Tallinna Kuristiku Gümnaasium english russian  

Sündmused

23.-27. sept – Spordinädal
30. sept – Teadlaste päev
4. okt – Õpetajate päev
19. okt – Kooli juubel 35
        Tule kohale!


Vaata meie koolilehte
       DigiKresku

Viimati muudetud
Algab suur juubeli viktoriin! 22.09
Pikapäevarühm 20.09
Toitlustamine 20.09
 
Viimased pildialbumid
Aktused 11. juunil 2019
Koolibändide volbrijämm ...
Kiirkirjutamise võistlus ...
Õpilasfirmade laat 11. ap...
Raamatukogubuss ja kaitset...
 
KiirviitedKalenderOutlook.com/
kuristiku.ee

Kuristiku Intra

Loov- ja uurimistööde keskkond
uta.kuristiku.ee

E-raamatukogu

 
Õpetajate sünnipäevad
20.09 – Laura-Maria Riisalu
21.09 – Anu Karavajeva
24.09 – Veinika Lemsalu
24.09 – Peeter Podelsky
29.09 – Jelena Domnina
01.10 – Eha Keel
03.10 – Sirle Truu
04.10 – Maili Pallas
05.10 – Siiri Vilgats
05.10 – Olga Lillemaa
 
kuristiku.ee soovitab

Kuristiku
õpetajate blogi


Kuristiku
aktiivõppepäevade
blogi


Kuristiku
haridustehnoloog
soovitab


Kuristiku
klassiõpetajate
koduleht


Kuristiku
kehalise kasvatuse
koduleht


TKG koolileht Kresku

Tallinna
Koolijuhtide Ühendus
Õpetaja.eu

Eesti 100 tamme

Foxacademy

Berit kontsert
Märka ja aita

Lastefond
Aiesec


Kiida õpetajat!SA Innove
Eksamikeskus


Lasnamäe Linnaosa Valitsus
Lasnamäe
Linnaosa Valitsus

Tallinna Haridusamet

Kooli Tervishoid

Meie oleme:

Tervist edendav kool


Esileht » Õppetöö » Dokumendid » Õppenõukogu protokollid » 2018/2019-8, 29. august 2019

Tule meie kooli õppima! Loe vastuvõtu kohta lähemalt...

2018/2019-8, 29. august 2019

Tallinna Kuristiku Gümnaasium
ÕPPENÕUKOGU PROTOKOLL

29. august 2019, nr. 1-4/8
Tallinn

Õppenõukogu koosoleku toimumise alguse kellaaeg: 13.00
Õppenõukogu koosoleku toimumise lõpu kellaaeg: 13.45
Õppenõukogu koosoleku juhataja nimi: Raino Liblik
Õppenõukogu koosoleku protokollija nimi: Karmen Kisel

Õppenõukogu koosolekust osa võtnud õppenõukogu liikmete nimed: Siiri Aiaste, Ly Melesk, Heli Paju, Ülle Piibar, Kirsti Vooglaid, Anne Soolepp, Ele-Marika Sooväli, Andres-Aare Tooming, Ellen Plaado, Marje Kallasvee, Olga Lillemaa, Heli Malve, Annela Valdi, Karin Hallisk, Saskia Virosiim, Rolando Javier Beaujon Mejia, Katrin Näär, Alari Põlm, Heli Jakobson, Natalja Kedrov, Aivar Metsaveer, Margit Onga, Priit Ratassepp, Sirje Ringmäe, Jana Zebergs, Märt Tammisaar, Linda Veski, Liis Tisler, Karin Kaju, Tanel Renter, Aare Vigla, Maire Kasser, Margarita Eero, Anu Karus, Eha Keel, Marilis Kirotar, Eve Neito, Gea Pulst, Valentina Tsirihhova, Sirje Vasmann-Perend, Laura Johanna Evisalu, Maarja Kikas, Anu Kurik, Hele Täht, Kübe Tämmo, Lisann Aljaste, Silva Jõesaar, Marju Jäe, Hanna Kivila, Andra Viirpalu, Anna Klepinina, Olga Modina, Viia Kursk, Liidia Kuusksalu, Andres Raja, Veinika Lemsalu, Katrin Lehtma, Kati Lepp, Külli Ratassepp, Riina Raaga, Riina Rotšan, Tiia Tarm, Siiri Vilgats, Kristi Viires, Merike Metsala-Niglas, Kai Mägi, Jelena Domnina, Siiri Mikk, Laura-Maria Riisalu, Kirsika Rahuelu, Sofi Aršas, Age Toomsalu, Aivi Osman, Andre Rooden

