Tallinna Kuristiku Gümnaasium english russian  

Sündmused

23.-27. sept – Spordinädal
30. sept – Teadlaste päev
4. okt – Õpetajate päev
19. okt – Kooli juubel 35
        Tule kohale!


Vaata meie koolilehte
       DigiKresku

Viimati muudetud
Tööde vormistamine 16.09
Tulemas on teadlaste päev Kuristikus 13.09
Medaliga lõpetanud 13.09
 
Viimased pildialbumid
Aktused 11. juunil 2019
Koolibändide volbrijämm ...
Kiirkirjutamise võistlus ...
Õpilasfirmade laat 11. ap...
Raamatukogubuss ja kaitset...
 
KiirviitedKalenderOutlook.com/
kuristiku.ee

Kuristiku Intra

Loov- ja uurimistööde keskkond
uta.kuristiku.ee

E-raamatukogu

 
Õpetajate sünnipäevad
20.09 – Laura-Maria Riisalu
21.09 – Anu Karavajeva
24.09 – Veinika Lemsalu
24.09 – Peeter Podelsky
29.09 – Jelena Domnina
01.10 – Eha Keel
 
kuristiku.ee soovitab

Kuristiku
õpetajate blogi


Kuristiku
aktiivõppepäevade
blogi


Kuristiku
haridustehnoloog
soovitab


Kuristiku
klassiõpetajate
koduleht


Kuristiku
kehalise kasvatuse
koduleht


TKG koolileht Kresku

Tallinna
Koolijuhtide Ühendus
Õpetaja.eu

Eesti 100 tamme

Foxacademy

Berit kontsert
Märka ja aita

Lastefond
Aiesec


Kiida õpetajat!SA Innove
Eksamikeskus


Lasnamäe Linnaosa Valitsus
Lasnamäe
Linnaosa Valitsus

Tallinna Haridusamet

Kooli Tervishoid

Meie oleme:

Tervist edendav kool


Esileht » Õppetöö » Dokumendid » Õppenõukogu protokollid » 2018/2019-1, 11. oktoober 2018

Tule meie kooli õppima! Loe vastuvõtu kohta lähemalt...

2018/2019-1, 11. oktoober 2018

Tallinna Kuristiku Gümnaasium ÕPPENÕUKOGU PROTOKOLL

11. oktoober 2018, nr. 1-4/1
Tallinn

Õppenõukogu koosoleku toimumise alguse kellaaeg: 10.40
Õppenõukogu koosoleku toimumise lõpu kellaaeg: 11.05
Õppenõukogu koosoleku juhataja nimi: Raino Liblik
Õppenõukogu koosoleku protokollija nimi: Karmen Kisel, Siiri Aiaste (päevakorrapunkt 1)

Õppenõukogu koosolekust osa võtnud õppenõukogu liikmete nimed: Siiri Aiaste, Ly Melesk, Heli Paju, Riina Raaga, Ülle Piibar, Kübe Tämmo, Liidia Kuusksalu, Kirsti Vooglaid, Tanel Renter, Priit Ratassepp, Jana Zebergs, Kadri Käärd, Linda Veski, Riina Rotšan, Triin Tibar, Veinika Lemsalu, Liis Tisler, Heli Jakobson, Anne Soolepp, Tiia Tarm, Kristi Viires, Kati Lepp, Aire Luugus, Ele-Marika Sooväli, Märt Tammisaar, Andres-Aare Tooming, Karin Kaju, Marilis Kirotar, Katrin Näär, Alari Põlm, Maire Kasser, Ellen Plaado, Marje Kallasvee, Margarita Eero, Eha Keel, Diana Rand, Sirje Vasmann-Perend, Valentina Tsirihhova, Aivar Metsaveer, Laura Johanna Evisalu, Karin Hallisk, Anu Karus, Saskia Virosiim, Lisann Aljaste, Rolando Javier Beaujon Mejia, Katrin Lehtma, Olga Lillemaa, Heli Malve, Sirje Ringmäe, Aare Vigla, Daniel Nüüd

Õppenõukogu koosolekult puudunud õppenõukogu liikmete nimed: Kristi Pajur, Iti-Kärt Kiivit, Kristi Toomra, Maarja Kikas, Anu Kurik, Jevgeni Grigorjev, Heli Jakobson, Silvia Jõesaar, Marju Jäe, Natalja Kedrov, Hanna Kivila, Viia Kursk, Heidi Maiberg, Merilyn Martis, Olga Modina, Eve Neito, Margit Onga, Gea Pulst, Andres Raja, Külli Ratassepp, Hele Täht, Andra Viirpalu, Siiri Vilgats, Marge Visnapuu, Annela Valdi

Päevakord:
1. Õppenõukogu sekretäri valmine 2018./19. õppeaastaks – Raino Liblik
2. Eelmise õppenõukogu otsuste üle vaatamine – Raino Liblik
3. Õppekava üldosa muudatuste kinnitamine – Siiri Aiaste
4. Üldtööplaani kinnitamine 2018./19. õppeaastaks – Siiri Aiaste
5. … klassi õpilasele … ajutise õppes osalemise keelu rakendamine – Raino Liblik
6. … õpilase … individuaalne toetamine – Raino Liblik

1. Õppenõukogu sekretäri valmine 2018./19. õppeaastaks
Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu:
Kooli direktor Raino Liblik tutvustas õppenõukogu sekretäri valimise korda ning tegi õppenõukogule ettepaneku valida Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi õppenõukogu sekretäriks Karmen Kisel. Toimus hääletus. Õppenõukogu sekretäriks osutus valituks Karmen Kisel. Otsuse poolt oli 50 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0. Karmen Kisel taandas end hääletamise ajaks vastavalt haldusmenetluse seaduse § 10 lõikele 4.
OTSUSTATI:
1.1 Valida õppenõukogu sekretäriks 2018./19. õppeaastal Karmen Kisel
Otsuse õiguslik alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010.a. määruse nr. 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 5 lõige 1, mille kohaselt õppeaasta esimesel koosolekul valib õppenõukogu oma liikmete hulgast õppenõukogu sekretäri.

