Tallinna Kuristiku Gümnaasium english russian  

Sündmused

23.-27. sept – Spordinädal
30. sept – Teadlaste päev
4. okt – Õpetajate päev
19. okt – Kooli juubel 35
        Tule kohale!


Vaata meie koolilehte
       DigiKresku

Viimati muudetud
Tööde vormistamine 16.09
Tulemas on teadlaste päev Kuristikus 13.09
Medaliga lõpetanud 13.09
 
Viimased pildialbumid
Aktused 11. juunil 2019
Koolibändide volbrijämm ...
Kiirkirjutamise võistlus ...
Õpilasfirmade laat 11. ap...
Raamatukogubuss ja kaitset...
 
KiirviitedKalenderOutlook.com/
kuristiku.ee

Kuristiku Intra

Loov- ja uurimistööde keskkond
uta.kuristiku.ee

E-raamatukogu

 
Õpetajate sünnipäevad
20.09 – Laura-Maria Riisalu
21.09 – Anu Karavajeva
24.09 – Veinika Lemsalu
24.09 – Peeter Podelsky
29.09 – Jelena Domnina
01.10 – Eha Keel
 
kuristiku.ee soovitab

Kuristiku
õpetajate blogi


Kuristiku
aktiivõppepäevade
blogi


Kuristiku
haridustehnoloog
soovitab


Kuristiku
klassiõpetajate
koduleht


Kuristiku
kehalise kasvatuse
koduleht


TKG koolileht Kresku

Tallinna
Koolijuhtide Ühendus
Õpetaja.eu

Eesti 100 tamme

Foxacademy

Berit kontsert
Märka ja aita

Lastefond
Aiesec


Kiida õpetajat!SA Innove
Eksamikeskus


Lasnamäe Linnaosa Valitsus
Lasnamäe
Linnaosa Valitsus

Tallinna Haridusamet

Kooli Tervishoid

Meie oleme:

Tervist edendav kool


Esileht » Õppetöö » Dokumendid » Õppenõukogu protokollid » 2017/2018-9, 30. august 2018

Tule meie kooli õppima! Loe vastuvõtu kohta lähemalt...

2017/2018-9, 30. august 2018

Tallinna Kuristiku Gümnaasium ÕPPENÕUKOGU PROTOKOLL


30. august 2018, nr. 1-4/9
Tallinn

Õppenõukogu koosoleku toimumise alguse kellaaeg: 11.00
Õppenõukogu koosoleku toimumise lõpu kellaaeg: 12.45
Õppenõukogu koosoleku juhataja nimi: Raino Liblik
Õppenõukogu koosoleku protokollija nimi: Karmen Kisel

Õppenõukogu koosolekust osa võtnud õppenõukogu liikmete nimed: Siiri Aiaste, Ly Melesk, Heli Paju, Riina Raaga, Ülle Piibar, Kübe Tämmo, Liidia Kuusksalu, Kirsti Vooglaid, Tanel Renter, Priit Ratassepp, Anu Kurik, Jana Zebergs, Kadri Käärd, Linda Veski, Riina Rotšan, Triin Tibar, Veinika Lemsalu, Liis Tisler, Heli Jakobson, Anne Soolepp, Tiia Tarm, Kristi Viires, Viia Hang, Kati Lepp, Aire Luugus, Külli Ratassepp, Ele-Marika Sooväli, Märt Tammisaar, Andres-Aare Tooming, Karin Kaju, Marilis Kirotar, Merilyn Martis, Katrin Näär, Alari Põlm, Hanna Kivila, Maire Kasser, Ellen Plaado, Marje Kallasvee, Margarita Eero, Eha Keel, Diana Rand, Sirje Vasmann-Perend, Annela Valdi, Valentina Tsirihhova, Maarja Kikas, Olga Modina, Natalja Kedrov, Aivar Metsaveer, Gea Pulst, Hele Täht, Siiri Vilgats, Marge Visnapuu, Sirje Ringmäe, Margit Onga, Laura Johanna Evisalu, Marju Jäe, Karin Hallisk, Anu Karus, Heidi Maiberg, Andres Raja, Saskia Virosiim, Silva Jõesaar, Andra Viirpalu, Anette Puusemp, Kristi Toomra

