Tallinna Kuristiku Gümnaasium english russian  

Sündmused

23.-27. sept – Spordinädal
30. sept – Teadlaste päev
4. okt – Õpetajate päev
19. okt – Kooli juubel 35
        Tule kohale!


Vaata meie koolilehte
       DigiKresku

Viimati muudetud
Tööde vormistamine 16.09
Tulemas on teadlaste päev Kuristikus 13.09
Medaliga lõpetanud 13.09
 
Viimased pildialbumid
Aktused 11. juunil 2019
Koolibändide volbrijämm ...
Kiirkirjutamise võistlus ...
Õpilasfirmade laat 11. ap...
Raamatukogubuss ja kaitset...
 
KiirviitedKalenderOutlook.com/
kuristiku.ee

Kuristiku Intra

Loov- ja uurimistööde keskkond
uta.kuristiku.ee

E-raamatukogu

 
Õpetajate sünnipäevad
20.09 – Laura-Maria Riisalu
21.09 – Anu Karavajeva
24.09 – Veinika Lemsalu
24.09 – Peeter Podelsky
29.09 – Jelena Domnina
01.10 – Eha Keel
 
kuristiku.ee soovitab

Kuristiku
õpetajate blogi


Kuristiku
aktiivõppepäevade
blogi


Kuristiku
haridustehnoloog
soovitab


Kuristiku
klassiõpetajate
koduleht


Kuristiku
kehalise kasvatuse
koduleht


TKG koolileht Kresku

Tallinna
Koolijuhtide Ühendus
Õpetaja.eu

Eesti 100 tamme

Foxacademy

Berit kontsert
Märka ja aita

Lastefond
Aiesec


Kiida õpetajat!SA Innove
Eksamikeskus


Lasnamäe Linnaosa Valitsus
Lasnamäe
Linnaosa Valitsus

Tallinna Haridusamet

Kooli Tervishoid

Meie oleme:

Tervist edendav kool


Esileht » Õppetöö » Dokumendid » Õppenõukogu protokollid » 2017/2018-8, 20. juuni 2018

Tule meie kooli õppima! Loe vastuvõtu kohta lähemalt...

2017/2018-8, 20. juuni 2018

Tallinna Kuristiku Gümnaasium ÕPPENÕUKOGU PROTOKOLL


20 . juuni 2018, nr. 1-4/8
Tallinn

Õppenõukogu koosoleku toimumise alguse kellaaeg: 14.00
Õppenõukogu koosoleku toimumise lõpu kellaaeg: 14.45
Õppenõukogu koosoleku juhataja nimi: Raino Liblik
Õppenõukogu koosoleku protokollija nimi: Karmen Kisel

Õppenõukogu koosolekust osa võtnud õppenõukogu liikmete nimed: Siiri Aiaste, Ly Melesk, Heli Paju, Ülle Piibar, Kübe Tämmo, Liidia Kuusksalu, Kirsti Vooglaid, Olga Lillemaa, Niina Rekuta, Priit Ratassepp, Anu Kurik, Linda Veski, Heli Jakobson, Ele-Marika Sooväli, Märt Tammisaar, Marilis Kirotar, Katrin Näär, Maire Kasser, Ellen Plaado, Diana Rand, Sirje Vasmann-Perend, Helen Saarts, Annela Valdi, Valentina Tsirihhova, Natalja Kedrov, Aivar Metsaveer, Klemen Slabina

Õppenõukogu koosolekult puudunud õppenõukogu liikmete nimed: Laura-Liis Pärna, Iti-Kärt Kiivit, Hele Täht, Eha Keel, Heli Malve, Tanel Renter, Jana Zebergs

Päevakord:
1. Eelmise õppenõukogu otsuste läbi vaatamine – Raino Liblik
2. 2017./2018. õppeaasta 9. klasside lõpetamine  - S. Aiaste, K. Vooglaid, H. Paju, Ü. Piibar, M. Kasser
3. 2017./2018. õppeaasta 12. klassi lõpetamine  - S. Aiaste, M. Kirotar
4. Täiendava õppetöö tulemused üleminekuklassides – S. Aiaste, K. Kisel, L. Melesk
5. Õppekasvatustöö analüüs riigieksamite tulemustega seoses – S. Aiaste

