Tallinna Kuristiku Gümnaasium english russian  

Sündmused

2. sept – Algab kool

Vaata meie koolilehte
       DigiKresku

Viimati muudetud
Tule noortekoori 25.08
Uue õppeaasta eelinfo 25.08
Koolinoorte suvemängud Meri ja Päike 25.08
 
Viimased pildialbumid
Aktused 11. juunil 2019
Koolibändide volbrijämm ...
Kiirkirjutamise võistlus ...
Õpilasfirmade laat 11. ap...
Raamatukogubuss ja kaitset...
 
KiirviitedKalenderOutlook.com/
kuristiku.ee

Kuristiku Intra

Loov- ja uurimistööde keskkond
uta.kuristiku.ee

E-raamatukogu

 
Õpetajate sünnipäevad
02.09 – Kübe Tämmo
04.09 – Aire Luugus
04.09 – Riina Raaga
07.09 – Aare Vigla
 
kuristiku.ee soovitab

Kuristiku
õpetajate blogi


Kuristiku
aktiivõppepäevade
blogi


Kuristiku
haridustehnoloog
soovitab


Kuristiku
klassiõpetajate
koduleht


Kuristiku
kehalise kasvatuse
koduleht


TKG koolileht Kresku

Tallinna
Koolijuhtide Ühendus
Õpetaja.eu

Eesti 100 tamme

Foxacademy

Berit kontsert
Märka ja aita

Lastefond
Aiesec


Kiida õpetajat!SA Innove
Eksamikeskus


Lasnamäe Linnaosa Valitsus
Lasnamäe
Linnaosa Valitsus

Tallinna Haridusamet

Kooli Tervishoid

Meie oleme:

Tervist edendav kool


Esileht » Õppetöö » Dokumendid » Õppenõukogu protokollid » 2018-2 Üldkoosolek, 11. september 2018

Tule meie kooli õppima! Loe vastuvõtu kohta lähemalt...

2018-2 Üldkoosolek, 11. september 2018

Tallinna Kuristiku Gümnaasium
LASTEVANEMATE
ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL


11. september, 2018 nr 2
Tallinn
Algus 18.00, lõpp 19.10
Juhatas  Raino Liblik
Protokollis  Karmen Kisel
Võtsid osa: Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi 7.-12. klasside lapsevanemad ja pedagoogiline personal, külaline Tauri Tallermaa
Päevakord:
1. Kokkuvõte 2017./18. õppeaastast – R. Liblik
2. Ootused uuele 2018./19. õppeaastale – R. Liblik
3. Kokkuvõte hoolekogu tööst. Hoolekogu kandidaatide tutvustamine ning lapsevanemate esindajate valimine hoolekokku – R. Liblik
4. Õppima õppimisest - T. Tallermaa
     
1. Kokkuvõte 2017./18. õppeaastast
KUULATI:
Raino Liblik tutvustas lapsevanemetele lühidalt eelmisel õppeaastal toimunud projekte, mis panid õpilasi koolis rohkem liikuma (tantsuvahetund, mänguvahetunnid) ja muutsid meie õpilaste igapäevase käitumise keskkonnateadlikumaks (Roheline kool). Hea ülevaate eelmisel õppeaastal toimunust andis ka vanematele esitletud videopäevik. Lisaks näidati vanematele kooli ja siinseid üritusi tutvustavat filmi, millega kool kandideeris ka aasta kool 2018 tiitlile. Filmi olid kokku pannud õpilased. 
Erinevad rahulolu-uuringud on näidanud, et õpilased on meie kooli õpitingimustega väga rahul. Murekoht on õpilaste kurnatus ja ülemäärane väsimus. Liblik kutsus vanemaid üles piiramata laste nutiseadmete kasutust, eelkõige õhtuti ja märkis, et nii mõnedki õpilased ei puhka piisavalt ja on koolis unised. Tuleks jälgida, et kasvav nooruk saaks piisavalt magada. 

