Tallinna Kuristiku Gümnaasium english russian  

Sündmused

23.-27. sept – Spordinädal
30. sept – Teadlaste päev
4. okt – Õpetajate päev
19. okt – Kooli juubel 35
        Tule kohale!


Vaata meie koolilehte
       DigiKresku

Viimati muudetud
Tööde vormistamine 16.09
Tulemas on teadlaste päev Kuristikus 13.09
Medaliga lõpetanud 13.09
 
Viimased pildialbumid
Aktused 11. juunil 2019
Koolibändide volbrijämm ...
Kiirkirjutamise võistlus ...
Õpilasfirmade laat 11. ap...
Raamatukogubuss ja kaitset...
 
KiirviitedKalenderOutlook.com/
kuristiku.ee

Kuristiku Intra

Loov- ja uurimistööde keskkond
uta.kuristiku.ee

E-raamatukogu

 
Õpetajate sünnipäevad
20.09 – Laura-Maria Riisalu
21.09 – Anu Karavajeva
24.09 – Veinika Lemsalu
24.09 – Peeter Podelsky
29.09 – Jelena Domnina
01.10 – Eha Keel
 
kuristiku.ee soovitab

Kuristiku
õpetajate blogi


Kuristiku
aktiivõppepäevade
blogi


Kuristiku
haridustehnoloog
soovitab


Kuristiku
klassiõpetajate
koduleht


Kuristiku
kehalise kasvatuse
koduleht


TKG koolileht Kresku

Tallinna
Koolijuhtide Ühendus
Õpetaja.eu

Eesti 100 tamme

Foxacademy

Berit kontsert
Märka ja aita

Lastefond
Aiesec


Kiida õpetajat!SA Innove
Eksamikeskus


Lasnamäe Linnaosa Valitsus
Lasnamäe
Linnaosa Valitsus

Tallinna Haridusamet

Kooli Tervishoid

Meie oleme:

Tervist edendav kool


Esileht » Õppetöö » Dokumendid » Õppenõukogu protokollid » 2016/2017-7, 31. august 2017

Tule meie kooli õppima! Loe vastuvõtu kohta lähemalt...

2016/2017-7, 31. august 2017

Tallinna Kuristiku Gümnaasium ÕPPENÕUKOGU PROTOKOLL


31. august 2017, nr. 1-4/7
Tallinn

Õppenõukogu koosoleku toimumise alguse kellaaeg: 13.00
Õppenõukogu koosoleku toimumise lõpu kellaaeg: 13.45
Õppenõukogu koosoleku juhataja nimi: Raino Liblik
Õppenõukogu koosoleku protokollija nimi: Karmen Kisel

Õppenõukogu koosolekust osa võtnud õppenõukogu liikmete nimed: Siiri Aiaste, Ly Melesk, Heli Paju, Valentina Tsirihhova, Riina Raaga, Ele-Marika Sooväli, Katrin Näär, Ülle Piibar, Kübe Tämmo, Annela Valdi, Liidia Kuusksalu, Kirsti Vooglaid, Marilis Kirotar, Olga Lillemaa, Niina Rekuta, Tanel Renter, Priit Ratassepp, Anu Kurik, Margarita Eero, Heli Malve, Aire Luugus, Külli Ratassepp, Viia Hang, Jana Zebergs, Aare Vigla, Kadri Käärd, Linda Veski, Kati Lepp, Helen Saarts, Natalja Kedrov, Aivar Metsaveer, Andres-Aare Tooming, Rolando Javier Beaujon Mejia, Iti-Kärt Kiivit, Hanna Kivila, Anette Puusemp, Riina Rotšan, Klemen Slabina, Eha Keel, Triin Tibar, Veinika Lemsalu, Sirje Vasmann-Perend, Liis Tisler, Heli Jakobson, Maire Kasser, Ellen Plaado, Anne Soolepp, Tiia Tarm, Alari Põlm, Lisann Aljaste, Marje Kallasvee, Hele Täht, Eve Neito, Hanna Pajula, Maarja Kikas.

Õppenõukogu koosolekult puudunud õppenõukogu liikmete nimed: 
Olga Modina, Kristi Pajur, Kertu Pildre, Laura-Liis Pärna, Katrin Koit, Liana Lepik, Merilyn Martis, Diana Rand

Päevakord:
1. Eelmise õppenõukogu otsuste üle vaatamine – Raino Liblik
2. 2016./2017. õppeaasta lõpetamine põhikooli ja gümnaasiumi üleminekuklassides – L. Melesk, Siiri Aiaste, klassijuhatajad
3. 2016./17. õppeaasta lõpetamine 9. ja 12. klassis – S. Aiaste, klassijuhatajad
4. 2017./18. õppeaasta eesmärgid ja tegevused linnas ja koolis – R. Liblik
5. Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi üldtööplaan 2017/18 – R. Liblik 
6. Õpetajate esindajate valmine Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi hoolekokku – R. Liblik

1. Eelmise õppenõukogu otsuste üle vaatamine
Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu:
R. Liblik teavitas õppenõukogu eelmisel õppenõukogu koosolekul vastuvõetud otsuste täitmise korraldamisest ja kontrollimisest. 
Kuna eelmise õppenõukogu otsused 2.1-2.6; 3.1-3.5 olid seotud õpilaste klassi ja kooli lõpetamise ja täiendava õppetööga, siis järgneb täpsem ülevaade otsuste täitmise hetkeseisust teises päevakorrapunktis. 
Otsusega 4.1 jäeti 7. klassis klassikursust kordama Janar Krutko.