Õppenõukogu koosolekult puudunud õppenõukogu liikmete nimed: Kristi Pajur, Iti-Kärt Kiivit, Daniel Nüüd, Lisann Aljaste, Rolando Javier Beaujon Mejia, Jevgeni Grigorjev, Katrin Lehtma, Olga Lillemaa, Heli Malve, Eve Neito, Sirje Ringmäe, Aare Vigla


Päevakord:
1. Eelmise õppenõukogu otsuste läbi vaatamine – Raino Liblik
2. Kokkuvõte kooli arengukava ja üldtööplaani täitmisest 2017./18. õppeaastal – R. Liblik
3. 2017./2018. õppeaasta lõpetamine põhikooli ja gümnaasiumi üleminekuklassides – L. Melesk, K. Kisel, S. Aiaste, klassijuhatajad
4. 2017./18. õppeaasta lõpetamine 9. klassis – S. Aiaste
5. 2018./19. õppeaasta eesmärgid ja tegevused linnas ja koolis – R. Liblik
6. Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi üldtööplaan 2018/19 – R. Liblik 
7. Õpetajate esindajate valmine Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi hoolekokku – R. Liblik
1. Eelmise õppenõukogu otsuste üle vaatamine
Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu:
R. Liblik teavitas õppenõukogu eelmisel õppenõukogu koosolekul vastuvõetud otsuste täitmise korraldamisest ja kontrollimisest. 
Kuna eelmise õppenõukogu otsused 2.1-2.6; 3.1-3.2 ja 4.1 olid seotud õpilaste klassi ja kooli lõpetamise ja täiendava õppetööga, siis järgneb täpsem ülevaade otsuste täitmise hetkeseisust teises päevakorrapunktis. Otsusega 5.1 tunnustati aineõpetajate ja klassijuhatajate tööd õppeedukuse tagamisel ja põhikoolist ning gümnaasiumist väljalangevuse ennetamisel ja otsusega 5.2 kiideti õppe-kasvatustöö kvaliteet ja tulemused 2017./18. õppeaastal heaks.

