Tallinna Kuristiku Gümnaasium english russian  

Sündmused

23.-27. sept – Spordinädal
30. sept – Teadlaste päev
4. okt – Õpetajate päev
19. okt – Kooli juubel 35
        Tule kohale!


Vaata meie koolilehte
       DigiKresku

Viimati muudetud
Tööde vormistamine 16.09
Tulemas on teadlaste päev Kuristikus 13.09
Medaliga lõpetanud 13.09
 
Viimased pildialbumid
Aktused 11. juunil 2019
Koolibändide volbrijämm ...
Kiirkirjutamise võistlus ...
Õpilasfirmade laat 11. ap...
Raamatukogubuss ja kaitset...
 
KiirviitedKalenderOutlook.com/
kuristiku.ee

Kuristiku Intra

Loov- ja uurimistööde keskkond
uta.kuristiku.ee

E-raamatukogu

 
Õpetajate sünnipäevad
20.09 – Laura-Maria Riisalu
21.09 – Anu Karavajeva
24.09 – Veinika Lemsalu
24.09 – Peeter Podelsky
29.09 – Jelena Domnina
01.10 – Eha Keel
 
kuristiku.ee soovitab

Kuristiku
õpetajate blogi


Kuristiku
aktiivõppepäevade
blogi


Kuristiku
haridustehnoloog
soovitab


Kuristiku
klassiõpetajate
koduleht


Kuristiku
kehalise kasvatuse
koduleht


TKG koolileht Kresku

Tallinna
Koolijuhtide Ühendus
Õpetaja.eu

Eesti 100 tamme

Foxacademy

Berit kontsert
Märka ja aita

Lastefond
Aiesec


Kiida õpetajat!SA Innove
Eksamikeskus


Lasnamäe Linnaosa Valitsus
Lasnamäe
Linnaosa Valitsus

Tallinna Haridusamet

Kooli Tervishoid

Meie oleme:

Tervist edendav kool


Esileht » Õppetöö » Dokumendid » Õppenõukogu protokollid » 2015/2016-7, 20. juuni 2016

Tule meie kooli õppima! Loe vastuvõtu kohta lähemalt...

2015/2016-7, 20. juuni 2016

Tallinna Kuristiku Gümnaasium ÕPPENÕUKOGU PROTOKOLL


20. juuni 2016, nr. 1-4/7
Tallinn

Õppenõukogu koosoleku toimumise alguse kellaaeg: 12.00
Õppenõukogu koosoleku toimumise lõpu kellaaeg: 13.05
Õppenõukogu koosoleku juhataja nimi: Raino Liblik
Õppenõukogu koosoleku protokollija nimi: Karmen Kisel

Õppenõukogu koosolekust osa võtnud õppenõukogu liikmete nimed: 
Siiri Aiaste, Ly Melesk, Heli Paju, Valentina Tsirihhova, Riina Raaga, Helen Saarts, Esta Saula, Ele-Marika Sooväli, Katrin Näär, Kristi Toomra, Ülle Piibar, Tiia Tarm, Kübe Tämmo, Annela Valdi, Liidia Kuusksalu, Kirsti Vooglaid, Marilis Kirotar, Olga Lillemaa, Niina Rekuta, Liana Lepik, Evely Pajula, Tanel Renter, Aivar Metsaveer, Anette Puusemp, Priit Ratassepp, Sirje Vasmann-Perend, Kalev Kosk, Anu Kurik, Margarita Eero, Heli Malve, Andres-Aare Tooming, Melena Schulz, Katrin Koit, Eha Keel, Aire Luugus, Ly Melesk, Külli Ratassepp, Klemen Slabina, Kertu Pildre

Õppenõukogu koosolekult puudunud õppenõukogu liikmete nimed: 
Eve Neito, Marika Kundla, Janno Isat, Kristi Pajur, Helina Aslan, Natalja Kedrov, Piret Eero, Piret Jürman, Maarja Kikas, Triin Tibar, Viia Hang, Iti-Kärt Kiivit, Agnes Kruusmägi, Veinika Lemsalu, Kati Lepp, Olga Modina, Mihkel-Matteus Luik, Mailis Ostra, Laura-Liis Pärna, Riina Rotšan, Ott Rovgeiša, Jana Zebergs