2. Kokkuvõte täiendava õppetöö sooritamisest üleminekuklassides

OTSUSTATI:
2.1 Viia järgmisesse klassi üle kõik punktis 2 loetletud õpilased, kes lõpetasid klassi. 

Otsuse õiguslik alus: Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari  2011. a määruse nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava“ §22 lõige 8, mille kohaselt õppenõukogu otsustab aastahinnete või –hinnangute alusel, kas viia õpilane järgmisesse klassi

2.2 Õppekavaga nõutavate teadmiste ja oskuste omandamiseks pikendada täiendava õppetöö tähtaega  kuni 30.09.2017 12 klassi õpilasel.
Otsuse õiguslik alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ §4 punkt 1, mille kohaselt õppenõukogu otsustab õpilase täiendavale õppetööle jätmise

2.3 Jätta klassikursust kordama 1. klassi õpilane, 2. klassi õpilane ja 8. klassi õpilane.

Otsuse õiguslik alus: Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari  2011. a määruse nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava“ §22 lõige 8, mille kohaselt õppenõukogu otsustab aastahinnete või –hinnangute alusel, kas jätta õpilane klassikursust kordama


3. Täiendava õppetöö lõpetamine 9. ja 12. klassis
3.1
Jätta klassikursust kordama 9. klassi õpilane.
Otsuse õiguslik alus: Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari  2011. a määruse nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava“ §22 lõige 8, mille kohaselt õppenõukogu otsustab aastahinnete või –hinnangute alusel, kas jätta õpilane klassikursust kordama 

3.2 Arvata Kuristiku Gümnaasiumi õpilaste nimekirjast välja 12 klassi õpilane, kes ei lõpetanud gümnaasiumit
Otsuse õiguslik alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 punkt 6, mille kohaselt õppenõukogu otsustab gümnaasiumi lõpetamise

4. 2017./18. õppeaasta eesmärgid ja tegevused linnas ja koolis
Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu:
Raino Liblik rääkis Tallinna haridusele püstitatud ootustest algaval õppeaastal. Õpetajatele näidati Haridusameti koostatud tervitus videot uutest suundadest hariduses.
2017/2018. õppeaasta  eesmärk koolis on toimiv muutuv õpikäsitus, mis tähendab õpetajate vahelist koostööd, õpetajate ja õppurite partnerlust, rohkem koosõppimist ja õppurite eripäradega arvestamist, paindlikku aja- ja ruumikasutust. Juhtimises on oluline liikumine õpetaja-õpetaja ning õpetaja-õpilane koostöö toetamise ning õpetajate juhtimisse kaasamise suunas. Nende eesmärkide saavutamiseks on oluline õppuri heaolu tagamine (psüühiline, vaimne ja füüsiline tervis ning turvalisus), õpikeskkonna arendamine ja laiendamine (erinevad projektid, muuseumiõpe), parima praktika ja kogemuse jagamine, rahulolu-uuringu tulemuste arvestamine ja tunnustamissüsteemi arendamine.
Ly Melesk rääkis, et 1. klass alustab käesoleval õppeaastal teemapõhise õppega. Nende koolipäev algab kell 9, tundide pikkust ei reguleeri koolikell, õpilaste koolipäeva osa on õuevahetund.


5. Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi üldtööplaan 2017/18 
OTSUSTATI: 
5.1 Kuristiku Gümnaasiumi üldtööplaan 2017./18. õppeaastaks kehtestatakse ainekomisjonide lõplike andmete saamisel
Otsuse õiguslik alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 2 lõige 2, mille kohaselt kooli õppenõukogu kinnitab kooli üldtööplaani iga õppeaasta alguseks.


6. Õpetajate esindajate valmine Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi hoolekokku

OTSUSTATI:
6.1 Ainekomisjonid saadavad 10. septembriks oma kandidaadi nime kooli hoolekokku valimiseks R. Libliku mailile
Alus: HTM 23.08.2010 määrus nr. 44 Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord § 2 l. 9, mille kohaselt kooli õppenõukogu nimetab oma esindajad kooli hoolekogu ja teiste kogude koosseisu õigusaktides ette nähtud juhtudelRaino Liblik Karmen Kisel
Direktor Protokollija


Seotud lehed:
Uued tööpakkumised    Koolivorm 1.-6. kl   
Õpilaspileti tellimine   
Vastuvõtt kooli!   
Teated

DigiKresku uued lood

* Kummardus bändile Bravo

* Muutus algab minust!

* "Tehke seda, milles päriselt head olete!"

* Miks ja kuidas hoida eesti keelt?

* Artikli kirjutamine Vikipeediasse - see on imelihtne?!Vaata ja loe meie koolilehte: kresku.kuristiku.ee


Söökla menüü


SpordiedetabelKuristiku GÜmnaasium | www.kuristiku.ee | 2001-2015 | web | Etomite
 
in English po russkii