2. Kokkuvõte kooli arengukava ja üldtööplaani täitmisest 2017./18. õppeaastal
Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu:
Raino Liblik andis ülevaate 2017./18. õppeaasta arengukava ning üldtööplaani eesmärkidest ja nende täitmisest. Kuristiku Gümnaasiumi eesmärgid 2017./2018. õppeaastaks olid: õpetajatevahelise koostöö laiendamine; õpetajate ja õppurite partnerluse süvendamine - rohkem koosõppimist ja õppurite eripäradega arvestamist; paindlik aja- ja ruumikasutus; juhtimises liikumine õpetaja-õpetaja ning õpetaja-õpilane koostöö toetamise ning õpetajate juhtimisse kaasamise suunas.
Õppurite heaolu tagamine (psüühiline, vaimne ja füüsiline tervis ning turvalisus)oli olulisel kohal. Tööle tuli psühholoog, lisaks kaks sotsiaalpedagoogi ja eripedagoog, kes tegeles individuaalselt …ja …ga. Töötas kolm eriklassi, et tagada õpilastele parim võimalik õpijõudlus ja sobivaim keskkond. Kaks õpilast olid koduõppel ja käisid ind. aegadel koolis vastamas. Palju tegeleti füüsilise tervisega (õuevahetunnid, liikumisvahetunnid, liikumisklass, ronimisraja avamine, B-korpusesse uue liikumisraja markeerimine, linnaosa ja riigi võistlustel osalemine ja mitmed kõrged kohad). Probleemse käitumisega õpilastega tegeleti eraldi sotsiaalprogrammis Vaade Tulevikku, ja SPIN-programmis, toimusid ka politseiloengud I -III kooliastme õpilastele. Tegeleti koolikiusamise ennetamisega, üksikute kiusamisjuhtumitega tegeleti täie tõsidusega. Õpimotivatsiooni tõstmiseks ja parema tagasiside andmiseks otsustati II kooliastmes järk-järgult kujundavale hindamisele üle minna, kevadel alustati ettevalmistustega 4. klassi muusikaõpetuses, kehalises kasvatuses ja kunstiõpetuses/käsitöös kujundavale hindamisele üle minemiseks.
Arendati ja laiendati õppekeskkonda – koolimajja rajati kaks uut õppeklassi ja õue seiklusrada, toimus kolm aktiivõppepäeva, palju kasutati muuseumiõpet. Aktiivõppepäevade ette valmistamine eeldas suuremat õpetajate koostöisust, mida saab algaval õppeaastal veelgi parendada. Oli suur muusikaliprojekt ja väiksemad projektid (nt Robotexil osalemine). Paindlik aja ja ruumikasutus toimis, eriti arvestades järsult suurenenud õpilasarvuga, ehkki pani nii tunniplaani koostamisele kui ka ruumide hõivatusele suurema pinge. Õpetajad ja õpilased kohanesid uute tingimustega.
Õpetajad jagasid oma kogemusi ja eelkõige Erasmus+ väliskoolituste raames omandatud uusi praktikaid üldkoosolekutel ja ainekomisjonide koosolekutel. Toimusid avatud tunnid. Kevadel tehti rahuloluküsitlus II, III kooliastme ja gümnaasiumi õpilastele, mille tulemusi tutvustati õpetajate kevadisel koolituspäeval Viikingite külas. Innove poolt oli rahuloluküsitlus 4., 8. ja 11. klasside õpilastele ja õpetajatele ning lapsevanematele. Tagasiside on tutvumiseks saadaval kooli Intraneti keskkonnas.
Ainekomisjone ja nende esimehi kaastati rohkem juhtimisse ja pakuti võimalusi suuremaks vastutuseks (nt. tööplaanide edastamine ainekomisjoni esimehele, ettepanekute tegemine õppekava täiendamiseks ja tunnijaotusplaani korrigeerimiseks). Tehti mitmeid uuendusi ja täiendusi kooli õppekavas (võõrkeelte täielikult uuendatud ainekava, 5. klasside LAK koostamisega alustamine). Alustati teemapõhise üldõppega 1. klassides.

OTSUSTATI:
2.2 Kiita kooli arengukava ja üldtööplaani eesmärkide täitmine 2017./18. õppeaastal heaks
Otsuse õiguslik alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 2 lõige 21, mille kohaselt kooli õppenõukogu arutab läbi ja avaldab arvamust kooli arengukava ja kooli õppekava ning nende muudatuste kohta

