsioonisüsteemide turvaaukude kasutamine täiendavate juurdepääsuõiguste ja privileegide saamiseks; 
8.7 kasutaja „opilane(2)” töölaua ja muude seadete muutmine; 
8.8 võõraste failide avamine, muutmine, kustutamine või teisaldamine; 
8.9 erootiliste ja pornograafiliste materjalide vaatamine ja eksponeerimine;
8.10 arvutimängude mängimine; 
8.11 võõra kasutajanime kasutamine võrgus; 
8.12 arvuti omavoliline väljalülitamine või taaskäivitamine – arvuti kinnijooksmisel hädavajaliku taaskäivituse tegemiseks küsib arvutikasutaja loa arvutiõpetajalt või administraatorilt. 
8.13 söömine ja joomine 
9. Õppetunni käigus loodud failid salvestatakse „O“ kettale oma grupi kausta. Isiklike failide hoidmine kooli arvutis on üldjuhul keelatud. 
10. Viiruse olemasolust arvutis tuleb kohe teavitada õpetajat. 
11. Tõrgetest arvuti töös tuleb kohe teavitada õpetajat. Nõuande ja abi saamiseks tuleb pöörduda õpetaja poole. 
12. Külastaja on kohustatud hüvitama tema poolt kasutatavale ruumile ja inventarile tekitatud kahju. 
13. Arvuti kasutamise järel tuleb sulgeda kõik tarbeprogrammid, kuid arvutit ei tohi välja lülitada. Tool tuleb lükata laua alla ning laud ja töökoht tuleb puhtaks teha. 
14. Klassi haldajad ei vastuta avalikele ketastele ja kaustadesse salvestatud info säilimise eest. 
15. Teiste ainetundide läbiviimiseks arvutiklassis kooskõlastatakse vastavad tingimused (vajalik tarkvara, kasutajate arv jms) hiljemalt nädal enne tunni toimumist. 
16. Kaasa toodud legaalset tarkvara tohib kasutada arvutiklassi haldaja loal. 
17. Muusikat tohib kuulata ainult kõrvaklappidega. 
18. Igal õpilasel ja õpetajal on õigus kasutada arvutiklassi õppetööks, õppematerjalide, referaatide ja uurimuste tegemiseks. 
19. Kasutajad, kes reeglite rikkumisega kahjustavad kooli vara või tekitavad lisakulutusi (teenindajate lisatööks kulunud aeg, väljakutsed väljaspool põhitööaega jmt), hüvitavad tekitatud kahju koolile poolte kokkuleppel. Kokkuleppe mittesaavutamisel toimub hüvituse sissenõudmine seadusega ettenähtud korras. 
20. Arvutite, muude arvutivõrgu alamsüsteemide ning ruumide haldajad võivad ülaltoodud põhimõtetest ja seadmete sihtotstarbest lähtuvalt kehtestada täiendavaid reegleid. 
21. Kasutajad peavad täitma klassi haldava isiku korraldusi. 
22. Eeltoodud eeskirjade esmakordsel rikkumisel kaotab külastaja õiguse kasutada arvutit väljaspool õppetunde kahe nädala jooksul, teistkordsel rikkumisel ühe õppeaasta jooksul. 

Lisa 5 

KEHALISE KASVATUSE TUNNI KODUKORD 


1.      Õpilased sisenevad spordikompleksi õpetaja kutsel;  
2.      Riietusruumi uks lukustatakse koos tunnikellaga; 
3.      Neidudel ja noormeestel peavad pikad juuksed olema patsis; 
4.      Kõik ehted, aksessuaarid ning sallid on tunnis keelatud. 