1. Eelmise õppenõukogu otsuste läbi vaatamine
Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu:
R. Liblik teavitas õppenõukogu eelmisel õppenõukogu koosolekul vastuvõetud otsuste täitmise korraldamisest ja kontrollimisest. 
Otsusega 2.1 viidi järgmisesse klassi üle kõik päevakorrapunktis 2 loetletud õpilased, kes lõpetasid klassi.
Otsusega 2.2 Õppekavaga nõutavate teadmiste ja oskuste omandamiseks jäeti täiendavale õppetööle direktori kehtestatud päevakava või individuaalse õppekava alusel alates 13. juunist 2018 järgmised õpilased: ………
Ülevaade täiendava õppetöö sooritamisest järgneb päevakorrapunktis 4.
Otsusega 2.3 jäeti 1.- 3. kooliastmes klassikursust kordama ……
Otsusega 2.4 kustutati seoses edasijõudmatusega õppetöös kooli nimekirjast ……Otsusega 2.5 säilitatakse lapsevanema avalduse alusel kuni 1.09.2019 õpilaskoht 11. klassi õpilasele………, kes asub vahetusaasta programmi raames 2018./19. õppeaastal õppima Argentiinas.
Otsusega 2.6 anti seoses mõjuvate põhjendustega tervislikel põhjustel ajapikendust õppematerjali järele vastamiseks 8. b klassi õpilasele……..
…….anti 11. juuni õppenõukogus tervislikel põhjustel ajapikendust 3. trimestri hinnete järele vastamiseks. Õpilane käis vastamas ja õppimas. Hetkel on kõik ained sooritatud, aga ….on tegemata üleminekueksam vene keeles. Aineõpetaja Niina Rekuta ettepanekul sooritab …..vene keele eksami 23. augustil kell 10.00.
Otsusega 2.7 määrati täiendava õppetöö alguseks üleminekuklassides 13. juuni 2018 ja esimeseks tähtajaks 20. juuni 2018. 

2. 2017./2018. õppeaasta 9. klasside lõpetamine
Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu:
Kirsti Vooglaid andis ülevaate õppetulemustest 9.a klassis. 
Põhikooli lõpetavad kiituskirjaga õpilased:…., heade ja väga heade hinnetega 8 õpilast. Klassikursust kordama keegi ei jää.
Järeleksami matemaatikas sooritasid: …….Järeleksamit ei sooritanud ……..
……võtab lapsevanem ……19.06.2018 avalduse alusel põhikooli lõputunnistuse välja ühe puuduliku eksamihindega matemaatikas.
……võtab lapsevanem ……….19.06.2018 avalduse alusel põhikooli lõputunnistuse välja puuduliku aastahindega keemias ja matemaatika järeleksami puuduliku hindega.

Heli Paju andis ülevaate õppetulemustest 9.b klassis. 
Põhikooli lõpetavad kiituskirjaga…….. Heade ja väga heade hinnetega lõpetab klassi 11  õpilast.
Järeleksami eesti keeles sooritasid………, ei sooritanud…... Järeleksami matemaatikas sooritasid…. 
……..võtab lapsevanem …..19.06.2018 avalduse alusel põhikooli lõputunnistuse välja puuduliku eksamihindega vene keeles, …..võtab lapsevanema ……19.06.2018 avalduse alusel põhikooli lõputunnistuse välja kahe puuduliku aastahindega matemaatikas ja keemias. ……võtab lapsevanem …….19.06.2018 avalduse alusel põhikooli lõputunnistuse välja eesti keele eksami puuduliku hindega. 
Täiendavale õppetööle jääb ……matemaatikas, keemias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses, lisaks on õpilasel kaitsmata loovtöö. Täiendavale õppetööle jääb …….eesti keeles, inglise keeles, matemaatikas, bioloogias, füüsikas, keemias, muusikaõpetuses, kehalises kasvatuses, õpilasel on kaitsmata loovtöö.

Täiendavale õppetööle jäetud õpilase vanematele väljastatakse teated ja õpilasele tööplaan täiendava õppetöö sooritamiseks.

Ülle Piibar ja Maire Kasser andsid ülevaate õppetulemustest 9.c klassis. 
Kiituskirjaga lõpetajaid 9.c klassis ei ole, heade ja väga heade hinnetega lõpetajaid samuti mitte. 
……..võtab lapsevanem ……….19.06.2018 avalduse alusel põhikooli lõputunnistuse välja puuduliku aastahindega loovtöö alustes.

