Tallinna Kuristiku Gümnaasium english russian  

Sündmused

23.-27. sept – Spordinädal
30. sept – Teadlaste päev
4. okt – Õpetajate päev
19. okt – Kooli juubel 35
        Tule kohale!


Vaata meie koolilehte
       DigiKresku

Viimati muudetud
Tööde vormistamine 16.09
Tulemas on teadlaste päev Kuristikus 13.09
Medaliga lõpetanud 13.09
 
Viimased pildialbumid
Aktused 11. juunil 2019
Koolibändide volbrijämm ...
Kiirkirjutamise võistlus ...
Õpilasfirmade laat 11. ap...
Raamatukogubuss ja kaitset...
 
KiirviitedKalenderOutlook.com/
kuristiku.ee

Kuristiku Intra

Loov- ja uurimistööde keskkond
uta.kuristiku.ee

E-raamatukogu

 
Õpetajate sünnipäevad
20.09 – Laura-Maria Riisalu
21.09 – Anu Karavajeva
24.09 – Veinika Lemsalu
24.09 – Peeter Podelsky
29.09 – Jelena Domnina
01.10 – Eha Keel
 
kuristiku.ee soovitab

Kuristiku
õpetajate blogi


Kuristiku
aktiivõppepäevade
blogi


Kuristiku
haridustehnoloog
soovitab


Kuristiku
klassiõpetajate
koduleht


Kuristiku
kehalise kasvatuse
koduleht


TKG koolileht Kresku

Tallinna
Koolijuhtide Ühendus
Õpetaja.eu

Eesti 100 tamme

Foxacademy

Berit kontsert
Märka ja aita

Lastefond
Aiesec


Kiida õpetajat!SA Innove
Eksamikeskus


Lasnamäe Linnaosa Valitsus
Lasnamäe
Linnaosa Valitsus

Tallinna Haridusamet

Kooli Tervishoid

Meie oleme:

Tervist edendav kool


Esileht » Õppetöö » Dokumendid » Õppenõukogu protokollid » 2018-1 Üldkoosolek, 10. september 2018

Tule meie kooli õppima! Loe vastuvõtu kohta lähemalt...

2018-1 Üldkoosolek, 10. september 2018

Tallinna Kuristiku Gümnaasium
LASTEVANEMATE
ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL


10. september, 2018 nr 1
Tallinn
Algus 18.00, lõpp 19.15
Juhatas  Raino Liblik
Protokollis  Karmen Kisel
Võtsid osa: Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi lapsevanemad ja pedagoogiline personal, külalised Katrin Parve, Tauri Tallermaa, ÕE esindaja Triinu Orgmäe, hoolekogu esindaja Liina Pukk
Päevakord:
1. Kokkuvõte 2017./18. õppeaastast – R. Liblik
2. Ootused uuele 2018./19. õppeaastale – R. Liblik
3. Kokkuvõte hoolekogu tööst. Hoolekogu kandidaatide tutvustamine ning lapsevanemate esindaja valimine hoolekokku – R. Liblik
4. Paneeldiskussioon – moderaator T. Tallermaa, osalejad Tallinna Haridusameti esindaja Katrin Parve, lastevanemate esindaja hoolekogu esimees Liina Pukk, õpilaste esindaja Triinu Orgmäe

     
1. Kokkuvõte 2017./18. õppeaastast
KUULATI:
Raino Liblik tutvustas lapsevanemetele eelmisel õppeaastal toimunud projekte, mis panid I ja II kooliastme lapsed koolis rohkem liikuma (tantsuvahetund, mänguvahetunnid) ja muutsid meie õpilaste igapäevase käitumise keskkonnateadlikumaks (Roheline kool). Hea ülevaate eelmisel õppeaastal toimunust andis ka vanematele esitletud videopäevik. Lisaks näidati vanematele kooli ja siinseid üritusi tutvustavat filmi, millega kool kandideeris ka aasta kool 2018 tiitlile. Filmi olid kokku pannud õpilased. 