3. 2017./2018. õppeaasta lõpetamine põhikooli ja gümnaasiumi üleminekuklassides
Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu:
Ly Melesk andis ülevaate täiendava õppetöö sooritamisest algklassides.
1. a 
…sooritas täiendava õppetöö eesti keeles, matemaatikas, loodusõpetuses, lõpetas 1. klassi.
…ei sooritanud täiendavat õppetööd eesti keeles, matemaatikas, loodusõpetuses. Õpilane lahkus lapsevanem …30.08 avalduse alusel õppima Mahtra Põhikooli.
…sooritas täiendava õppetöö matemaatikas ja eesti keeles, lõpetas 1. klassi.
…sooritas täiendava õppetöö eesti keeles, matemaatikas, lõpetas 1. klassi.
1. b
…ei sooritanud täiendavat õppetööd eesti keeles, matemaatikas ja loodusõpetuses. Õpilane ei ole võimeline jätkama õpinguid 2. klassis. Lapse huvidest lähtuvalt oleks vajalik jätta …klassikursust kordama. Õpilane on saanud eriõpet ja palju 1:1 õpet. …küsimuses on pöördutud ka Rajaleidjasse, kus soovitati õpet eriklassis ja eripedagoogi tuge. Õppenõukogu ühehäälsel otsusel jääb …1. klassi kordama ja esimesel võimalusel jätkatakse tema õpetamisega eriklassis. 
…ei sooritanud täiendavat õppetööd eesti keeles, matemaatikas, loodusõpetuses. Õppenõukogu otsusega jääb …klassikursust kordama.
1. c
…sooritas täiendava õppetöö matemaatikas, ei sooritanud täiendavat õppetööd eesti keeles ja loodusõpetuses, viiakse üle 2. klassi.
…määrati täiendav õppetöö eesti keeles, matemaatikas ja loodusõpetuses. Õpilane ei sooritanud täiendavat õppetööd ja jääb lapsevanem …21.06.2018 avalduse alusel klassikursust kordama.
2. b
…sooritas täiendava õppetöö eesti keeles, ei sooritanud, loodusõpetuses, viiakse üle 3. klassi.
…sooritas täiendava õppetöö eesti keeles, ei sooritanud loodusõpetuses, viiakse üle 3. klassi.
…sooritas täiendava õppetöö loodusõpetuses, ei sooritanud eesti keeles, viiakse üle 3. klassi.
…sooritas täiendava õppetöö eesti keeles ja loodusõpetuses, ei sooritanud matemaatikas, viiakse üle 3. klassi.
2. c
…ei sooritanud täiendavat õppetööd eesti keeles, loodusõpetuses, matemaatikas, inglise keeles. Õpilane lahkus lapsevanem …30.08 avalduse alusel õppima Mahtra Põhikooli.

2. d
…sooritas täiendava õppetöö eesti keeles, matemaatikas ja inglise keeles, lõpetas 2. klassi.
3. c
…sooritas täiendava õppetöö eesti keeles, inglise keeles, lõpetas 3. klassi.
…sooritas täiendava õppetöö inglise keeles, ei sooritanud matemaatikas, viiakse üle 4. klassi.

Karmen Kisel andis koostöös aineõpetajate ja klassijuhatajatega ülevaate täiendava õppetöö sooritamisest II kooliastmes.
Neljandates klassides täiendavale õppetööle jääjaid ei olnud. 
5. a
…sooritas täiendava õppetöö inglise keeles, lõpetas 5. klassi.
5. c
…sooritas täiendava õppetöö kirjanduses ja ajaloos, ei sooritanud inglise keeles, viiakse üle 6. klassi.
6. a
…ei sooritanud täiendavat õppetööd inglise keeles, lahkus meie koolist lapsevanem …11.06.18 avalduse alusel Padise Põhikooli.
…sooritas täiendava õppetöö inglise keeles, ei sooritanud täiendavat õppetööd matemaatikas, viiakse üle 7. klassi.
…ei sooritanud täiendavat õppetööd kirjanduses, lahkus lapsevanem …29.08.18 avalduse alusel õppima Merivälja Kooli.
…sooritas täiendava õppetöö kirjanduses, lõpetas 6. klassi.
6. b
…ei sooritanud täiendavat õppetööd matemaatikas, viiakse üle 7. klassi.
…ei sooritanud täiendavat õppetööd inglise keeles, viiakse üle 7. klassi.

Siiri Aiaste andis koostöös aineõpetajate ja klassijuhatajatega ülevaate täiendava õppetöö sooritamisest III kooliastmes ja gümnaasiumis.
7. a
…sooritas täiendava õppetöö kirjanduses, ajaloos ja muusikaõpetuses, lõpetas 7. klassi.
7. b
…sooritas täiendava õppetöö ajaloos, lõpetas 7. klassi.
…ei sooritanud täiendavat õppetööd inglise keeles, viiakse üle 8. klassi.
…ei sooritanud täiendavat õppetööd matemaatikas, sooritas täiendava õppetöö muusikas, viiakse üle 8. klassi.
…ei sooritanud täiendavat õppetööd muusikas, sooritas täiendava õppetöö kehalises kasvatuses, viiakse üle 8. klassi.
…sooritas täiendava õppetöö inglise keeles, matemaatikas, muusikaõpetuses ja eesti keeles, lõpetas 7. klassi.
…sooritas täiendava õppetöö eesti keeles, kirjanduses, bioloogias, muusikas lõpetas 7. klassi.
…sooritas täiendava õppetöö eesti keeles, bioloogias ja kirjanduses, ei sooritanud täiendavat õppetööd matemaatikas ja ajaloos, viiakse üle 8. klassi.
7. c
…sooritas täiendava õppetöö inglise keeles, inimeseõpetuses, muusikaõpetuses, lõpetas 7. klassi.

