Tallinna Kuristiku Gümnaasium english russian  

Sündmused

2. sept – Algab kool

Vaata meie koolilehte
       DigiKresku

Viimati muudetud
Koolilaps sätib ranitsat 23.08
Uue õppeaasta eelinfo 23.08
August 2019 16.08
 
Viimased pildialbumid
Aktused 11. juunil 2019
Koolibändide volbrijämm ...
Kiirkirjutamise võistlus ...
Õpilasfirmade laat 11. ap...
Raamatukogubuss ja kaitset...
 
KiirviitedKalenderOutlook.com/
kuristiku.ee

Kuristiku Intra

Loov- ja uurimistööde keskkond
uta.kuristiku.ee

E-raamatukogu

 
Õpetajate sünnipäevad
02.09 – Kübe Tämmo
04.09 – Aire Luugus
04.09 – Riina Raaga
 
kuristiku.ee soovitab

Kuristiku
õpetajate blogi


Kuristiku
aktiivõppepäevade
blogi


Kuristiku
haridustehnoloog
soovitab


Kuristiku
klassiõpetajate
koduleht


Kuristiku
kehalise kasvatuse
koduleht


TKG koolileht Kresku

Tallinna
Koolijuhtide Ühendus
Õpetaja.eu

Eesti 100 tamme

Foxacademy

Berit kontsert
Märka ja aita

Lastefond
Aiesec


Kiida õpetajat!SA Innove
Eksamikeskus


Lasnamäe Linnaosa Valitsus
Lasnamäe
Linnaosa Valitsus

Tallinna Haridusamet

Kooli Tervishoid

Meie oleme:

Tervist edendav kool


Esileht » Õppetöö » Dokumendid » Õppenõukogu protokollid » 2018/2019-5, 13. veebruar 2019

Tule meie kooli õppima! Loe vastuvõtu kohta lähemalt...

2018/2019-5, 13. veebruar 2019

ÕPPENÕUKOGU PROTOKOLL

13. veebruar 2019, nr. 1-4/5
Tallinn
Õppenõukogu koosoleku toimumise alguse kellaaeg: 14.45
Õppenõukogu koosoleku toimumise lõpu kellaaeg: 15.15
Õppenõukogu koosoleku juhataja nimi: Raino Liblik
Õppenõukogu koosoleku protokollija nimi: Karmen Kisel

Õppenõukogu koosolekust osa võtnud õppenõukogu liikmete nimed: Siiri Aiaste, Ly Melesk, Heli Paju, Riina Raaga, Ülle Piibar, Kirsti Vooglaid, Veinika Lemsalu, Anne Soolepp, Kati Lepp, Aire Luugus, Ele-Marika Sooväli, Andres-Aare Tooming, Ellen Plaado, Marje Kallasvee, Olga Lillemaa, Heli Malve, Külli Ratassepp, Annela Valdi, Merilyn Martis, Karin Hallisk, Saskia Virosiim, Rolando Javier Beaujon Mejia, Katrin Lehtma, Katrin Näär, Alari Põlm, Marju Jäe, Anu Kurik, Heli Jakobson, Natalja Kedrov, Anna Klepinina, Kadri Käärd, Olga Modina, Aivar Metsaveer, Margit Onga, Priit Ratassepp, Riina Rotšan, Sirje Ringmäe, Jana Zebergs, Märt Tammisaar, Tiia Tarm, Linda Veski, Siiri Vilgats, Marge Visnapuu, Liis Tisler, Karin Kaju, Maarja Kikas, Viia Kursk, Liidia Kuusksalu, Andres Raja, Tanel Renter, Triin Tibar, Aare Vigla, Maire Kasser, Hanna Kivila

Õppenõukogu koosolekult puudunud õppenõukogu liikmete nimed: Kristi Pajur, Lisann Aljaste, Margarita Eero, Laura Johanna Evisalu, Jevgeni Grigorjev, Silva Jõesaar, Anu Karus, Eha Keel, Iti-Kärt Kiivit, Marilis Kirotar, Heidi Maiberg, Eve Neito, Daniel Nüüd, Gea Pulst, Diana Rand, Tanel Renter, Kristi Toomra, Valentina Tsirihhova, Hele Täht, Kübe Tämmo, Sirje Vasmann-Perend, Kristi Viires, Andra Viirpalu