2. Ootused uuele 2018./19. õppeaastale
KUULATI:
Raino Liblik andis teada, et seoses kooli suure õpilasarvuga on üldkoosolek kahel päeval – täna 1.-6. klassi ja homme 7.-12. klassi vanematele. Traditsiooniliselt järgnevad üldkoosolekule klassikoosolekud.
Liblik rääkis, et algava aasta põhilised eesmärgid on: uute võimaluste leidmine ainete vaheliseks lõiminguks õpikoormuse vähendamiseks, uurimusliku õppe laiendamine;
hindamispõhimõtete muutmine õpimotivatsiooni tõstmiseks ja õppija arengu toetamiseks;
õppija erisuste toetamine, õpetaja ja õppuri partnerluse süvendamine;
personali suurem kaasamine kooli arendustegevusse; õpetajate koostöisuse arendamine;
HEV õpilaste tugisüsteemide arendamine ja täiustamine – andekatele lisa võimaluste loomine;
õppekava toetavate tegevuste jätkuv integreerimine ja koolipäeva disainimine.
Kõige tähtsam on õppurite heaolu tagamine (psüühiline, vaimne ja füüsiline tervis ning turvalisus). Tähelepanu pööratakse õpikeskkonna arendamisele ja laiendamisele (aktiivõpe, projektõpe, õuesõpe). Õppekavva viiakse sisse muudatusi seoses LAK-õppe alustamisega 5. klassis. Loomisel on kujundava hindamise lausepank oskusainete hindamiseks II kooliastmes. 1.-3. klassis on meil kujundav hindamine, st numbrilisi hindeid ei kasutata. Käesolevast õppeaastast alustatakse oskusainete kujundava hindamisega II kooliastmes, üleminek on sujuv st algaval aastal hinnatakse kehalist kasvatust, muusikaõpetust, kunstiõpetust ja käsitööd sõnaliselt 4. klassis, järgmisel aastal juba ka 5. klassis ja 2020./21. õppeaastal terves II kooliastmes. Teisi õppeaineid hinnatakse alates 4. klassist numbriliselt ja kuna see on lastele uus, peaks vanem samuti siinkohal last toetama ja vajadusel selgitama.

Liblik rääkis kooli tunnustussüsteemist ja niinimetatud Kuu Tegija valimisest. Ta kutsus ka vanemaid üles esitama kandidaate õpetajate või õpilaste hulgast, kes seda tiitlit vääriks. 
Kõik meie klassid õpivad hommikupooleses vahetuses, kuigi õpilasarv on viimastel aastatel märkimisväärselt kasvanud. Liblik rääkis ka huviringide tegevusest ja tutvustas uusi huviringe: kunstiring, robootikaring, võõrkeelering, teadushuviring, tehnoloogiaring, flöödiõpe I kooliastmele ja Väikeste Uurijate Klubi samuti I kooliastmele. Osaliselt on huviringid tasuta, osaliselt soodsa tasu eest. Kogu info erinevate huviringide kohta on kooli kodulehel olemas. 
Uuendusena toimub mudilaskoor kolmapäeviti 1. tunni ajal, mudilaskooris käivad õpilased 1. - 4. klassist.
Liblik tutvustas õpilaspileti tellimise võimalusi, uuendusena käib see läbi Valnese süsteemi ja e-kooli kaudu. Õpilastel peab olema õpilaspilet, seda nõutakse nii sööklas kui raamatukogus.
Koolis töötab eelkõige 1. klassi vajadusi silmas pidades ka pikapäevarühm, mis alustas tööd 10. septembrist. Pikas päevas toimub toitlustamine, mis on tasuline, tasuline on ka pika päeva teenus ise, mis kestab esmaspäevast reedeni, igapäevaselt maksimaalselt kella viieni.
Liblik kutsus vanemaid üles piiramata laste nutiseadmete kasutust, eelkõige õhtuti ja märkis, et nii mõnedki õpilased ei puhka piisavalt ja on koolis unised. Lisaks palus ta vanematel jälgida laste koolikottide sisu, kuna kotid on sageli liiga rasked, mis ei vasta tervisekaitse normidele.