Õpilane:

1. kannab kehalise kasvatuse tunnis kursuse sisule vastavaid vahetusjalatseid      (spordijalatseid); 
2. kannab kehalise kasvatuse tunnis ilmastikule vastavat spordiriietust, kas lühikest või pikka spordidressi, samuti peab kaasas olema vahetussärk; 
3. ei kanna kehalise kasvatuse tunnis vaba aja riietust; 
4. kannab kaasas pesemisvahendeid ning käterätikut; 
5. peseb end peale iga kehalise kasvatuse tundi; 
6. suhtub heaperemehelikult kooli inventari; 
7. aitab õpetajat inventari paigaldamisel ning mahavõtmisel; 
8. jätab välisjalanõud riietusruumide ette ja riietusruumidesse võib minna ainult puhaste      sisespordijalatsitega või siseruumides kasutamiseks mõeldud vahetusjalatsitega; 
9. kes käib kooli treeningtundides, tuleb kohale mitte varem kui 15 minutit enne treeningu algust, siseneb spordikompleksi koos treeneriga ja lahkub võimlakompleksist  kohe peale treeningu lõppu ja pesemist; 
10. kehalisest kasvatusest tervislikel põhjustel vabastatud õpilane aitab õpetajat tunni läbiviimisel (stardiandmine, mõõtmine jne) või täidab muid õpetaja poolt antud ülesandeid (testid, referaadid jne.).

Lisa 6 

PUIDUTÖÖÕPETUSE KODUKORD 
  
Töökoda on kõrgendatud ohtlikkusega, tuleohtlikkusega ja terviseriskidega koht, seetõttu tuleb kõiki distsipliininõudeid täita vastuvaidlemata.  

1. 0-korruse koridori sisenetakse eelkellaga, mitte vahetunni algul. 
2. Tund algab istudes, kuna suurem osa ajast töötame seistes. Õpetaja seletab lahti algava tunni ülesande. 
3. Laual on ainult tööks vajalikud tööriistad, joonlaud, juhendite vihik, pliiats. 
4. Hetkel mitte vajalikud töövahendid tuleb õigele kohale tagasi panna, neid võib kaasõpilastel vaja minna.  
5. Töökoda ei vastuta mobiiltelefonide, MP3-mängijate ja muude isiklike asjade tolmu-, vibratsiooni- või mehhaaniliste kahjustuste eest. Nende kasutamine tunnis on keelatud ja need peavad olema koolikotis. 
6. Toidu (näiteks saiakeste, krõpsude, kommide) laual hoidmine on keelatud. 
7. Muusika kuulamine kõrvaklappidega töö teostamise ajal ei ole lubatud, vajadusel võib õpilane suletavast pudelist vett juua. 
8. Iga õpilane vastutab oma töökoha korrashoiu eest - viib töövahendid õigetele kohtadele, korrastab oma töökoha ja selle ümbruse tunni lõppedes. 
9. Üldkasutatavaid kohti nagu näiteks lihvketas, puurmasin ja lakkimis-kuivatamislaud puhastab viimane kasutaja. 
10. Ohutustehnika järgimine on rangelt kohustuslik, pidev või meelega teiste tervise ohtuseadja eemaldatakse klassist. 
11. Kaitseriietuse pidev kandmine on kohustuslik. 
12. Keelatud on sokkides või õhukeste võimlemissussidega töökotta sisenemine. 
13. Väga rangelt on keelatud igasugune lahtine tuli. Tulemasinad, tikud, jõulupaugutid konfiskeeritakse ja tagastatakse soovi korral lapsevanemale. 
14. Mitte mingil juhul ei tohi omavoliliselt käivitada tööpinke. 
15. Kemikaalide (liim, lakk, peits) jne kasutamise järel tuleb koheselt käed puhtaks pesta. 
!6. Vahetund paaristunni vahel ei ole õpilastele kohustuslik (aeglasematel võimalus 15 min kauem töötada). 
17. Vahetund ei toimu 0-korruse koridoris, seal ei tohi joosta ja mürada. Pidevalt korda rikkuvad õpilased pannakse korrastama õppetöökoda.
18. Praktiline töö hinnatakse siis, kui vähemalt 80% õpilastest on töö lõpetanud. Tegu on arvestusliku hindega. 
19. Tunni lõpetab õpetaja klassile üheaegselt. 
20. Pooleliolevad tööd tuleb varustada loetava nimega ja hoiustada klassikarpi. Karp seisab klassi riiulil. Karbis võib hoida ka juhenditevihikut (nimega varustatult). Töö koju kaasa võtmine on omal riskil (kaob või puruneb) ja seda võib teha alles peale viimast tundi koolipäeval.
21. Võõra praktilise töö esitamine enda tööna võrdub hindelt võõra kontrolltöö varastamisega ja enda omana esitamisega 
22. Õpetajal on õigus koduseid töid lasta tunnis uuesti teha. 
23. Iga tunni alguses või lõpul määratakse 2 korrapidajat nimekirja järgi. Nad ei ole samad, kes on korrapidajad üleval klassis. Korrapidajaks võib määrata ka väljaspool järjekorda, korrarikkumiste eest. Kodukorra rikkujad abistavad koristamisel.
24. Väiksemad kriimustused plaasterdab kooli arst, suuremate korral käitutakse vastavalt ohutustehnikajuhendile. 
25. Tööks vajalik materjal on kooli poolt, toorikud valmistab õpetaja, suureks isiklikuks tööks peab olema õpilasel oma materjal. 
26. Õppevahendi või tööriista tahtlik rikkumine võrdub selle materiaalselt välja maksmisega rikkuja poolt.
26. 5.-9. klassini peab õpilasel olema igal tunnil kaasas vihik, pliiats ja joonlaud. Tööriistu endal olema ei pea (v.a. vineerisaag 5. klassis). 
27. Tööde esitamine hindamisele toimub tunni lõpul, eelmisel nädalal informeeritakse õpilasi sellest, et keegi tööd enne hindamist koju ei viiks. 
28. Valmis töö võib õpilane enesele võtta, veendudes enne hinde olemasolus. 
29. Õpilased lahkuvad klassist korraga, pärast seda alustavad tööd korrapidajad. 
30. Iga veerandi lõpul teostatakse suurpuhastus valitud klassi jõududega.