Õppenõukogu koosolekult puudunud õppenõukogu liikmete nimed: Kristi Pajur, Maire Kasser, Daniel Nüüd, Tanel Renter, Kaspar Rumm, Triin Tibar

Päevakord:
1. Eelmise õppenõukogu otsuste läbi vaatamine – Raino Liblik
2. Kokkuvõte kooli arengukava ja üldtööplaani täitmisest 2018./19. õppeaastal – R. Liblik
3. 2018./2019. õppeaasta lõpetamine põhikooli ja gümnaasiumi üleminekuklassides – L. Melesk, K. Kisel, S. Aiaste, klassijuhatajad
4. 2018./19. õppeaasta lõpetamine 9. klassis – R. Liblik
5. 2019./20. õppeaasta eesmärgid ja tegevused linnas ja koolis – R. Liblik
6. Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi üldtööplaan 2019/20 – R. Liblik 
7. Õppekava muudatuste tutvustamine ja heaks kiitmine – R. Liblik, S. Aiaste
8. Sisehindamise korra tutvustamine ja heaks kiitmine – R. Liblik
9. Kooli hoolekokku õpetajate esindaja valimine – R. Liblik

1. Eelmise õppenõukogu otsuste üle vaatamine
Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu:
R. Liblik teavitas õppenõukogu eelmisel õppenõukogu koosolekul vastuvõetud otsuste täitmise korraldamisest ja kontrollimisest. 
Otsusega 1.1 viidi järgmisesse klassi üle ...
Otsustega 2.1-2.2 kinnitati põhikooli lõpetajad ja neile põhikooli lõputunnistuse väljastamine. Otsusega 2.3 väljastati kiituskirjad 9. klassi õpilastele …. Otsustega 3.1- 3.2 kinnitati gümnaasiumi lõpetajad ja neile gümnaasiumi lõputunnistuse väljastamine. Otsusega 3.3 tunnustati kuldmedaliga 12. klassi õpilasi … ja hõbemedaliga …
Otsused 4.1 ja 4.2 olid seotud õpilaste klassi ja kooli lõpetamise ja täiendava õppetööga, täpsem ülevaade otsuste täitmise hetkeseisust järgneb päevakorrapunktis 3. 