Päevakord:
1. Eelmise õppenõukogu otsuste üle vaatamine – R. Liblik
2. Gümnaasiumi õppeedukus I poolaastal – S. Aiaste
3. Muudatustest kooli kodukorras – R. Liblik
4. Õpilaste ….  ja  ….. küsimus seoses kaasõpilaste turvalisuse tagamisega – S. Aiaste, R. Liblik
5. Klassitunnistuse vormi kinnitamine – R. Liblik

1. Eelmise õppenõukogu otsuste üle vaatamine
Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu:
R. Liblik teavitas õppenõukogu eelmisel õppenõukogu koosolekul vastuvõetud otsuste täitmise korraldamisest ja kontrollimisest. 3.01.2019 õppenõukogu otsusega 2.1. kiideti muudatused kooli kodukorras heaks. Otsusega 3.1. kohustus klassijuhataja … kutsuma ajavahemikus 7.-11. jaanuar 2019 kooli …lapsevanema, et õpilase käitumisest ja võimalikust koolikeelust rääkida. Õpilase vanem käis koolis, olukord ei ole paranenud. Käesoleval õppenõukogul langetatakse otsus õpilasele koolikeelu rakendamise osas.  Otsusega 3.2. pidi klassijuhataja … kutsuma ajavahemikus 7.-11. jaanuar 2019 kooli …..lapsevanema, et õpilase käitumisest ja võimalikust nimekirjast kustutamisest rääkida. Praeguse seisuga õpib ….juba Täiskasvanute Gümnaasiumis.
2. Gümnaasiumi õppeedukus I poolaastal
Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu:
Siiri Aiaste rääkis gümnaasiumis õppivatest kriitiliste seisudega õpilastest. Kõige nõrgemad tulemused on 11. klassi õpilastel ……ja 10. klassi õpilasel…. 11… klassis on õpimotivatsioon drastiliselt langenud, nelja-viielisi õpilasi on alles jäänud neli, puudulikud on kursusehinnetes väga paljudel õpilastel. 
…õppeedukuse teemal oli detsembris ümarlaud, kus õpilane sai hoiatuse, et juhul, kui ta end kokku ei võta, kustutatakse ta kooli nimekirjast. …on puudulikud matemaatika 6. ja 7. kursus, ajalugu, eesti keel, kirjandus ja füüsika. Õpilane puudub väga palju, suurem osa vajakajäämisest on sellest tingitud. Tundub, et ei saa ka aru, et kodus tuleb tööd teha ja õppida. Siiri Aiaste nentis, et õpilane ei suuda gümnaasiumis päevaõppes õppida ja tuleks seetõttu gümnaasiumi nimekirjast kustutada.
Toimus hääletus, kus õppenõukogu liikmetelt küsiti arvamust ….gümnaasiumi nimekirjast kustutamise osas. Kustutamise vastu oli 4 õppenõukogu liiget, erapooletuid 21, poolt oli 26 õppenõukogu liiget. 

Otsustati:
2.1. Kustutada …seoses edasijõudmatusega õppetöös kooli nimekirjast
Otsuse õiguslik alus: PGS PGS § 28 lõige 1 punkt 7, mille kohaselt arvatakse õpilane koolist välja, kui talle on gümnaasiumis õppides ühe õppeaasta jooksul pandud kolmes või enamas õppeaines üle poolte kursusehinnetena välja «nõrgad» või «puudulikud».

3. Muudatustest kooli kodukorras
Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu:
Raino Liblik andis teada, et Priit Ratassepa poolt tuli peale eelmist õppenõukogu konstruktiivne muudatusettepanek – positiivsed asjad ja õpilaste kohustused seada kodukorras esikohale ja tahapoole liigutada negatiivsed asjad nagu karistusmeetmed jmt. Selline muudatus saigi sisse viidud ja ehkki kodukorra sõnastus ei muutunud, sai üldmulje oluliselt parem.

Otsustati:
3.1. Kiita muudatused kooli kodukorras heaks
Otsuse õiguslik alus:  HTM 23. augusti 2010 määrus nr 44 „ Kooli õppenõukogu ülesanded ja  töökord“ § 2 punkt 4, mille kohaselt õppenõukogu arutab läbi ja annab arvamuse kooli kodukorra ja selle muudatuste kohta.