Lisa 7 

ÜLDOHUTUSNÕUDED TÖÖÕPETUSE KLASSIS 

Ohutu töö on võimalik vaid siis, kui tuntakse ohutusnõudeid ja täidetakse neid täpselt. 

1. Klassiruumis ole tähelepanelik enda ümber toimuva suhtes. 
2. Töölaual hoia vaid tööks vajalikke esemeid (koolikott, telefon ja lõunaoode nende hulka ei kuulu). 
3. Vajadusel kasuta alati isikukaitsevahendeid (kittel, kaitseprillid, kindad, kõrvaklapid). Kõrvatropid ja tolmumask peavad hügieeninõuetest lähtudes olema isiklikud. 
4. Oma töökohalt lahku vaid mõjuval põhjusel. Liigne liikumine on töökojas suureks ohuallikaks. 
5. Mitte kunagi ei tohi kasutada töövahendit, mida sind ei ole juhendatud kasutama ning mille kasutamise ohutusnõuetest ei ole sind teavitatud. 
6. Kasuta iga töövahendit sihipäraselt. 
7. Kunagi ei tohi töövahendit suunata oma kaasõpilase poole (ka sellist, mis tundub ohutu). 
8. Ära ületa tööpinkide juures põrandal olevat kollast joont. 
9. Masinal töötavale õpilasele jäta piisavalt töötamisruumi. Ära trügi. 
10. Veendu, et sinu tegevus ei ohusta kaasõpilasi. 
11. Töö ajal hoia oma töökoht korras. Kasutatud ja enam mittevajalikud töövahendid pane tagasi oma kohale. 
12. Tööjuhendid on vihikus. Kui sa ei saa aru või kahtled, küsi õpetajalt. 
13. Kuula ja pane tähele teiste poolt öeldut ja tehtut. 
14. Peale tööd korista ja korrasta oma töökoht. 
15. Õnnetuse või selle ohu korral lõpeta koheselt töö (vajadusel lülita kahtlane seade välja) ja teata kohe õpetajale. 
16. Kuni õpetaja kohalejõudmiseni tuleb töökoht säilitada sellisena, nagu see oli õnnetusjuhtumi momendil (juhul, kui see ei põhjusta ohtu kaasõpilastele). 
17. Kahtlase töökorraga mehhanismidest, juhtmetest või lekkivatest mahutitest teavita koheselt õpetajat. 