…sooritas täiendava õppetöö matemaatikas, ajaloos lõpetas 7. klassi.
8. a
…sooritas täiendava õppetöö kirjanduses, lõpetas 8. klassi.
…sooritas täiendava õppetöö keemias, lõpetas 8. klassi.
…ei sooritanud täiendavat õppetööd keemias, sooritas täiendava õppetöö muusikaõpetuses, viiakse üle 9. klassi.
…sooritas täiendava õppetöö kehalises kasvatuses, ei sooritanud eesti keeles, keemias, kirjanduses, matemaatikas, muusikaõpetuses. …viiakse üle 9. klassi. Õpilane õpib 2018./19. õppeaastal Nõmme teel Tallinna Laste Turvakeskuses. 
8. b
…ei sooritanud täiendavat õppetööd muusikaõpetuses ja loovtöö alustes, sooritas täiendava õppetöö kehalises kasvatuses, viiakse üle 9. klassi.
…ei sooritanud täiendavat õppetööd kirjanduses, muusikaõpetuses, loovtöö alustes. Õpilane jäetakse õppenõukogu otsusega klassikursust kordama.
…ei sooritanud täiendavat õppetööd kirjanduses, aga sooritas täiendava õppetöö bioloogias, füüsikas, ajaloos, muusikaõpetuses ja loovtöö alustes, viiakse üle 9. klassi.
…eesti keel, kirjandus, ei sooritanud täiendavat õppetööd inglise keeles
…sooritas täiendava õppetöö eesti keeles ja loovtöö alustes, ei sooritanud täiendavat õppetööd kirjanduses, muusikaõpetuses, keemias, viiakse üle 9. klassi.
…sooritas täiendava õppetöö eesti keeles ja füüsikas, lõpetas 8. klassi.
…sooritas vene keele üleminekueksami järeleksami, lõpetas 8. klassi.
8. c
…sooritas täiendava õppetöö eesti keeles, lõpetas 8. klassi.
…ei sooritanud täiendavat õppetööd eesti keeles ja matemaatikas, viiakse üle 9. klassi.
…ei sooritanud täiendavat õppetööd kirjanduses ja kehalises kasvatuses, viiakse üle 9. klassi.
…sooritas täiendava õppetöö kehalises kasvatuses, muusikaõpetuses, matemaatikas, keemias, lõpetas 8. klassi.
…ei sooritanud täiendavat õppetööd ajaloos, eesti keeles, füüsikas, inglise keeles, keemias, kehalises kasvatuses, kirjanduses, loovtöö alustes, matemaatikas, muusikaõpetuses, tööõpetuses ja vene keeles. Kuna õpilane on kaks korda 8. klassis olnud, viiakse ta õppenõukogu otsusega üle 9. klassi.
10. a
…ei sooritanud eesti keele täiendavat õppetööd. Õpilane lahkus meie koolist 29.08.18.
…sooritas täiendava õppetöö eesti keeles, lõpetas 10. klassi.
…sooritas täiendava õppetöö eesti keeles ja muusikaõpetuses, lõpetas 10. klassi.
10. b
…sooritas täiendava õppetöö matemaatikas, eesti keeles, kirjanduses, lõpetas 10. klassi.
…sooritas täiendava õppetöö ajaloos, lõpetas 10. klassi.
…sooritas täiendava õppetöö kirjanduses, lõpetas 10. klassi.