2. Ootused uuele 2018./19. õppeaastale
KUULATI:
Raino Liblik andis teada, et seoses kooli suure õpilasarvuga on üldkoosolek kahel päeval – eile toimus see 1.-6. klassi ja täna 7.-12. klassi vanematele. Traditsiooniliselt järgnevad üldkoosolekule klassikoosolekud.
Liblik rääkis, et algava aasta põhilised eesmärgid on: uute võimaluste leidmine ainete vaheliseks lõiminguks õpikoormuse vähendamiseks, uurimusliku õppe laiendamine;
hindamispõhimõtete muutmine õpimotivatsiooni tõstmiseks ja õppija arengu toetamiseks;
õppija erisuste toetamine, õpetaja ja õppuri partnerluse süvendamine;
personali suurem kaasamine kooli arendustegevusse; õpetajate koostöisuse arendamine;
HEV õpilaste tugisüsteemide arendamine ja täiustamine – andekatele lisa võimaluste loomine;
õppekava toetavate tegevuste jätkuv integreerimine ja koolipäeva disainimine.
Kõige tähtsam on õppurite heaolu tagamine (psüühiline, vaimne ja füüsiline tervis ning turvalisus). Tähelepanu pööratakse õpikeskkonna arendamisele ja laiendamisele (aktiivõpe, projektõpe, õuesõpe). Õppekavva viiakse sisse muudatusi seoses LAK-õppe alustamisega 5. klassis. Alustatakse oskusainete kujundava hindamisega II kooliastmes. 
Liblik tutvustas kooli lisandunud uusi õpetajaid, kõigi 1. klasside juhatajad on meie koolis uued õpetajad, lisaks on veel mitmeid uusi õpetajaid.
Liblik rääkis kooli tunnustussüsteemist ja niinimetatud Kuu Tegija valimisest. Ta kutsus ka vanemaid üles esitama kandidaate õpetajate või õpilaste hulgast, kes seda tiitlit vääriks. Eelmisel aastal märgati Kuristiku Gümnaasiumit ka linnas ja me pälvisime Koolipäeva Disaini auhinna, eelkõige Liikuma Kutsuva Kooli tegevuste aga ka 1. ja 2. klassis uuendusliku üldõppe ainekava rakendamise eest. Lisaks märgiti ära ja auhinnati meie 6. klassi Maailmaränduri ainekava, mis kujutab endast lõimitud ainet, mille käigus õpilased omandavad mitut õppeainet korraga.
Kõik meie klassid õpivad hommikupooleses vahetuses, kuigi õpilasarv on viimastel aastatel märkimisväärselt kasvanud. Siiski tuleb suure kooliperena koos eksisteerides jälgida kindlaid reegeid ja kodukorda, et koolielu oleks rahulik ja kulgeks sujuvalt. 
Liblik rääkis ka huviringide tegevusest ja tutvustas uusi huviringe: kunstiring, robootikaring, võõrkeelering, teadushuviring, tehnoloogiaring, flöödiõpe I kooliastmele ja Väikeste Uurijate Klubi samuti I kooliastmele. Osaliselt on huviringid tasuta, osaliselt soodsa tasu eest. Kogu info erinevate huviringide kohta on kooli kodulehel olemas. Huviringides osalemine on noorele inimesele vajalik, toetades tema hakkamasaamist ja erinevate huvide arengut tulevases elus.

Liblik tutvustas õpilaspileti tellimise võimalusi, uuendusena käib see läbi Valnese süsteemi ja e-kooli kaudu. Varem kasutati meil üliõpilasliidu poolt väljastatud pileteid, aga kuna valdav osa Tallinna koolidest on üle läinud Valnese süsteemile, tuli ka meil selle keskkonnaga liituda. Õpilastel peab olema õpilaspilet, seda nõutakse nii sööklas kui raamatukogus. Liblik ütles ka, et õpilaspilet tehakse sageli vale hoidmisviisi tõttu katki või kaotatakse neid pidevalt. See on dokument, mida peaks hoolikamalt hoidma.
Liblik teavitas vanemaid, et kogu oluline uus info pannakse üles kooli kodulehele ja viimasel ajal järjest sagedamini ka kooli Facebook´i lehele.