Lisa 8 

ÜLDOHUTUSNÕUDED ELEKTRITÖÖRIISTADEGA TÖÖTAMISEKS 

1. Elektrilisi käsitööriistu kasutatakse ainult tööjuhendis ettenähtud ülesannete täitmisel. 
2. Tööriist peab olema töökorras, puhas, terava lõiketeraga ja korralikult kinnitatud. 
3. Tunne kasutusjuhendit, tööriistal olevaid hoiatuskleepse ja tingmärke. 
4. Tööriista kahtlasest seisundist informeeri koheselt õpetajat. 
5. Korraldusele masin välja lülitada reageeri otsekohe, kuna seda põhjustab enamasti oht. 
6. Elektritööriista õige tööasendi (mugavamaks) muutmine on ohtlik. Teine käsi tuleb asetada teisele käepidemele, vältimaks vigastusi ootamatu ülekoormuse korral. 
7. Pikad juuksed peavad olema fikseeritud soengusse või mütsi alla. Paelad, kapuutsinöörid, lipsud, kaelaketid tuleb töö ajaks eemaldada, riided kinni nööpida. Kiirelt pöörlevad detailid võivad nad enese ümber tõmmata ka neid puutumata. 
8. Masin on õpilasest tugevam ja kiirem, sellega tuleb arvestada. 
9. Töötades kanna kaitseprille. Igasugune kiirelt lendav prügi on silmadele ohtlik, lisaks võib see töötajat ehmatada, mis võib viia ohutsooni käe või jala. 

OHUTUSNÕUETE TAHTLIK RIKKUJA EEMALDATAKSE KLASSIST KUI KÕRGE RISKIFAKTORIGA OHUALLIKAS! 

Õpetaja on mulle tutvustanud ning olen teadlik Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi tööõpetuse tunnis kehtivatest ohutusnõuetest  

ÕPILANE …………………………. 
KUUPÄEV …………………………. 
ALLKIRI …………………….. ….. 
  
Olen tutvunud Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi tööõpetuse tunni üldiste ohutusnõuetega ja lapsevanemana juhtinud tähelepanu nende järgimise vajadustele  

LAPSEVANEM ………………………… 
KUUPÄEV ………………………… 
ALLKIRI ………………………… 

Lisa 9

KÄSITÖÖ JA KODUNDUSE KLASSI KODUKORD.
1. Lahtised juuksed tuleb kinnitada:  
a) et need ei satuks õmblusmasina liikuvate osade vahele 
b) et järgida hügieeninõudeid  õppeköögis töötades
2. Pea alati kinni elektriseadmetega töötades ohutusnõuetest, loe hoolikalt läbi seadmete  kasutusjuhendid (pesumasina, kuivati, nõudepesumasina, elektrilise praeahju, klaaskeraamilise elektripliidi, mikseri, blenderi,  elektrilise õmblusmasina ja  overlokmasina) klassiruumi  infotahvlilt ja vajadusel küsi alati abi õpetajalt töövahendi kasutamise kohta.
3. Mittekorras elektriseade lülita kohe vooluvõrgust välja ja teata õpetajale.
4. Köögis töötades ole ettevaatlik ja väldi vigastusi (noaga lõikamisel, kuumal pliidil ja praeahju kasutades põletushaavade tekkimist).
5. Hoia põrand puhas ja kuiv, et mitte libiseda.
6. Õmblusmasinaga töötades ole ettevaatlik, et sõrmed ei jääks nõela ette.
7. Masinaga õmblemine on ainult individuaalne töö, ära kunagi abista ega sega teisi õmblemise ajal.