Päevakord:
1. Eelmise õppenõukogu otsuste läbi vaatamine – Raino Liblik
2. 2015./2016. õppeaasta 9. klasside lõpetamine  - S. Aiaste, L. Kuusksalu, T. Tarm
3. 2015./2016. õppeaasta 12. klassi lõpetamine  - S. Aiaste, A. Valdi
4. Kokkuvõte täiendava õppetöö sooritamisest üleminekuklassides – Ly Melesk, S. Aiaste, aineõpetajad
5. Artur Gruzdevi lapsevanema avalduse läbi vaatamine – Siiri Aiaste

1. Eelmise õppenõukogu otsuste läbi vaatamine

Otsusega 2.1 viidi järgmisesse klassi üle kõik päevakorrapunktis 2 loetletud õpilased, kes lõpetasid klassi.
Otsusega 2.2 Õppekavaga nõutavate teadmiste ja oskuste omandamiseks jäeti täiendavale õppetööle direktori kehtestatud päevakava või individuaalse õppekava alusel alates 10. juunist 2016 40 õpilast. 
Täpsem ülevaade täiendava õppetöö sooritamisest järgneb päevakorrapunktis 4.
Otsusega 2.3 jäeti 1.- 3. kooliastmes klassikursust kordama 6 õpilast.
Otsusega 2.4 kustutati seoses edasijõudmatusega õppetöös kooli nimekirjast 3 õpialst.
Otsusega 2.5 määrati täiendava õppetöö alguseks üleminekuklassides 10. juuni 2016 ja esimeseks tähtajaks 20. juuni 2016. Käesolevas õppenõukogus toimub täiendava õppetöö esimeseks tähtajaks sooritatud tulemuste üle vaatamine.
Otsusega 2.6 säilitatakse õpilaskoht 6.a klassi õpilasele kuni 1. jaanuarini 2017.
Otsusega 2.7 anti tervislikel põhjustel lisaaega vastamiseks kuni 20. juunini 2016. Õpilane ei ole hetkeseisuga likvideerinud õppevõlgnevusi loodusõpetuses ja jäetakse täiendavale õppetööle.
Otsusega 2.8 lubatakse 11. klassi õpilasel raske tervisliku seisundi tõttu korrata 11. klassi.
Otsusega 3.1 kiideti muudatused ja täiendused kooli õppekavas heaks ja juhindutakse edaspidi uuendatud kooli õppekavast.

2. 2015./2016. õppeaasta 9. klasside lõpetamine

OTSUSTATI
2.1 2015./16. õppeaasta Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi 9. klassi lõpetasid 44 õpilast.

Otsuse õiguslik alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 punkt 6, mille kohaselt õppenõukogu otsustab põhikooli lõpetamise.

2.2 Väljastada eelpool loetletud õpilastele põhikooli lõputunnistus
Otsuse õiguslik alus: Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 30 lõige 5, mille kohaselt põhikooli lõpetamise tingimused täitnud õpilasele või eksternile väljastab kool õppenõukogu otsusel põhikooli lõputunnistuse.

2.3 Väljastada kiituskiri 9. klassi õpilastele Robert Kapanen, Lissell Kangur, Katrin Gross ja Jekaterina Dmitrijeva.
Otsuse õiguslik alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 punkt 7, mille kohaselt õppenõukogu otsustab õpilase tunnustamise kiitusega põhikooli lõputunnistusel.

2.4 Määrata täiendav õppetöö 9. klassi õpilasele Lauri Sagorile. 
Otsuse õiguslik alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ §4 punkt 1, mille kohaselt õppenõukogu otsustab õpilase täiendavale õppetööle jätmise.

2.5 Määrata täiendava õppetöö alguseks 9. klassis 21.06.2016.
Otsuse õiguslik alus: Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi õppekava punkt 7.1.3 lõige 6, mille kohaselt jäetakse õpilane täiendavale õppetööle õppeainetes, milles tulenevalt veerandi/poolaasta hinnetest tuleks välja panna aastahinne «puudulik» või «nõrk». Täiendav õppetöö viiakse läbi pärast õppeperioodi lõppu.