OTSUSTATI:
3.1 Viia järgmisesse klassi üle kõik punktis 2 loetletud õpilased, kes sooritasid täiendava õppetöö ja lõpetasid klassi ning lisaks õpilased …
Otsuse õiguslik alus: Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari  2011. a määruse nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava“ §22 lõige 8, mille kohaselt õppenõukogu otsustab aastahinnete või –hinnangute alusel, kas viia õpilane järgmisesse klassi

3.2 Jätta klassikursust kordama 1. klassi õpilased …ja 8. klassi õpilane …
Otsuse õiguslik alus: Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari  2011. a määruse nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava“ §22 lõige 8, mille kohaselt õppenõukogu otsustab aastahinnete või –hinnangute alusel, kas jätta õpilane klassikursust kordama

4. Täiendava õppetöö lõpetamine 9. klassis
Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu:
Siiri Aiaste teatas, et 20. juuni õppenõukogus määrati täiendav õppetöö matemaatikas, keemias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses 9. klassi õpilasele…, lisaks oli õpilasel kaitsmata loovtöö. …kaitses loovtöö ja sooritas täiendava õppetöö matemaatikas, ajaloos ja ühiskonnaõpetuses Jäi sooritamata täiendav õppetöö keemias. Lõpetab lapsevanem …31.08.2018 avalduse alusel ühe puuduliku hindega.
Täiendavale õppetööle jäi ka …eesti keeles, inglise keeles, matemaatikas, bioloogias, füüsikas, muusikaõpetuses, kehalises kasvatuses, õpilasel oli kaitsmata loovtöö. Õpilasel jäi sooritamata matemaatika järeleksam ja keemia täiendav õppetöö. … lõpetab 9. klassi kahe puuduliku hindega lapsevanem …31.08.2018 avalduse alusel.

Otsustati:
4.1 2017./18. õppeaasta Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi 9. klassi lõpetasid …ja …
Otsuse õiguslik alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ §4 punkt 6, mille kohaselt õppenõukogu otsustab põhikooli lõpetamise.

4.2 Väljastada  …ja … põhikooli lõputunnistus
Otsuse õiguslik alus: Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 30 lõige 5, mille kohaselt põhikooli lõpetamise tingimused täitnud õpilasele või eksternile väljastab kool õppenõukogu otsusel põhikooli lõputunnistuse.

5. 2018./19. õppeaasta eesmärgid ja tegevused linnas ja koolis
Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu:
Raino Liblik rääkis kooli õppe-kasvatustöö eesmärkidest 2018./19. õppeaastaks. Olulisel kohal on uute võimaluste leidmine ainetevaheliseks lõiminguks õpikoormuse vähendamiseks ja uurimusliku õppe laiendamine. Hindamispõhimõtete muutmine õpimotivatsiooni tõstmiseks ja õppija arengu toetamiseks. Eesmärgiks on jätkuvalt ka õppija erisuste toetamine ning õpetaja ja õppuri partnerluse süvendamine, sealhulgas HEV õpilaste tugisüsteemide arendamine ja täiustamine, samuti ka andekatele lisavõimaluste loomine.
Prioriteetne on personali suurem kaasamine kooli arendustegevusse ja õpetajate koostöisuse arendamine. Jätkuvalt soodustatakse õppekava toetavate tegevuste integreerimist tavapärastesse koolipäevadesse ja pööratakse tähelepanu koolipäeva disainimisele.

Liblik andis ülevaate üldhariduse uudistest ja põhilistest tegevustest ning eesmärkidest algavaks õppeaastaks, peatudes pikemalt põhikooli lõpueksamite kaotamise teemal, gümnaasiumi lõpus valikeksami sooritamise võimalusel ja plaanil, mis lubab luua võimaluse rahvusvahelise inglise keele eksami tasuta sooritamist gümnaasiumi lõpus. Tallinna hariduse prioriteediks on juba neljandat aastat järjest muutunud õpikäsitus (MÕK). Käesoleval aastal alustavad tööd kolm uut riigigümnaasiumi, üks Viimsis. Riik toetab omavalitsusi koolivõrgu korrastamisel 100 miljoni euroga. Hariduslike erivajadustega laste õppe võimalused ja tingimused muutuvad paremaks. Valmivad tasuta digitaalsed õppematerjalid põhikoolile ja tähelepanu all on keerukamate IT-oskuste õpe. Rohkem kui 150 kooli õpilased saavad kasutada uuenduslikke laboreid. Üldhariduskoolide internetiühendus muutub paremaks ja kiiremaks. Kokkuvõtvalt ütles Liblik, et kool peab olema koht, kuhu õpilane tahab tulla, kus õpilane leiab tundides alati midagi põnevat ja huvitavat, klassid arvestavad kõikide õpilaste võimetega ja turvaline paik, mis kujundab õpilase arvamust. 

6. Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi üldtööplaan 2018/19 
Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu:
Raino Liblik andis teada, et üldtööplaan 2018./19. õppeaastaks on suures osas valmis. Seoses erinevate ülelinnaliste ja riiklike ainekomisjonide info laekumisega veel septembri esimestel nädalatel ja kooli ainekomisjonide plaanide valmimisega kinnitatakse üldtööplaan lõplikult septembri keskel. Ainekomisjonide esimehed pidid andmed planeeritavate ürituste kohta edastama K. Kiselile hiljemalt 30. augustiks. Kes seda veel teinud pole, saatku ürituste ja kavandatavate ainepäevade/nädalate kava hiljemalt 3. septembriks. Karmen Kisel lubas ürituste kalendri hiljemalt 3.09 õhtuks töötajate mailile edastada, et sellest juhinduvalt saaks asuda koostama klassijuhataja ja ainealaseid tööplaane.

OTSUSTATI: 
6.1 Kuristiku Gümnaasiumi üldtööplaan 2018./19. õppeaastaks kinnitatakse ainekomisjonide lõplike andmete saamisel
Otsuse õiguslik alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 2 lõige 2, mille kohaselt kooli õppenõukogu kinnitab kooli üldtööplaani iga õppeaasta alguseks.

7. Õpetajate esindaja valimine Kuristiku Gümnaasiumi hoolekokku
Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu:
R. Liblik andis teada vajadusest õpetajate hulgast kooli hoolekogu koosseisu uued esindajad valida. Eelmisel aastal osalesid õpetajate esindajana hoolekogu töös Märt Tammisaar ja Linda Veski. Liblik rääkis hoolekogu tööst eelmisel õppeaastal, peatudes pikemalt kooli laulu- ja tantsupeo raames peetud perepäeval ja heategevuslaadal. Üks hoolekogus osalev õpetajate esindaja peaks õpetama põhikoolis, teine kindlasti ka gümnaasiumis. Raino Liblik seadis üles Sirje Vasmann-Perendi, ja Märt Tammisaare kandidatuuri. Toimus hääletus. Õppenõukogu liikmed olid Vasmann-Perendi ja Tammisaare hoolekogu liikmeteks valmise poolt.

OTSUSTATI:
7.1 Nimetada Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi põhikooli esindajana hoolekogu koosseisu Märt Tammisaar ja gümnaasiumiosa õpetajate esindajana Sirje Vasmann-Perend
Alus: HTM 23.08.2010 määrus nr. 44 Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord § 2 l. 9, mille kohaselt kooli õppenõukogu nimetab oma esindajad kooli hoolekogu ja teiste kogude koosseisu õigusaktides ette nähtud juhtudel
Raino Liblik Karmen Kisel
Direktor Protokollija


Seotud lehed:
Uued tööpakkumised    Koolivorm 1.-6. kl   
Õpilaspileti tellimine   
Vastuvõtt kooli!   
Teated

DigiKresku uued lood

* Kummardus bändile Bravo

* Muutus algab minust!

* "Tehke seda, milles päriselt head olete!"

* Miks ja kuidas hoida eesti keelt?

* Artikli kirjutamine Vikipeediasse - see on imelihtne?!Vaata ja loe meie koolilehte: kresku.kuristiku.ee


Söökla menüü


SpordiedetabelKuristiku GÜmnaasium | www.kuristiku.ee | 2001-2015 | web | Etomite
 
in English po russkii