Lisa 10

VALVESÜSTEEMIDE KASUTAMISE KORD
1. EESMÄRK 
Videovalvesüsteemide eesmärgiks on hoonekompleksi kasutamise turvalisuse tõstmine liikumise jälgimiseks ja fikseerimiseks üldkasutatavates ruumides  - koridorides, fuajeedes, spordikompleksis ja raamatukogus.
2. VIDEOSÜSTEEMI KIRJELDUS
2.1. Hoonekompleksi üldkasutatavatesse ruumidesse on paigaldatud kaamerad, mille poolt edastatav pilt on vaadeldav kooli valvelauas kooli valvetöötaja ja munitsipaalpolitsei töötaja poolt.
2.2. Koolis asuvad videosüsteemi digitaalsed salvestid, mis võimaldavad vaadata toimuvat tagasiulatuvalt.
2.3. Salvestite pildiarhiiv on säilitatav, võimalusega kirjutada salvetite poolt vanem informatsioon automaatselt üle.

3. KAAMERATE POOLT EDASTATAVA PILDI JÄLGIMINE
3.1. Videovalvesüsteemi poolt edastavat pilti on võimalik jälgida kooli valvelauas kahest monitorist, millised on otseühenduses salvestitega.
3.2. Videosüsteemi poolt edastatud pildi jälgimine kõrvaliste isikute poolt on keelatud.

4. SALVESTATUD INFORMATSIOONI KASUTAMINE
4.1. Varem salvestatud pildimaterjali vaatamise eesmärgiks on tuvastada toimunud sündmuste asjaolusid ja selles osalenuid.
4.2. Salvestatud informatsiooni läbivaatamiseks annab loa kooli direktor või teda asendav isik. Läbivaatamised fikseeritakse eraldi videosüsteemi kohta peetavas žurnaalis, mida peab kooli IT juht.
4.3. Salvestatud informatsioonist on lubatud koopiaid teha ainult politseil ja selleks tuleb politseiametnikul esitada kirjalik taotlus, mis registreeritakse kirjalikult videosüsteemi kohta peetavas žurnaalis.
4.4. Salvestatud materjali läbivaatamist korraldab kooli IT juht, kes omab selleks vajalikku parooli. Parooli andmine teistele isikutele on keelatud. 