2. Kokkuvõte kooli arengukava ja üldtööplaani täitmisest 2018./19. õppeaastal
Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu:
Raino Liblik andis ülevaate 2018./19. õppeaasta arengukava ning üldtööplaani eesmärkidest ja nende täitmisest. Kuristiku Gümnaasiumi eesmärgid 2018./2019. õppeaastaks olid: uute võimaluste leidmine ainete vaheliseks lõiminguks õpikoormuse vähendamiseks, uurimusliku õppe laiendamine; hindamispõhimõtete muutmine õpimotivatsiooni tõstmiseks ja õppija arengu toetamiseks; õppija erisuste toetamine, õpetaja ja õppuri partnerluse süvendamine; personali suurem kaasamine kooli arendustegevusse ja õpetajate koostöisuse arendamine.
Töötas kaks erilassi, et tagada õpilastele parim võimalik õpijõudlus ja sobivaim keskkond. Palju tegeleti füüsilise tervisega (õuevahetunnid, liikumisvahetunnid, liikumisklass, ronimislinnaku avamine, linnaosa ja riigi võistlustel osalemine ja mitmed kõrged kohad). Probleemse käitumisega õpilastega tegeleti eraldi sotsiaalprogrammis Vaade Tulevikku, toimusid ka politseiloengud I -III kooliastme õpilastele. Tegeleti koolikiusamise ennetamisega, üksikute kiusamisjuhtumitega tegeleti täie tõsidusega. Õpimotivatsiooni tõstmiseks ja parema tagasiside andmiseks alustati ka II kooliastmes järk-järgult oskusainete kujundavale hindamisele üleminekut, algaval õppeaastal jätkatakse sellega. Arendati õpikeskkonda – paigaldati lagedele ja osadele seintele müratõkkeplaadid, kogu B-korpus sai põhjaliku remondi. Toimus kolm aktiivõppepäeva, palju kasutati muuseumiõpet. 
Probleeme esines õppeaasta vältel vabade ruumide leidmisega ind. õppeks ja väikerühmades õppeks. Kasutusele võeti õpperuumidena ka õppevahendite ruumid korrustel. Kevadel tehti rahuloluküsitlus II, III kooliastme ja gümnaasiumi õpilastele, mille tulemusi tutvustati õpetajate kevadisel koolituspäeval Viljandimaale. Innove poolt oli rahuloluküsitlus 4., 8. ja 11. klasside õpilastele ja õpetajatele ning lapsevanematele. Tagasiside on tutvumiseks saadaval kooli Intraneti keskkonnas. Liblik kirjeldas uuringu tulemusi lühidalt ka õppenõukogus ja juhtis tähelepanu olulisematele kitsaskohtadele. 
2018/19 tehti mitmeid uuendusi ja täiendusi kooli õppekavas - uuendati erinevaid ainekavasid, 5. klassides alustati  õpetajate koostöös valminud uue ainekava „Õpioskused“ õpetamisega rühmatundides. Jätkati teemapõhise üldõppega 1.-2. klassides. Algaval aastal laieneb teemapõhine õpe kuni 3. klassini, mis eeldab veelgi suuremat õpetajate vahelist koostööd.

OTSUSTATI:
2.2 Kiita kooli arengukava ja üldtööplaani eesmärkide täitmine 2018./19. õppeaastal heaks
Otsuse õiguslik alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 2 lõige 21, mille kohaselt kooli õppenõukogu arutab läbi ja avaldab arvamust kooli arengukava ja kooli õppekava ning nende muudatuste kohta


3. 2017./2018. õppeaasta lõpetamine põhikooli ja gümnaasiumi üleminekuklassides
Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu:
Ly Melesk andis ülevaate täiendava õppetöö sooritamisest algklassides.
1. klassi õpilane … ei sooritanud täiendavat õppetööd ja jääb lapsevanem … 22.08.2019 avalduse alusel klassikursust kordama.
1. klassi õpilane … ei sooritanud täiendavat õppetööd eesti keeles, matemaatikas, loodusõpetuses. Jääb õppenõukogu otsusega klassikursust kordama.
… sooritas täiendava õppetöö eesti keeles, lõpetas 1. klassi.
… ei sooritanud täiendavat õppetööd eesti keeles, matemaatikas, loodusõpetuses, jääb õppenõukogu otsusega 2. klassi klassikursust kordama.
… ei sooritanud täiendavat õppetööd eesti keeles, matemaatikas, loodusõpetuses, jääb õppenõukogu otsusega 2. klassi klassikursust kordama. Õppejuht Ly Meleski sõnul on õpilane äärmiselt nõrk ja vajaks individuaalset õpetamist ning teistsugust tuge. Vanemal soovitatakse kindlasti pöörduda Rajaleidjasse.
… ei sooritanud täiendavat õppetööd eesti keeles, matemaatikas, loodusõpetuses, jääb õppenõukogu otsusega 2. klassi klassikursust kordama.
… sooritas täiendava õppetöö eesti keeles, lõpetas 2. klassi.
… sooritas täiendava õppetöö eesti keeles ja matemaatikas, lõpetas 3. klassi.
Karmen Kisel andis koostöös aineõpetajate ja klassijuhatajatega ülevaate täiendava õppetöö sooritamisest II kooliastmes.
… sooritas täiendava õppetöö matemaatikas, ei sooritanud kehalises kasvatuses, õpilane viiakse üle 5. klassi.
… sooritas täiendava õppetöö matemaatikas, lõpetas 4. klassi.
… sooritas täiendava õppetöö eesti keeles, kirjanduses, matemaatikas, lõpetas 5. klassi.
… sooritas täiendava õppetöö matemaatikas ja muusikaõpetuses, lõpetas 6. klassi. 
… sooritas täiendava õppetöö matemaatikas ja kehalises kasvatuses, lõpetas 6. klassi.
… sooritas täiendava õppetöö kirjanduses, lõpetas 6. klassi.
… sooritas täiendava õppetöö tehnoloogias, lõpetas 6. klassi.
… ei sooritanud täiendavat õppetööd kehalises kasvatuses ja matemaatikas, sooritas täiendava õppetöö kirjanduses, viiakse üle 7. klassi.