4. Õpilaste …ja …küsimus seoses kaasõpilaste turvalisuse tagamisega
Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu:
Raino Liblik rääkis …käitumisest koolis ja sellest, milliseid karistus- ja mõjutusmeetmeid talle on rakendatud. Küsimus on, kas peaks talle koolikeeldu rakendama või leidma talle sobilikum õpikeskkond, et ta ei segaks teisi ega mõjutaks kaasõpilasi oma käitumise ja suhtumisega. Õpilane puudub palju, kui koolis on, korraldab pahandusi. Raino Liblik palus märku anda õpetajatel, kes on koolikeelu rakendamise vastu. Toimus hääletus. 50 õppenõukogu liiget olid koolikeelu rakendamise poolt, 1 erapooletu, vastu ei olnud keegi. Otsustati rakendada koolikeeldu 5 päeva alates 18. veebruarist 2019. Õpilane õpib iseseisvalt kodus ja vastab peale vaheaega materjali järgi.
Teine problemaatiline õpilane on…, kes käis täna vanematega koolis. Probleemiks samuti halb käitumine ja kaaslaste mõjutamine. Tema puhul tuleks esialgu rakendada meedet, et ta jääks iga päev peale tunde kooli tunniks ajaks, et teha ühiskondlikult kasulikku tööd, näiteks parandada raamatukogus õpikuid. Koolikeelu rakendamine võiks jääda veel lisavariandiks tagavaraks.

Otsustati:
4.1. Rakendada … koolikeeldu ajavahemikus 18.02-22.02.2019
Otsuse õiguslik alus:
HTM 23. augusti 2010 määrus nr 44 „ Kooli õppenõukogu ülesanded ja  töökord“ §3 punkt 3, mille kohaselt õppenõukogu otsustab õpilasele ajutise õppes osalemise keelu rakendamise ja §2 punkt 11, mille kohaselt õppenõukogu arutab läbi õpilaste turvalisusega seotud riskid õppe- ja kasvatustegevuses ning kavandab meetmed riskide vältimiseks

4.2. Rakendada … kohustuslikku ühiskondliku töö tegemise kohustust ajavahemikus 18.02-22.02 iga päev tund aega peale oma õppetunde. Klassijuhataja saadab info vanematele ja informeerib õpilast, kus ja mida ta tegema peaks.
Otsuse õiguslik alus:
HTM 23. augusti 2010 määrus nr 44 „ Kooli õppenõukogu ülesanded ja  töökord“ §3 punkt 3, mille kohaselt õppenõukogu otsustab õpilasele ajutise õppes osalemise keelu rakendamise ja §2 punkt 11, mille kohaselt õppenõukogu arutab läbi õpilaste turvalisusega seotud riskid õppe- ja kasvatustegevuses ning kavandab meetmed riskide vältimiseks

5. Klassitunnistuse vormi kinnitamine ja kujundava hindamise lausepanga loomine 4. klasside oskusainete hindamiseks
Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu:
Raino Liblik andis teada, et eelmise nädala vältel toimus kooli tunnistuse uue logoga kavandi hääletus. Liblik tutvustas võidukavandit, mille poolt olid hääletanud enim õppenõukogu liikmeid ja ütles, et antud kujundus saab edaspidi ainsaks ametlikuks vormiks ja tunnistust ei tohi teistsuguse esikaane kujundusega välja anda. Valitud vorm on kehtiv nii värviliselt kui mustvalgelt välja prindituna. Tunnistuse esikaas on leitav Intraneti lehelt blankettide alt.
5.1. Otsuse õiguslik alus:
HTM 23. augusti 2010 määrus nr 44 „ Kooli õppenõukogu ülesanded ja  töökord“ §2 punkt 7, mille kohaselt õppenõukogu kinnitab klassitunnistuse ja õpinguraamatu vormi


Raino Liblik Karmen Kisel
Direktor Protokollija


Seotud lehed:
Uued tööpakkumised    Koolivorm 1.-6. kl   
Õpilaspileti tellimine   
Vastuvõtt kooli!   
Teated

DigiKresku uued lood

* Kummardus bändile Bravo

* Muutus algab minust!

* "Tehke seda, milles päriselt head olete!"

* Miks ja kuidas hoida eesti keelt?

* Artikli kirjutamine Vikipeediasse - see on imelihtne?!Vaata ja loe meie koolilehte: kresku.kuristiku.ee


Söökla menüü


SpordiedetabelKuristiku GÜmnaasium | www.kuristiku.ee | 2001-2015 | web | Etomite
 
in English po russkii