Lisa 11

ELEKTROONILISE ÕPILASPILETI KASUTAMISE KORD

1. Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi elektrooniline õpilaspilet (edaspidi e-õpilaspilet) on dokument, mis tõendab, et õpilane õpib Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis.
2. E-õpilaspilet väljastatakse kolmeks aastaks kehtivusega üks õppeaasta. E-õpilaspileti kehtivusaega pikendatakse septembris.
3. Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi e-õpilaspiletit saab tellida läbi Minukool.ee kaardihaldussüsteemi ja kaardi saab kätte koolist.
4. E-õpilaspileti kadumisel või purunemisel teavitab õpilane koheselt kooli sekretäri, kaart suletakse ning võimalus on tellida läbi Minukool.ee kaardihaldussüsteemi e-õpilaspileti dublikaat, mille väljastamine on tasuline. Dublikaadi väljastab MTÜ Eesti Üliõpilaskondade Liit ja selle hind on 2,40 eurot.
5. E-õpilaspiletit saab kasutada Tallinna ja Harjumaa ühistranspordis, Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi sööklas, raamatukogus ja läbipääsudel.
6. Tallinna ja Harjumaa ühistranspordiga sõiduks tuleb e-õpilaspilet isikustada pilet.ee keskkonnas.
7. Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi sööklas tõendab 1.-12. klassi õpilane õigust saada tavalõunat, registreerides toidukorra kaardilugejas.
8. 1.-12. klassi õpilastel on võimalik tellida päevapraad vastavalt hinnakirjale. Kuu lõpus koostatakse arve ning edastatakse e-posti teel arve maksjale.
9. Kui 10.-12. klassi õpilasel on  mingil põhjusel jäänud toiduraha eelneva kuu eest õigeaegselt tasumata, siis toitlustamist talle ei võimaldata. Toitlustusarvetega tegeleb OÜ Tuleleek raamatupidaja.
10. Kõiki söökla tooteid (va tavalõuna) on võimalik osta e-õpilaspileti registreerimisel kaardilugejas. Kuu lõpus koostatakse arve ning edastatakse e-posti teel arve maksjale.
11. Lapsevanem fikseerib lastevanemate ankeedis e-posti aadressi, millele saadetakse toitlustusarve. Kui õppeaasta jooksul e-posti aadress muutub, siis edastab vanem koheselt uue e-posti aadressi klassijuhatajale.
12. E-õpilaspilet kuulub Tallinna Kuristiku Gümnaasiumile ning see on väljastatud konkreetsele isikule kasutamiseks. Kaardi edastamine kolmandatele isikutele on keelatud.
13. Õpilase väljaarvamisel kooli õpilaste nimekirjast on õpilane või lapsevanem kohustatud tagastama e-õpilaspileti koheselt koolile.
14. E-õpilaspileti fotol ei tohi olla teisi isikuid ega muid objekte. Foto peab olema värviline. Foto taust peab olema hele, tasapinnaline, ühetooniline ning kontrastne näo ja juuste värviga. Foto ei tohi olla vanem kui 3 aastat, peab olema JPG-formaadis, mõõtmetega vähemalt 307 x 372 pikslit.

Lisa 12

TALLINNA KURISTIKU GÜMNAASIUMI ÕPILASÜRITUSTE, ÕPPEKÄIKUDE JA EKSKURSIOONIDE LÄBIVIIMISE KORD

1. Koolisiseste ürituste läbiviimine
1.1. Üritusi koolis (puhke- ja kohtumisõhtu, koolipidu, kohvikklubi, klassiõhtu, spordivõistlus jne) võib korraldada ainult kokkuleppel kooli huvijuhiga või tema asendajaga, kes informeerib sellest koolijuhtkonda.
1.2. Kui üritusel on osalejaid rohkem kui ühest klassist, siis ürituse läbiviija esitab kooli huvijuhile vähemalt nädal aega enne ürituse toimumist e-posti teel taotluse ürituse läbiviimiseks, mille toimumise nõusolekul lülitatakse need kokkuleppel juhtkonnaga kooli üldisesse ürituste plaani.
1.3. Arvestades ürituse eesmärki, iseloomu, õpilaste vanust ja nende tervislikku olukorda määrab juhtkond üritusele vastutava isiku, kes koostab vajadusel oma meeskonna.
1.4. Vastutaja korraldab ja kontrollib esinejate etteastete sobivust ühiskonna headest tavadest kinnipidamiseks. Vastutaja võib üritusele sobimatud numbrid või esinejad eemaldada.
1.5. Taotlusi ürituste korraldamiseks on õigus esitada klassidel klassijuhataja kaudu. Sama õigust omavad ka aine- ja huviringi juhendavad õpetajad ning õpilasesindus. Taotluses tuleb ära näidata need töötajad, kes üritusest osa võtavad.
1.6. Üritusi korraldavad klassid või huvigrupid on kohustatud koos loa taotlemisega esitama ürituse kava, kus on märgitud täpsed tegevused ja kes millegi eest vastutab.
1.7. Ruumide osas märgitakse avalduse juurde õpilaste  nimed, kes vastutavad ürituse lõppedes ruumide korrashoiu eest.
1.8. Koolis toimuvatest üritustest võivad osa võtta vaid kutsutud isikud ja grupid. Kutsutuiks loetakse neid, keda nimeliselt on kutsutud või kelle osavõttu üritusest lubab ürituse korraldaja koos huvijuhiga. Kutsed antakse nimeliselt ja edastamisel teistele isikutele kaotavad kehtivuse. Kirjalikke kutseid ei anta lastevanematele, vilistlastele ja huvigruppidele, kui neid on palutud üritusest osa võtma.
1.9. Üritusel viibivad õpilased ja kutsutud külalised on kohustatud kinni pidama koolis kehtivatest juhenditest ja nõuetest.
1.10. Ürituse alguse ja lõpu määrab kindlaks vastutaja. Ürituse lõpp hiljemalt on ettenähtud järgmiselt (erandid lubatud direktoriga erikokkuleppel):
a) kui järgmine päev on koolis tööpäev
I-IV klassi õpilased kella 20.00
V-IX klassi õpilased kella 21.00
X-XII klassi õpilased kella 21.30