Siiri Aiaste andis koostöös aineõpetajate ja klassijuhatajatega ülevaate täiendava õppetöö sooritamisest III kooliastmes ja gümnaasiumis.
… ei ole omandanud 7. klassi materjali. Õpilasel on rohke puudumise tõttu enamik õppeaineid hinnatud mitterahuldavalt. Õppenõukogu otsusega jäetakse … 7. klassi kordama.
… ei sooritanud täiendavat õppetööd füüsikas, sooritas täiendava õppetöö keemias, tehnoloogias, õpilane viiakse üle 9. klassi.
… ei sooritanud täiendavat õppetööd füüsikas, sooritas täiendava õppetöö kirjanduses ja keemias, õpilane viiakse üle 9. klassi.
… ei sooritanud täiendavat õppetööd kehalises kasvatuses, viiakse üle 9. klassi.
… sooritas täiendava õppetöö kehalises  kasvatuses, lõpetas 8. klassi.
… ei sooritanud täiendavat õppetööd füüsikas, õpilane viiakse üle 9. klassi.
… sooritas täiendava õppetöö inglise keeles, aga ei sooritanud täiendavat õppetööd füüsikas , õpilane viiakse üle 9. klassi.
… ei sooritanud täiendavat õppetööd kirjanduses, inglise keeles, matemaatikas, füüsikas, keemias, loovtöö alustes, kehalises kasvatuses. Õpilane jääb õppenõukogu otsusega klassikursust kordama.
… ei sooritanud täiendavat õppetööd. Kuna puudus väga palju, on enamus õppematerjalist omandamata. Vajab individuaalset õppekava ja võimalusel ind. õpetamist. Õpilane soovib jätkata õppimist Nõmme teel Tallinna Laste Turvakeskuses, kus pakutakse talle igakülgset abi ja õpet väikerühmas. Õppenõukogu otsusega viiakse … üle 9. klassi. 
… oli 7.06.2019 õppenõukogu otsusega määratud tervislikel põhjustel pikendatud õppeaasta kõigis ainetes kuni 30. augustini. Õpilane ei käinud üheski aines täiendaval õppetööl ja soovib algaval õppeaastal koduõppes jätkata. Kuna 8. klassi materjal on omandamata, jääb … õppenõukogu otsusega klassikursust kordama.
… – sooritas täiendava õppetöö matemaatikas ja keemias, aga ei sooritanud täiendavat õppetööd füüsikas, õpilane viiakse üle 9. klassi.
… sooritas täiendava õppetöö matemaatikas, füüsikas, keemias, lõpetas 8. klassi.
… ei sooritanud täiendavat õppetööd bioloogias, sooritas täiendava õppetöö keemias, õpilane viiakse üle 9. klassi.
… sooritas täiendava õppetöö kehalises kasvatuses, lõpetas 10. klassi.
… sooritas täiendava õppetöö laias matemaatikas ja kehalises kasvatuses, lõpetas 11. klassi.
… sooritas täiendava õppetöö füüsikas, lõpetas 11. klassi.
… sooritas täiendava õppetöö füüsikas, lõpetas 11. klassi.
… sooritas täiendava õppetöö matemaatikas, lõpetas 11. klassi.
… sooritas täiendava õppetöö eesti keeles ja kirjanduses, lõpetas 11. klassi.
… sooritas täiendava õppetöö kirjanduses ja füüsikas, lõpetas 11. klassi.
… sooritas täiendava õppetöö kirjanduses, lõpetas 11. klassi.
OTSUSTATI:
3.1 Viia järgmisesse klassi üle kõik punktis 2 loetletud õpilased, kes sooritasid täiendava õppetöö ja lõpetasid klassi ning lisaks õpilased …
Otsuse õiguslik alus: Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari  2011. a määruse nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava“ §22 lõige 8, mille kohaselt õppenõukogu otsustab aastahinnete või –hinnangute alusel, kas viia õpilane järgmisesse klassi