3. Kokkuvõte hoolekogu tööst. Hoolekogu kandidaatide tutvustamine ning lapsevanemate esindaja valimine hoolekokku
KUULATI:
Liblik tutvustas koosolekul viibijatele hoolekogu praegust koosseisu ja ka hoolekogu koostamise põhimõtteid. Koolijuhina on meeldiv asju ajada toetava hoolekoguga, aga samas on ka kriitilised tähelepanekud olulised. Hoolekogu üks ülesanne on olla sild lapsevanema ja kooli vahel. Kui on probleeme või muresid, tuleks kindlasti pöörduda: hoolekogu@kuristiku.ee. Eelmisel aastal korraldati hoolekogu poolt heategevuslaat, mille tulemusena pandi välja stipendium parimale koolilõpetajale, lisaks toetati Queeni-projekti. 
Raino Liblik tunnustas hoolekogu liikmeid tehtud töö eest. Kuna Merle Rahe soovib hoolekogu töös osalemisest loobuda, tuleb II kooliastme vanemate hulgast uus esindaja valida. Raino Liblik seadis üles Rita Maikovi kandidatuuri. Liblik palus üldkoosolekul hääletada, kes on Jüri Tali jätkamise ja Rita Maikovi uueks liikmeks valimise poolt. Kandidaat Maikov sai enesetutvustuseks sõna. Toimus hääletus. Maikov ja Tali valiti 339 häälega hoolekogu liikmeteks. Erapooletute arv 0, vastu 0.

OTSUSTATI:
3.1 Valida lastevanemate esindajatena Kuristiku Gümnaasiumi hoolekogu liikmeteks Jüri Tali I kooliastme esindajana ja Rita Maikov II kooliastme esindajana


4. Paneeldiskussioon
KUULATI:
Diskussiooni moderaator kutsus lavale direktori, Tallinna Haridusameti esindaja, hoolekogu ning õpilaste esindaja, et arutleda teemal: kuidas kasvatada lastest tublid ja elus hästi hakkama saavad inimesed. Vanematel on alati mingi kindel nägemus oma lastest, kooli nägemusega ei pruugi see alati ühtida. Leppige sellega, et mitte ükski asi meie peas ei püsi 100% õigena. Sõltuvalt emotsioonist, mis selle taga on, hakkab tõde muutuma. Kui lapsega koolis midagi juhtus, siis tihtipeale valetab ta toimunu kohta pahaaimamatult. Iga kord, kui ta sellest uuesti räägib, moonutab ta tõde mingil määral. Kui siis lapsevanem läheb kooli või haridusametisse, on vahepeale tekkinud hulk asju, mida pole tegelikkuses kunagi juhtunudki. Tallermaa palus kõigil laval olijatel rääkida oma rollist laste täisväärtuslikuks arukaks inimeseks kujundamisel. Haridusameti esindaja ütles, et kui probleem jõuab temani, pöördub tema esmajoones koolijuhi poole. Tihti tuleb ette, et kool pole probleemist teadlik, vanem on koolist mööda läinud ja otse haridusametisse pöördunud. Lapsevanem võiks kõige esimese asjana pöörduda klassijuhataja poole, siis kooli juhtkonna ja alles seejärel haridusameti poole. Lisaks tuleb oma lapsi kodus ka kuulata, kool ei ole laste põhiline kasvataja, lapse murede ja rõõmude ära kuulamiseks tuleb igal õhtul kodus aega leida. Sõna sai hoolekogu esinaine Liina Pukk, kes julgustas vanemaid murega ka hoolekogu poole pöörduma. Üheskoos leitakse ehk parimad lahendused. Pukk ütles, et Kuristiku Gümnaasiumi hoolekogu on toimiv ja ühtehoidev. Sõna sai õpilaste esindaja Triinu Orgmäe, kes avaldas arvamust, et suuri õpilaste ja õpetajate konflikte meie koolis ei ole, kuna õpetajad on mõistlikud. Triinu rääkis ka õpilasesinduse rollist kooli arengus. Sõna sai ka direktor Raino Liblik, kes rääkis, kuivõrd on kool viimastel aastakümnetel muutunud ja milline on olnud vanemate roll kooli muutumises. Inimsuhetega tuleb igapäevaselt tegeleda.

Raino Liblik Karmen Kisel
Koosoleku juhataja Koosoleku protokollijaSeotud lehed:
Uued tööpakkumised    Koolivorm 1.-6. kl   
Õpilaspileti tellimine   
Vastuvõtt kooli!   
Teated

DigiKresku uued lood

* Kummardus bändile Bravo

* Muutus algab minust!

* "Tehke seda, milles päriselt head olete!"

* Miks ja kuidas hoida eesti keelt?

* Artikli kirjutamine Vikipeediasse - see on imelihtne?!Vaata ja loe meie koolilehte: kresku.kuristiku.ee


Söökla menüü


SpordiedetabelKuristiku GÜmnaasium | www.kuristiku.ee | 2001-2015 | web | Etomite
 
in English po russkii