b) kui järgmine päev on puhkepäev
I-IV klassi õpilased kella 20.30
V-XII klassi õpilased kella 21.30

1.11. Peale ürituse lõppu kontrollib ürituse eest vastutaja  kooli ruumide ja inventari korrasolekut ning võtab tarvitusele abinõud vastavateks korrastustöödeks. Alles peale ruumide kontrollimist võivad ruumide eest vastutavad õpilased lahkuda koolimajast. Peale ülekooliliste ürituste lõppu kontrollib vastutaja  kooli ruumide ja inventari korrasolekut ning võtab tarvitusele abinõud vastavateks korrastustöödeks koostöös huvijuhiga.
1.12. Ürituse eest vastutav õpetaja või isik on kohustatud kindlustama, et õpilased täidaksid
- kooli kodukorda
- ohutustehnika alaseid eeskirju
- tuletõrjealaseid eeskirju

1.13. Õhtustel üritustel, kui osalejateks on kolm või enam klassi, peavad lisaks peakorraldajale  olema majas veel täiskasvanuid. Nimetatud isikute arv määratakse vastavalt koolimaja ruumide kasutusala suurusele.
1.14. Peale igat suuremat või ülekoolilist üritust teeb  korraldav meeskond / isik  tagasivaate toimunule, märkides ära nii plussid kui miinused. Kokkuvõte edastatakse huvijuhile.
1.15. Ürituse ettevalmistustöödel ning korraldamisel kaasatud õpilaste nimed ning tundidest puudumise ajad tuleb  eelnevalt kooskõlastada klassijuhatajate ja õppealajuhatajatega.
1.16. Õppekava toetavad kontserdid, aktused ja loengud on õpilasele kohustuslikud. 