3.2 Jätta klassikursust kordama 1. klassi õpilased …, 2. klassi õpilased …, 7. klassi õpilane .., 8. klassi õpilased ...
Otsuse õiguslik alus: Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari  2011. a määruse nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava“ §22 lõige 8, mille kohaselt õppenõukogu otsustab aastahinnete või –hinnangute alusel, kas jätta õpilane klassikursust kordama

4. Täiendava õppetöö lõpetamine 9. klassis
Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu:
Raino Liblik teatas, et 20. juuni õppenõukogus määrati täiendav õppetöö 9. klassi õpilasele .. kirjanduses, keemias, muusikaõpetuses, lisaks oli õpilasel kaitsmata loovtöö. … kaitses ära oma  loovtöö, samuti sooritas täiendava õppetöö keemias ja muusikaõpetuses. Lapsevanem … 28.08.2019 avalduse alusel väljastatakse … põhikooli lõputunnistus ühe puuduliku aastahindega kirjanduses.

OTSUSTATI:
4.1 … lõpetab põhikooli
Otsuse õiguslik alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 punkt 6, mille kohaselt õppenõukogu otsustab põhikooli lõpetamise.
4.2 Väljastada … põhikooli lõputunnistus
Otsuse õiguslik alus: Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 30 lõige 5, mille kohaselt põhikooli lõpetamise tingimused täitnud õpilasele või eksternile väljastab kool õppenõukogu otsusel põhikooli lõputunnistuse.

5. 2019./20. õppeaasta eesmärgid ja tegevused koolis ja linnas
Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu:
Raino Liblik rääkis kooli õppe-kasvatustöö eesmärkidest 2019./20. õppeaastaks. Täna tehakse aktiivset Tallinna haridusstrateegiat. Olulised märksõnad selles on:
Haridusasutuste juhtimine ja seire – haridusuuenduste elluviimine, kaasaegse õpikäsitluse rakendamine, heade praktikate jagamine, arengu seire jms 
Motiveeritud ja kompetentsete pedagoogide ja tugispetsialistide järelkasvu tagamine – õpetajate ja tugispetsialistide koolitus-, motivatsiooni- ja karjäärisüsteemide arendamine, uute õpetajate värbamine jms 
Võimetele ja soovidele vastava haridustee pakkumine – kaasava hariduse rakendamine, HEV lastele toe tagamine, individuaalse õpitee toetamine jms;
Formaalse ja mitteformaalse õppe lõimimine – koostöö formaalhariduse, huvihariduse, noorsootöö jt õpivõimaluste ja -keskkondade vahel, nn avatud õppimise ruumi rakendamine; 
Koostöö võimestamine lapsevanemate, kogukonna, erasektori ja riigiga;
Üleminek eestikeelsele õppele – eestikeelsele õppele üleminek lasteaedades, koolides jt haridusasutustes;
Haridusvõrgu kaasajastamine ja hariduse ühtlane kättesaadavus linnaruumis – kaasaegsete ja võrdsete võimaluste loomine kogu linnaruumis, haridusrände vähendamine. 
Hetkel paljud otsused viibivad, kuna haridusstrateegia pole veel valmis. 
Meie kooli 2020. aasta põhilised arengueesmärgid on:
- HEV õpilaste ja kaasava hariduse  tugisüsteemide arendamine ja täiustamine läbi õpetajate ja õpilaste toetamise.
- Õppekavaga seotud arendustegevuste sisulise kvaliteedi tõstmine.
- Õpikeskkonna kaasajastamine
Peamised tegevused 2020. aastal:
Ainekavade (ainekaartide) täpsustamine ja sisuline kaasajastamine;
Kõiki õpilasi arvestav õppetöö korraldus HEV õpilastega seoses;
Tugimeeskonna ja struktuuri uuendamine ja täiustamine;
IV klassis lõimitud või teemapõhist õpet toetava ainekava loomine;
Traditsioonide hoidmine ja varasemate uuenduste jätkamine
Täiendkoolituste seostamine töötajate üldpädevustega ja valdkonnapõhisusega;
IT lahenduste edasiarendamine õppetöö korraldamiseks;
Õppemööbli ja koolimaja uuendamine arvestades muutunud õpikäsitlust.
Liblik kutsus kolleege üles kaasa mõtlema, mis kõnetaks just nende valdkonda, milliseid koolitusi või õppekäike soovitakse teha ja millised üldpädevused vajaks veel arendamist. Teretulnud meetodid on koolide külastused, ajurünnakud väikerühmades, võtmesõnaks ikka koostöisus. Üldpõhimõtted ja sihid peaks olema sarnased.

6. Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi üldtööplaan 2019/20 
Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu:
Raino Liblik andis teada, et üldtööplaan 2019./20. õppeaastaks on valmimas. Seoses erinevate ülelinnaliste ja riiklike ainekomisjonide info laekumisega veel septembri esimestel nädalatel ja kooli ainekomisjonide plaanide valmimisega kinnitatakse üldtööplaan lõplikult septembri keskel. Ainekomisjonide esimehed edastavad andmed planeeritavate ürituste kohta  K. Kiselile hiljemalt 3. septembriks. Karmen Kisel edastab ürituste kalendri hiljemalt 4.09 õhtuks töötajate mailile, et sellest juhinduvalt saaks asuda koostama klassijuhataja ja ainealaseid tööplaane.
OTSUSTATI: 
6.1 Kuristiku Gümnaasiumi üldtööplaan 2019./20. õppeaastaks kinnitatakse ainekomisjonide lõplike andmete saamisel hiljemalt 13.09.2019
Otsuse õiguslik alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 2 lõige 2, mille kohaselt kooli õppenõukogu kinnitab kooli üldtööplaani iga õppeaasta alguseks.

7. Õppekava muudatuste tutvustamine ja heaks kiitmine
Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu:
Raino Liblik andis teada, et õppekavas on üle vaadatud ja täiendatuid TKG HEV õpilaste õppekorralduse põhimõtted. Liblik palus õpetajatel antud korraga tutvuda, see saadetakse koos õppenõukogu protokolliga töötajate mailile.
Siiri Aiaste tutvustas õppekava muudatusi. Teemapõhine õpe rakendub nüüd terves I kooliastmes. Lisaks hakkame osalema Kogupäevakooli projektis. 4.-5. klassis jätkub oskusainetes (kehaline kasvatus, Kunstiõpetus, tehnoloogia ja tööõpetus, muusikaõpetus) kujundav hindamine. Siiri Aiaste tutvustas ka tehnoloogia ainekomisjoni poolt tehtud ettepanekut, viia kujundav hindamine sisse ka 4. klassi arvutiõpetuses. Eelmisel aastal hinnati selles aines veel numbriliselt, aga ainekomisjoni omavahelise arutelu tulemusel annab parem ja ülevaatlikuma tagasiside õpilasele ja vanemale kujundav hindamine seal aines. Seega hinnatakse algaval aastal 4. klassi õpilasi ka arvutiõpetuses kujundavalt ja koostatakse eraldi lausepank, et anda aasta lõpus põhjalikum tagasiside. 
Põhikooli osas suuri muudatusi ei ole. Matemaatikas ei ole enam võimalik 3-4 paralleelklassi rühmadeks jagada, seega 7. klassides tasemerühmi ei tule sel aastal. Gümnaasiumis lõppevad 12. klassis kontakttunnid enne eesti keele riigieksamit. Tunniplaanis on neil kursuste mahtu 1. poolaastal suurendatud sel määral, et kõik saaks enne aprilli lõppu ära õpetatud. Gümnaasiumis tervikuna on olnud meil suur probleem puudumistega. Kuna puudumine õppimisest ei vabasta, siis on küpsenud otsus, et sel aastal me ei ülemäära ei analüüsi, miks õpilane puudus, kohustus