2.6 Jätta 9. klassis klassikursust kordama Helen-Marleen Luik ja Lizette Kreek.
Otsuse õiguslik alus: Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari  2011. a määruse nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava“ §22 lõige 8, mille kohaselt õppenõukogu otsustab aastahinnete või –hinnangute alusel, kas jätta õpilane klassikursust kordama

3. 2015./2016. õppeaasta 12. klassi lõpetamine  
Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu:
Annela Valdi andis ülevaate 12. klassi õppetulemustest.
Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi õpilaste nimekirjast kustutatakse õpilane, kellel on puudulikult hinnatud eesti keel, bioloogia, füüsika, keemia ja muusikaajalugu. Lisaks on õpilasel kaitsmata uurimistöö.
Järeleksami ajaloost sooritasid 5 õpilast. 
Kuldmedaliga lõpetab gümnaasiumi 1 õpilane. Hõbemedaliga lõpetas gümnaasiumi 1 õpilane. Hindele „4“ ja „5“ õppis 8 õpilast. 

OTSUSTATI:
3.1 2015./16. õppeaasta Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi 12. klassi lõpetasid 33 õpilast. 

Otsuse õiguslik alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 punkt 6, mille kohaselt õppenõukogu otsustab gümnaasiumi lõpetamise.

3.2 Väljastada otsuses 3.1 loetletud õpilastele gümnaasiumi lõputunnitus.
Otsuse õiguslik alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 punkt 6, mille kohaselt õppenõukogu otsustab gümnaasiumi lõputunnistuse väljaandmise.

3.3 Tunnustada kuldmedaliga 12. klassi õpilast Kärte Pärendit ja hõbemedaliga Elisabet Šorinat.
Otsuse õiguslik alus: Haridus- ja teadusministri 9. augusti 2010.a määruse nr 37 „Õpilase tunnustamise tingimused ja kord“ § 3 lõige 3, mille kohaselt gümnaasiumilõpetaja kuld- või hõbemedaliga tunnustamise otsustab kooli õppenõukogu.

3.4 Kustutada seoses edasijõudmatusega õppetöös kooli nimekirjast Anastasia Paulman.
Otsuse õiguslik alus: PGS § 28 lõige 7, mille kohaselt arvatakse õpilane koolist välja, kui talle on gümnaasiumis õppides ühe õppeaasta jooksul pandud kolmes või enamas õppeaines üle poolte kursusehinnetena välja «nõrgad» või «puudulikud».


4. Kokkuvõte täiendava õppetöö sooritamisest üleminekuklassides

OTSUSTATI:

4.1 Lugeda klass lõpetatuks ja viia järgmisesse klassi üle õpilased, kes sooritasid täiendava õppetö. 
Otsuse õiguslik alus: Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari  2011. a määruse nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava“ §22 lõige 8, mille kohaselt õppenõukogu otsustab aastahinnete või –hinnangute alusel, kas viia õpilane järgmisesse klassi.

4.2 Viia ilma täiendavat õppetööd sooritamata ja 3. klassi lõpetamata 4. klassi üle 1 õpilane.

Otsuse õiguslik alus: Otsuse õiguslik alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 punkt 1, mille kohaselt õppenõukogu otsustab õpilase järgmisse klassi üleviimise.

4.3 Õppekavaga nõutavate teadmiste ja oskuste omandamiseks jätta täiendavale õppetööle alates 21. juunist 2016 õpilane.

Otsuse õiguslik alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ §4 punkt 1, mille kohaselt õppenõukogu otsustab õpilase täiendavale õppetööle jätmise.

5. Lapsevanema avalduse läbi vaatamine

OTSUSTATI:
5.1 Õpetajad võimaldavad järgmisel õppeaastal 11. klassi õpilasele vajadusel individuaalseid vastamisvõimalusi.


Raino Liblik Karmen Kisel
Direktor Protokollija


Seotud lehed:
Uued tööpakkumised    Koolivorm 1.-6. kl   
Õpilaspileti tellimine   
Vastuvõtt kooli!   
Teated

DigiKresku uued lood

* Kummardus bändile Bravo

* Muutus algab minust!

* "Tehke seda, milles päriselt head olete!"

* Miks ja kuidas hoida eesti keelt?

* Artikli kirjutamine Vikipeediasse - see on imelihtne?!Vaata ja loe meie koolilehte: kresku.kuristiku.ee


Söökla menüü


SpordiedetabelKuristiku GÜmnaasium | www.kuristiku.ee | 2001-2015 | web | Etomite
 
in English po russkii