2. Eelmise õppenõukogu otsuste üle vaatamine
Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu:
R. Liblik teavitas õppenõukogu eelmisel õppenõukogu koosolekul vastuvõetud otsuste täitmise korraldamisest ja kontrollimisest. Otsusega 2.2 kiideti kooli arengukava ja üldtööplaani eesmärkide täitmine 2017./18. õppeaastal heaks.
Otsusega 3.1 viidi järgmisesse klassi üle päevakorrapunktis 3 loetletud õpilased, kes sooritasid täiendava õppetöö ja lõpetasid klassi ning lisaks õpilased….
Otsusega 3.2 jäeti klassikursust kordama 1. klassi õpilased … ja 8. klassi õpilane …
Otsusega 4.1 lõpetasid Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi 9. klassi … ja … ning otsusega 4.2 väljastati  ... ja … põhikooli lõputunnistused.
Otsusega 6.1 seati eesmärgiks, et Kuristiku Gümnaasiumi üldtööplaan 2018./19. õppeaastaks kinnitatakse ainekomisjonide lõplike andmete saamisel. Seda tehakse tänases 11.10 õppenõukogus.
Otsusega 7.1 nimetati Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi põhikooli esindajana hoolekogu koosseisu Märt Tammisaar ja gümnaasiumiosa õpetajate esindajana Sirje Vasmann-Perend..

3. Muudatustest Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi õppekava üldosas
Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu:
Siiri Aiaste teatas, et õppekava üldossa on sisse viidud mõned muudatused. Oli sees veel asjaolusid, mis on juba muutunud, nt meil ei ole enam gümnaasiumis lennupõhist õpet. Lisaks on muudetud tunnijaotusplaani ja lisandunud on lõimitud ainekava II kooliastmes 5. klassis. Täiendatud ja parandatud üldosa saab lähipäevil saadavaks kooli kodulehelt, kõigil töötajatel palutakse sellega tutvuda.
Raino Liblik rõhutas, et väga hea ja tervitatav on, kui õpetaja suudab lisaks oma põhierialale õpetada veel mõnda lisaainet, erinevad lõimitud ainekavad ja integratsioon ainete vahel on selle teerajajateks. Kesk-Euroopas on väga levinud, et põhikooli õpetaja on mitme aine õpetaja. 
Tulevikukool on formaalne haridus koos mitteformaalse õppega, seda on öelnud haridusminister Mailis Reps.
OTSUSTATI:
3.1 Kiita muudatused ja täiendused kooli õppekavas heaks ja juhinduda edaspidi uuendatud kooli õppekavast
Otsuse õiguslik alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 2 punkt 1, mille kohaselt õppenõukogu arutab läbi ja annab arvamuse kooli õppekava ja selle muudatuste kohta.

4. Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi üldtööplaani kinnitamine 2018./19. õppeaastaks 
Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu:
Siiri Aiaste andis teada, et üldtööplaan 2018./19. õppeaastaks on valmis. See on kättesaadav kooli kodulehelt. Ürituste plaan küll võib aasta jooksul veel täieneda ja muutuda, kuna andmed pole lõplikud. 
OTSUSTATI: 
6.1 Kinnitada Kuristiku Gümnaasiumi üldtööplaan 2018./19. õppeaastaks 
Otsuse õiguslik alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 2 lõige 2, mille kohaselt kooli õppenõukogu kinnitab kooli üldtööplaani iga õppeaasta alguseks.

5. … klassi õpilasele … ajutise õppes osalemise keelu rakendamine
OTSUSTATI:
5.1 …rakendatakse ajutine õppes osalemise keeld alates 12. oktoobrist kuni 19. oktoobrini 2018
Otsuse õiguslik alus:
HTM 23. augusti 2010 määrus nr 44 „ Kooli õppenõukogu ülesanded ja  töökord“ §3 punkt 3, mille kohaselt õppenõukogu otsustab õpilasele ajutise õppes osalemise keelu rakendamise ja §2 punkt 11, mille kohaselt õppenõukogu arutab läbi õpilaste turvalisusega seotud riskid õppe- ja kasvatustegevuses ning kavandab meetmed riskide vältimiseks

6. 9c… õpilase … õpijõudlus ja võimalik koduõpe
OTSUSTATI:
6.1 Õpetajad lähenevad … õpetamisel individuaalselt ja pakuvad õpilasele õppeprogrammi läbimisel toetust ja abi.

Raino Liblik Karmen Kisel
Direktor Protokollija


Seotud lehed:
Uued tööpakkumised    Koolivorm 1.-6. kl   
Õpilaspileti tellimine   
Vastuvõtt kooli!   
Teated

DigiKresku uued lood

* Kummardus bändile Bravo

* Muutus algab minust!

* "Tehke seda, milles päriselt head olete!"

* Miks ja kuidas hoida eesti keelt?

* Artikli kirjutamine Vikipeediasse - see on imelihtne?!Vaata ja loe meie koolilehte: kresku.kuristiku.ee


Söökla menüü


SpordiedetabelKuristiku GÜmnaasium | www.kuristiku.ee | 2001-2015 | web | Etomite
 
in English po russkii