2. Kooliväliste ürituste läbiviimise kord
2.1.Vähemalt kaks korda aastas korraldab klassijuhataja või aineõpetaja  ühe koolivälise ürituse (ekskursioon, matk, väljasõit, õppekäik, teatri külastus), mille läbiviimine toimub väljaspool kooli territooriumi. Kooliväliste ekskursioonide,  õppekäikude jms tegevuste kaudu kujundatakse kooli õppekavas kirjeldatud  aine-ja üldpädevusi. 
2.2. Kooliväliste ürituste organiseerimisel tundide ajast  tuleb silmas pidada võimalusi, et osaleda saaksid võimalusel kõik õpilased
2.3.Koolivälised üritused toetavad kooli õppe- ja kasvatustegevust. Kui õpilane kannab    kas täielikult või osaliselt kaasnevaid kulutusi, on õppekäigul osalemine soovituslik.
2.4. Koolivälise ürituse korraldajad teavitavad osalevate lapse vanemaid  planeeritavast üritusest ja sellega seoses rahalistest väljaminekutest mõistliku aja ette ,aga mitte vähem kui 1 nädal. 
2.5. Koolivälise ürituse korraldaja esitab kooli direktorile hiljemalt 14 päeva enne ürituse toimumist avalduse e-postiga , arvestades ürituse eesmärki, iseloomu, õpilaste vanust ja nende tervislikku olukorda ja määrab vastutava isiku.
2.6.Kooliväline üritus korraldaja esitab kooli direktorile hiljemalt 3 päeva enne ürituse toimumist nõuetekohaselt vormistatud õpilaste nimekirja e-postiga vastavalt lisale 1
2.7. Põhikooli I-III kooliastme õppekäigud jms tegevused algavad ja lõppevad koolimaja juurest. Lapsevanemaid teavitatakse eelnevalt ürituse algus-ja lõpukellaaegadest.
2.8. 1.-6. klassi õpilasi saadavad täiskasvanud, arvestusega vähemalt 1 täiskasvanu 10 õpilase kohta. 
2.9. 7-12. klassi õpilasi saadavad täiskasvanud, arvestusega vähemalt 1 täiskasvanu 15 õpilase kohta. 
2.10. Õpetaja (klassijuhataja), kes on määratud vastutavaks isikuks viib läbi õpilaste instrueerimise, et iga õpilane teadvustaks oma vastutuse. Kõnelda tuleb  õpilastega järgmistel teemadel:                  
- liiklusohutus; 
- loodus- ja tervishoiureeglid; 
- sanitaarnõuded; 
- ohutusnõuded lõkke tegemisel; 
- elementaarsed esmaabi andmise võtted; 
- leitud lõhkeaine või lõhkekehade, ka omavalmistatud laskeriistade ohtlikkus. 

2.11. Vastutav isik selgitab, missugused on teekonnal ja sihtkohas telefoni (side) kasutamise võimalused, võtab kaasa esmaabivahendid, võimalusel laetud akuga mobiiltelefoni ning  kontrollib, et õpilasel on kaasas Euroopa ravikindlustuskaart, kui välisekskursioon toimub Euroopa Liidu territooriumil ja väljaspool eesti vabariigi piire.
2.12. Vastutavad isikud on õpilaste seltskonnas või ürituse toimumise piirkonnas hajutatuna, et omada ülevaade ja kontroll õpilaste tegevusest (bussis, ööbimis paigas, matkal jne)
2.13. Ürituse eest vastutav õpetaja jälgib, et õpilased täidaksid
- looduskaitsealaseid eeskirju ja juhendeid
- liikluseeskirju
- ujumisel ja veekogudel kehtestatud juhendeid ja nõudeid
- sanitaar-hügieeni eeskirju
- ohutustehnika-alaseid eeskirju
- tuletõrjealaseid eeskirju.

2.14. Koolivälisel üritusel toimunud õnnetusjuhtumist tuleb kohe teatada kooli juhtkonnale ja lapsevanemale, vajaduse korral ka päästeametile ja politseile. Kõik õpilasega toimunud õnnetusjuhtumid arutatakse läbi koolis ja kooli hoolekogus, sellest informeeritakse vajadusel Tallinna Haridusametit. 

LISA 1

Õppeekskursioon: …………………………………
Toimumise aeg: ……………………………….
Väljasõidu koht ja aeg: ………………………………
Saabumise koht ja aeg: ………………
Transpordivahend: ………………………
Saatjad: Nimi ja telefon
Õpilaste nimekiri:Koolivorm 1.-6. kl   
Õpilaspileti tellimine   
Vastuvõtt kooli!   
Teated

DigiKresku uued lood

* Miks ja kuidas hoida eesti keelt?

* Artikli kirjutamine Vikipeediasse - see on imelihtne?!

* Rebaste ristimine Kuristiku moodi

* Kõrvitsane Kuristiku

* Maailmaharidusnädala üritusVaata ja loe meie koolilehte: kresku.kuristiku.ee


Söökla menüü


SpordiedetabelKuristiku GÜmnaasium | www.kuristiku.ee | 2001-2015 | web | Etomite
 
in English po russkii