OTSUSTATI
2.1 2017./18. õppeaasta Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi 9. klassi lõpetasid järgmised õpilased:

9.a klass:
….
9.b klass:
…..
9.c klass:
……
Otsuse õiguslik alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ §4 punkt 6, mille kohaselt õppenõukogu otsustab põhikooli lõpetamise.

2.2 Väljastada eelpool loetletud õpilastele põhikooli lõputunnistus
Otsuse õiguslik alus: Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 30 lõige 5, mille kohaselt põhikooli lõpetamise tingimused täitnud õpilasele või eksternile väljastab kool õppenõukogu otsusel põhikooli lõputunnistuse.

2.3 Väljastada kiituskiri 9. klassi õpilastele ….
Otsuse õiguslik alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 punkt 7, mille kohaselt õppenõukogu otsustab õpilase tunnustamise kiitusega põhikooli lõputunnistusel.

2.4 Määrata täiendav õppetöö 9. klassi õpilastele  ……..
Otsuse õiguslik alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 punkt 1, mille kohaselt õppenõukogu otsustab õpilase täiendavale õppetööle jätmise.

2.5 Määrata täiendava õppetöö lõpptähtajaks 30.08.2018
Otsuse õiguslik alus: PGS § 24 lõige 6, mille kohaselt võib suvevaheajal korraldada täiendava õppega seotud tegevusi, arvestades, et põhiharidust omandavale õpilasele on tagatud vähemalt kümne järjestikuse nädala pikkune puhkus kõigist õppe ja eksamitega seotud tegevustest.

3. 2017./2018. õppeaasta 12. klassi lõpetamine  
Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu:
Marilis Kirotar andis ülevaate 12. klassi õppetulemustest.
Hindele „4“ ja „5“ õppis 7 õpilast. Medaliga lõpetajaid ei ole. Täiendavale õppetööle ühtki õpilast ei jäeta.

OTSUSTATI:
3.1 2017./18. õppeaasta Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi 12. klassi lõpetavad järgmised õpilased:
……
Otsuse õiguslik alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 punkt 6, mille kohaselt õppenõukogu otsustab gümnaasiumi lõpetamise.

3.2 Väljastada otsuses 3.1 loetletud õpilastele gümnaasiumi lõputunnitus.
Otsuse õiguslik alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 punkt 6, mille kohaselt õppenõukogu otsustab gümnaasiumi lõputunnistuse väljaandmise.

4. Täiendava õppetöö tulemused üleminekuklassides
Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu:
Siiri Aiaste, Karmen Kisel ja Ly Melesk andsid ülevaate täiendava õppetöö tulemustest üleminekuklassides.
Täiendava õppetöö sooritasid järgmised õpilased:
…sooritas täiendava õppetöö matemaatikas, eesti keeles ja loodusõpetuses, lõpetas 3. klassi
…sooritas täiendava õppetöö matemaatikas, lõpetas 3. klassi
…sooritas täiendava õppetöö matemaatikas, lõpetas 3. klassi
…- sooritas täiendava õppetöö matemaatikas, lõpetas 3. klassi
…- sooritas täiendava õppetöö matemaatikas, lõpetas 5. klassi
…- sooritas täiendava õppetöö matemaatikas, lõpetas 5. klassi
…– sooritas täiendava õppetöö kehalises kasvatuses, lõpetas 5. klassi
…– sooritas täiendava õppetöö kirjanduses, lõpetas 5. klassi
…– sooritas täiendava õppetöö kehalises kasvatuses, lõpetas 6. klassi
…– sooritas täiendava õppetöö matemaatikas, lõpetas 6. klassi
…– sooritas täiendava õppetöö matemaatikas, lõpetas 7. klassi
…– sooritas täiendava õppetöö matemaatikas, lõpetas 7. klassi
…– sooritas täiendava õppetöö kirjanduses, lõpetas 8. klassi
…- sooritas täiendava õppetöö kirjanduses, lõpetas 8. klassi
…– sooritas täiendava õppetöö kirjanduses, matemaatikas ja bioloogias, lõpetas 8. klassi
…– sooritas täiendava õppetöö matemaatikas ja loovtöö alustes, lõpetas 8. klassi
…sooritas täiendava õppetöö matemaatikas ja muusikaõpetuses, lõpetas 8. klassi
…sooritas täiendava õppetöö kirjanduses, lõpetas 10. klassi
…– sooritas täiendava õppetöö muusikaõpetuses, lõpetas 10. klassi