on kõik ära vastata. Kui õpilane on puudunud 15 või enam tundi ühe kursuse jooksul, siis on õpilasel kohustus sooritada kogu kursuse materjali peale hindeline arvestus. Kui arvestuse hinne on puudulik, ongi kursuse hinne puudulik. Erandina võib  arvestusest vabastada tippsportlase või õpilase väga raske terviserikke puhul, aga ka temal tuleb ära sooritada kõik tavapärased testid ja kontrolltööd. Järeltööd arvestusele sooritada ei saa, järelarvestus on sel juhul suvel täiendava õppetööna. 
Gümnaasiumis on uus valikkursus „Film ja kirjandus“. 9. klassi lõpetamise osas on hetkel olukord ebaselge, kui tuleb rohkem infot, seda kohe ka antakse.
OTSUSTATI:
7.1 Kiita muudatused ja täiendused kooli õppekavas heaks.
Otsuse õiguslik alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 2 punkt 1, mille kohaselt õppenõukogu arutab läbi ja annab arvamuse kooli õppekava ja selle muudatuste kohta. 

8. Sisehindamise korra tutvustamine ja heaks kiitmine
Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu:
Raino Liblik andis teada, et täpsustatud ja arengukava eesmärkidega paremini seotud on ka sisehindamise kord. Dokument saadetakse töötajate mailile ja palutakse sellega tutvuda. 
OTSUSTATI:
8.1 Õppenõukogu liikmed tutvuvad muudatustega kooli sisehindamise korras ja teevad vajadusel veel muudatus- ja parendusettepanekuid

9. Kooli hoolekokku õpetajate esindaja valimine
Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu:
Raino Liblik andis teada, et seoses … loobumisega hoolekogu töös osalemisest tuleb valida õpetajate hulgast uus esindaja kooli hoolekokku. Liblik palus kõigil ainekomisjonidel hiljemalt 6. septembriks esitada oma kandidaat hoolekogu liikmeks ja järgmises õppenõukogus saaksime uue esindaja juba kinnitada.
OTSUSTATI:
9.1 Kõikide ainekomisjonide esimehed teatavad Raino Liblikule hiljemalt 6. septembriks ühe hoolekogu kandidaadi nime oma ainekomisjonist
Alus: HTM 23.08.2010 määrus nr. 44 Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord § 2 l. 9, mille kohaselt kooli õppenõukogu nimetab oma esindajad kooli hoolekogu ja teiste kogude koosseisu õigusaktides ette nähtud juhtudel

Raino Liblik Karmen Kisel
Direktor Protokollija


Seotud lehed:
Uued tööpakkumised    Koolivorm 1.-6. kl   
Õpilaspileti tellimine   
Vastuvõtt kooli!   
Teated

DigiKresku uued lood

* Kummardus bändile Bravo

* Muutus algab minust!

* "Tehke seda, milles päriselt head olete!"

* Miks ja kuidas hoida eesti keelt?

* Artikli kirjutamine Vikipeediasse - see on imelihtne?!Vaata ja loe meie koolilehte: kresku.kuristiku.ee


Söökla menüü


SpordiedetabelKuristiku GÜmnaasium | www.kuristiku.ee | 2001-2015 | web | Etomite
 
in English po russkii