3. Kokkuvõte hoolekogu tööst. Hoolekogu kandidaatide tutvustamine ning lapsevanemate esindaja valimine hoolekokku
KUULATI:
Liblik tutvustas koosolekul viibijatele hoolekogu praegust koosseisu ja ka hoolekogu koostamise põhimõtteid. Koolijuhina on meeldiv asju ajada toetava hoolekoguga, aga samas on ka kriitilised tähelepanekud olulised. Hoolekogu üks ülesanne on olla sild lapsevanema ja kooli vahel. Kui on probleeme või muresid, tuleks kindlasti pöörduda: hoolekogu@kuristiku.ee. Eelmisel aastal korraldati hoolekogu poolt heategevuslaat, mille tulemusena pandi välja stipendium parimale koolilõpetajale, lisaks toetati Queeni-projekti. Varasematel aastatel on toimunud toredad perepäevad.
Raino Liblik tunnustas hoolekogu liikmeid tehtud töö eest. Ta informeeris koosolekul viibijaid, et 10.09 toimunud üldkoosolekul valiti I ja II kooliastme esindajatena hoolekokku Jüri Tali ja Rita Maikov ning andis teada vajadusest valida käesoleva koosoleku liikmete  hulgast III kooliastme ja gümnaasiumi esindaja. Liblik palus üldkoosolekul osalejatel seada üles sobivaid kandidaate hoolekokku. Koosolekul osalejad esitasid Liina Puki ja Marko Kangusti kandidatuuri. Teisi kandidaate ei esitatud. Toimus hääletus. Liina Pukk ja Marko Kangust valiti  160 häälega hoolekogu liikmeteks. Erapooletute arv 0, vastu 0.

OTSUSTATI:
3.1 Valida lastevanemate esindajatena Kuristiku Gümnaasiumi hoolekogu liikmeteks Marko Kangust III kooliastme esindajana ja Liina Pukk gümnaasiumiastme esindajana

4. Õppima õppimisest
KUULATI:
Tauri Tallermaa rääkis lapse taju ja mälu iseärasustest. Vanematel on alati mingi kindel nägemus oma lastest, kooli nägemusega ei pruugi see alati ühtida. Leppige sellega, et mitte ükski asi meie peas ei püsi 100% õigena. Sõltuvalt emotsioonist, mis selle taga on, hakkab tõde muutuma. Kui lapsega koolis midagi juhtus, siis tihtipeale valetab ta toimunu kohta pahaaimamatult. Iga kord, kui ta sellest uuesti räägib, moonutab ta tõde mingil määral.
Tallermaa rääkis, kuidas aidata kaasa eduelamuse tekkele. Edu 7 tunnust on: vaimustus, usk ehk veendumus, strateegia (kuidas jõuda tulemuseni), väärtushinnangute selgus, energia, kontakti leidmise oskus ja suhtlemisoskus.
Tallermaa andis ülevaate ka noore inimese aju arengufaasidest ja nooruki käitumise eripäradest, mis sõltuvad aju arengufaasist. Kui õppimine loob positiivse emotsiooni, jäävad asjad ka meelde ja õppematerjal omandatakse.


Raino Liblik Karmen Kisel
Koosoleku juhataja Koosoleku protokollija


Seotud lehed:
Uued tööpakkumised    Koolivorm 1.-6. kl   
Õpilaspileti tellimine   
Vastuvõtt kooli!   
Teated

DigiKresku uued lood

* Kummardus bändile Bravo

* Muutus algab minust!

* "Tehke seda, milles päriselt head olete!"

* Miks ja kuidas hoida eesti keelt?

* Artikli kirjutamine Vikipeediasse - see on imelihtne?!Vaata ja loe meie koolilehte: kresku.kuristiku.ee


Söökla menüü


SpordiedetabelKuristiku GÜmnaasium | www.kuristiku.ee | 2001-2015 | web | Etomite
 
in English po russkii