OTSUSTATI:
4.1 Viia järgmisesse klassi üle kõik punktis 4 loetletud õpilased, kes sooritasid täiendava õppetöö ja lõpetasid klassi
Otsuse õiguslik alus: Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari  2011. a määruse nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava“ §22 lõige 8, mille kohaselt õppenõukogu otsustab aastahinnete või –hinnangute alusel, kas viia õpilane järgmisesse klassi

5. Õppekasvatustöö analüüs riigieksamite tulemustega seoses
Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu:
Siiri Aiaste andis ülevaate 12. klassi eksamitulemustest ja parimatest sooritustest. Eesti keele keskmine tulemus oli meil 49,6 punkti, riigi keskmine 62,2. Tuleb analüüsida, kuidas annaks õppemetoodikat parendada, et meie abituriendid oskaks paremaid arutlusi kirjutada. Mitmeid uuendusi on selles osas juba tehtud, metoodikanõukogus viime läbi arutelu, kuidas õpilaste võimeid veel paremal moel arendada. Inglise keele meie kooli keskmine tulemus oli 83,8 ja vabariigi keskmine 74,7, seega kooli tulemus oli vabariigi keskmisest märkimisväärselt kõrgem. Matemaatikas oli laia matemaatika keskmine tulemus 72,4 (16 sooritajat) ja vabariigi keskmine 55,6, seega Kuristiku Gümnaasiumis on matemaatika laia eksami sooritajatel suurepärased teadmised. Kitsa matemaatika keskmine tulemus 39,1 (21 sooritajat) vabariigi keskmine oli 37,4. Parimad riigieksamitulemused matemaatikas olid ….98 punktiga, …. sai inglise keele eksamil 95 ja matemaatika riigieksamil 91 punkti. Eesti keeles oli parim tulemus …80 punkti.
Koolilõpueksami ajaloost ja ühiskonnaõpetusest sooritasid kõik abituriendid.
9. klasside eesti keele eksamile ei ilmunud üks õpilane ja kaks õpilast ei sooritanud eksamit ning käisid järeleksamil, üks õpilane ei sooritanud eesti keele järeleksamit. Matemaatikas sooritas 8 õpilast järeleksami, järeleksamit ei sooritanud kaks õpilast. Matemaatika 9. klassi eksamil oli 3 maksimumtulemust, eesti keeles sai üks õpilane 98%. Inglise keeles oli üks maksimumpunktidega töö. 
Järgmisel aastal on plaan nii eesti keel kui matemaatika 9. klassis läbi viia rühmatundides, et parandada eksamiteks valmistumise kvaliteeti. Kasutada tuleb mitmekesiseid võimalusi ja tööd allikaga ning lugemisoskust arendavaid ülesandeid kõigis õppeainetes, et parandada õpilaste tekstist aru saamise oskust.

OTSUSTATI:
5.1 Tunnustada aineõpetajate ja klassijuhatajate tööd õppeedukuse tagamisel ja põhikoolist ning gümnaasiumist väljalangevuse ennetamisel
5.2 Kiita õppe-kasvatustöö kvaliteet ja tulemused 2017./18. õppeaastal heaks

Otsuse õiguslik alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 2 punkt 6, mille kohaselt õppenõukogu arutab õppeaasta lõpul läbi kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemused ja teeb kooli juhtkonnale ettepanekuid kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks

Raino Liblik Karmen Kisel
Direktor Protokollija


Seotud lehed:
Uued tööpakkumised    Koolivorm 1.-6. kl   
Õpilaspileti tellimine   
Vastuvõtt kooli!   
Teated

DigiKresku uued lood

* Kummardus bändile Bravo

* Muutus algab minust!

* "Tehke seda, milles päriselt head olete!"

* Miks ja kuidas hoida eesti keelt?

* Artikli kirjutamine Vikipeediasse - see on imelihtne?!Vaata ja loe meie koolilehte: kresku.kuristiku.ee


Söökla menüü


SpordiedetabelKuristiku GÜmnaasium | www.kuristiku.ee | 2001-2015 | web | Etomite
 
in English po russkii